Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Na polecenie kierownictwa KG PP przeprowadzono w formacji remanent mechanicznych środków lokomocji, stwierdzając poważne braki w tym zakresie. Być może przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać – oprócz kosztów finansowych – w zbytnim przyzwyczajeniu naszej kadry dowódczej do koni żywych, które ładnie prezentują się na wszelkich defiladach, ale skuteczne są jedynie w prewencyjnej służbie patrolowej na terenach wiejskich.

90 LAT TEMU

grudzień 1931

W dążeniu do dalszego odciążania Policji Państwowej od czynności ubocznych, niezwiązanych z działaniami ujętymi w ustawie o Policji, Komenda Główna PP zestawiła – na podstawie materiałów uzyskanych z komend wojewódzkich – wykaz tych czynności ubocznych, wykonywanych przez organa PP na polecenie różnych władz i urzędów, niejako „nadprogramowo” i bez podstawy prawnej. Doliczono się aż 363 takich gratisowych „usług”.

Jak wynika z danych Komendy Głównej PP, podjęta w końcu drugiej dekady lat 30. decyzja kierownictwa formacji o zamykaniu mniejszych posterunków i tworzeniu w ich miejsce jednostek większych, lepiej wyposażonych i obsługujących obszerniejsze rejony służbowe, przynosi wymierne korzyści. W ciągu półtora roku trwania tej akcji udało się zlikwidować 131 nieefektywnych posterunków. Jeszcze w lipcu 1930 r. w całym kraju funkcjonowało 3154 jednostek stopnia podstawowego, 31 grudnia 1931 r. ich liczba zmniejszyła się do 3023.

W odpowiedzi na ogłoszoną przez KG PP akcję doraźnej pomocy bezrobotnym, funkcjonariusze PP woj. poleskiego oraz urzędnicy cywilni opodatkowali się dobrowolnie w wysokości ½ proc. poborów miesięcznych na sześć miesięcy.

Na polecenie kierownictwa KG PP przeprowadzono w formacji remanent mechanicznych środków lokomocji, stwierdzając poważne braki w tym zakresie. Być może przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać – oprócz kosztów finansowych – w zbytnim przyzwyczajeniu naszej kadry dowódczej do koni żywych, które ładnie prezentują się na wszelkich defiladach, ale skuteczne są jedynie w prewencyjnej służbie patrolowej na terenach wiejskich. Natomiast automobile wykorzystują najchętniej do podróży i celów reprezentacyjnych. Na koniec grudnia 1931 r. samochodów osobowych było w policyjnym korpusie… aż 96 (dla porównania – w 1926 r. – 26); samochodów ciężarowych – 35 (w 1926 r. – 17); motocykli – 67 (13); łodzi motorowych – 34 (10); były też trzy ślizgowce (do roku 1926 – 0). Zapowiedziano rychłą poprawę tej sytuacji.

14 XII – W stołecznej Szkole Policji odbyły się dwie uroczyste inauguracje: III Kursu dla Oficerów PP oraz Kursu Śledczego PP. Ich otwarcia dokonał komendant główny PP płk Janusz Jagrym Maleszewski w obecności licznie przybyłych przedstawicieli władz administracyjnych i resortowych. Przedstawił również kadrę naukowo-dydaktyczną szkoły, wśród której znajduje się wielu wyższych oficerów Komendy Głównej PP, m.in. naczelników wydziałów. Funkcję komendanta szkoły powierzono podinsp. Iżewskiemu. Kurs dla oficerów trwać będzie 11 miesięcy (o dwa miesiące dłużej niż poprzednie), kurs śledczy dla oficerów – sześć miesięcy.

40 LAT TEMU

grudzień 1981

13 XII – O godz. 6.00 Polskie Radio, po odegraniu hymnu narodowego, nadało przemówienie premiera Wojciecha Jaruzelskiego, który stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON). Padły znamienne słowa: Wobec tego, że rozwój sytuacji w Polsce prowadził nieuchronnie do katastrofy narodowej, Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Decyzji tej towarzyszyło wiele innych nakazów i ograniczeń obywatelskich, w tym: internowanie kilkutysięcznej grupy osób zagrażających – zdaniem władz – bezpieczeństwu państwa (m.in. działaczy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele), zakaz strajków, militaryzacja niektórych zakładów pracy, cenzura poczty i wyłączenie telefonów, godzina milicyjna od godz. 22.00 do 6.00 rano, tryb doraźny w sprawach za czyny przeciwko dekretowi o stanie wojennym, zakaz wyjazdów za granicę. Zawieszono działalność wszelkich związków zawodowych, studenckich, stowarzyszenia dziennikarzy, „Solidarność” zeszła do podziemia.

16 XII – Pacyfikacja Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. Do strajkujących i okupujących kopalnię górników władze wysłały funkcjonariuszy ZOMO (w tym pluton specjalny uzbrojony w broń palną) oraz wojsko z czołgami i wozami pancernymi. Ponieważ negocjacje nie przyniosły rezultatu, czołgi sforsowały kopalniany mur, torując drogę oddziałowi ZOMO. Padły strzały, które – jak tłumaczono – funkcjonariusze oddali w obronie własnej. Od milicyjnych kul zginęło na miejscu sześciu górników, siódmy zmarł w szpitalu, dwóch kolejnych na początku stycznia 1982 r. Wielu zostało rannych. Było to najtragiczniejsze wydarzenie stanu wojennego w ówczesnej Polsce.

20 LAT TEMU

grudzień 2001

Prawie 1000 haseł opracowanych przez 81 autorów znalazło się w wydanym niedawno „Leksykonie policyjnym”. Publikacja o charakterze encyklopedycznym w sposób przystępny i skrótowy podaje zwięzłe definicje haseł odnoszących się do określonych dziedzin wiedzy wykorzystywanej w codziennej służbie funkcjonariuszy z różnych pionów. Jest efektem dużego zaangażowania kadry Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, pod redakcją naukową insp. prof. dr. hab. Wiesława Pływaczewskiego i . insp. dr Grażyny Kędzierskiej. To pierwsza tego rodzaju publikacja w Polsce.

5 XII – Do Kosowa odleciała pierwsza 80-osobowa grupa zmiany kontyngentu polskiej Jednostki Specjalnej Policji (SPU – Special Police Unit), funkcjonującej w ramach sił ONZ (UNMIK). Ceremonialne pożegnanie jednostki odbyło się dzień wcześniej w koszarach Oddziału Prewencji KSP w Iwicznej, z udziałem m.in. podsekretarza stanu w MSWiA Andrzeja Barcikowskiego oraz komendanta głównego Policji nadinsp. Antoniego Kowalczyka, który życzył polskim „misjonarzom” spokojnej służby z dala od domu i rodziny. Dowódca wyjeżdżającej jednostki podinsp. Jerzy Szczytyński przyjął z rąk wiceministra Barcikowskiego biało-czerwoną flagę, która zawiśnie w polskim obozie w kosowskiej Mitrovicy.

15 XII – Jubileusz 50-lecia obchodził Centralny Szpital Kliniczny MSWiA – główna placówka resortowej służby zdrowia. Na uroczystą galę przygotowaną z tej okazji zaproszono najbardziej zasłużonych w całym pięćdziesięcioleciu pracowników szpitala, którzy otrzymali od ministra SWiA Krzysztofa Janika wysokie odznaczenia państwowe. Zwracając się do zebranych, minister Janik podkreślił rosnącą rolę resortowej lecznicy, którą nazwał „szpitalem ponad podziałami”. Dyrektor CSK MSWiA dr n. med. Marek Durlik dodał, że stale powiększa się grono przyjaciół szpitala, życzliwych i sprzyjających jego rozwojowi. Druga część uroczystości odbyła się po południu w Galerii Porczyńskich. Wzięli w niej udział przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, przedstawiciele służb podległych MSWiA oraz pracownicy szpitala.

20 XII – Komendant główny Policji nadinsp. A. Kowalczyk zatwierdził główne kierunki pracy Policji na rok 2002. Wyznaczają one dwa cele strategiczne: spowodowanie poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa w środowiskach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem dużych aglomeracji, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych, powszechnie uważanych za niebezpieczne ze względu na popełniane wykroczenia i przestępczość pospolitą.

W końcowej części dokumentu sformułowano sześć dyspozycji dotyczących stworzenia warunków do realizacji postawionych zadań, zaliczając do nich m.in.: kreowanie właściwych stosunków międzyludzkich w relacjach służbowych, sprzyjających krytycznemu i twórczemu myśleniu, eliminowanie zjawisk patologicznych, wpływających na atmosferę w pracy i osiągane wyniki oraz powodujących powstawanie frustracji i apatii.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.