Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Opracował Jerzy Paciorkowski Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

90 lat temu - Styczeń 1931

* Komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski ufundował dla prymusów szkół policyjnych nagrody rzeczowe – srebrne zegarki z płaskorzeźbą marszałka Józefa Piłsudskiego. Wyróżniający się szeregowcy otrzymali także z rąk komendanta pisma gratulacyjne z podziękowaniami za dobrą naukę wraz z zachętą do dalszej owocnej pracy dla dobra ojczyzny i jej obywateli.

* Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego uchylił w drodze wyjątku – na skutek interwencji Komendy Głównej Związku Strzeleckiego – swoją decyzję w sprawie likwidacji „Marszu Sulejówek – Belweder”, organizowanego rokrocznie 19 marca przez Komendę Główną Policji Państwowej, z okazji imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Zapowiedziano jednak zmianę formuły imprezy na bardziej uroczystą, z ograniczeniem współzawodnictwa i walki drużyn o zdobycie miejsca. Opracowanie regulaminu oraz organizację całego marszu powierzono Komendzie Okręgu Stołecznego Związku Strzeleckiego.

6 I – Uroczystą Gwiazdkę dla dzieci pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Policji Państwowej zorganizowano w gmachu MSW. Oprócz św. mikołaja pojawił się na niej również minister Felicjan Składkowski wraz ze swymi współpracownikami. Dzieci otrzymały skromne upominki i słodycze, rodzice – życzenia pomyślności w Nowym Roku.

9 I – W Szkole Oficerskiej PP w Warszawie zakończył się specjalny kurs śledczy dla funkcjonariuszy korpusu. Jego program obejmował przedmioty ogólnopolicyjne, służbę śledczą i nauki pomocnicze, w tym m.in. socjologię kryminalną, psychopatologię, statystykę i politykę kryminalną. Świadectwa ukończenia kursu otrzymało – z rąk insp. Józefa Horodyskiego, naczelnika Wydziału V (Wyszkolenia) Komendy Głównej PP – 46 policjantów: 11 z postępem (wynikiem) bardzo dobrym, 33 – postępem dobrym, 2 – dostatecznym. On też dokonał zamknięcia kursu, życząc absolwentom sukcesów w dalszej służbie.

12 I – Pismem okólnym nr 1513 komendant główny PP zabronił stołecznym policjantom noszenia w Warszawie mundurów i płaszczy w kolorze marengo (odcień szarości o bardziej intensywnej barwie), z uwagi na fakt, iż wszyscy szeregowi funkcjonariusze zostali już zaopatrzeni w umundurowanie z sukna granatowego. Znajdujące się jeszcze w użytku mundury i płaszcze w kolorze marengo mogą być „donaszane” na prowincji.

22 I – W sali konferencyjnej Komendy Głównej PP odbyła się uroczystość dekoracji Krzyżami Zasługi oficerów, urzędników i szeregowych KG PP. Aktu dekoracji, w obecności kadry dowódczej komendy, dokonał komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski.

40 lat temu - Styczeń 1981

* W kraju utrzymuje się nadal trudna i złożona sytuacja społeczno-polityczna. Trwa eskalacja napięć. Strajki coraz częściej podejmowane są w celu wymuszania żądań o charakterze politycznym. Pogłębia się destabilizacja życia gospodarczego. Narastają trudności produkcyjne i rynkowe. Sytuację pogarszają zjawiska anarchii, zakłócenia ładu i porządku publicznego, spadku dyscypliny społecznej i zawodowej, co utrudnia realizację porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia, godzi w najżywotniejsze interesy społeczeństwa.

* W dniach 29 grudnia 1980 r. i 9 stycznia 1981 r. do siedzib władz administracyjnych w Ustrzykach Dolnych i Nowym Sączu wkroczyły grupy członków NSZZ „Solidarność”, oświadczając, że rozpoczynają strajk okupacyjny. W obu przypadkach zajęli pomieszczenia urzędów, uniemożliwiając im normalne funkcjonowanie. Zażądali wezwania „na rozmowy komisję rządową”. Ponieważ podejmowane kilkakrotnie próby porozumienia nie dały rezultatu, prezydent Nowego Sącza oraz naczelnik UMiG w Ustrzykach Dolnych wezwali do urzędów siły porządkowe MO. Ten argument zadecydował o przerwaniu strajków i spokojnym opuszczeniu obydwu urzędów. Niestety, plotka o „brutalnej akcji milicji” obiegła kraj, wywołując niepotrzebne niepokoje.

16 I – W Komendzie Stołecznej MO odbyła się narada służbowa z udziałem I sekretarza KW PZPR Stanisława Kociołka i ministra spraw wewnętrznych gen. dyw. Mirosława Milewskiego. Referat wprowadzający do dyskusji przedstawił komendant stołeczny MO gen. bryg. Jerzy Ćwiek, ukazując twardą rzeczywistość minionego roku. Odnotowane przejawy anarchii, nacisku i szantażu poważnie osłabiły dyscyplinę społeczną, co znalazło swój wyraz w zdecydowanym wzroście przestępstw i wykroczeń na terenie Warszawy i stołecznego województwa. Popełniono znacznie więcej niż w roku 1979 ciężkich przestępstw kryminalnych, m.in. zabójstw na tle rabunkowym, rozbojów i gwałtów – podkreślił gen. Ćwiek.

20 lat temu - Styczeń 2001

* W Komendzie Głównej Policji odbyła się narada podsumowująca pracę formacji w roku minionym i wytyczająca główne zadania na rok bieżący. W naradzie, którą prowadził komendant główny Policji gen. insp. Jan Michna, wzięli udział komendanci wojewódzcy, dyrektorzy biur KGP, przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników cywilnych. Gościem był szef MSWiA Marek Biernacki. Komendant główny omówił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w minionym roku oraz podkreślił, że podstawowymi celami działania Policji w bieżącym roku będzie nadal zahamowanie przestępczości pospolitej, najbardziej niepokojącej i wzmagającej brak poczucia bezpieczeństwa obywateli, zwalczanie przestępczości popełnianej przez zorganizowane grupy przestępcze oraz rzetelna, profesjonalna praca policjanta w optymalnych warunkach (…). Wiele uwagi poświęcił również realizacji przyjętego przez rząd w lipcu ub.r. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przestępczości i zawartym w nim postulatom, m.in. wprowadzenia nowego motywacyjnego systemu płac w Policji, nowelizacji ustawy o Policji oraz procedury rejestracyjnej przestępstw. Krytycznie natomiast ocenił poziom operacyjnego rozpoznania środowisk przestępczych oraz jakość współdziałania między służbą prewencji a kryminalną.

* Z ostatnich badań CBOS wynika, że poczucie zagrożenia w Polsce jest największe od 10 lat. Ponad 80 proc. badanych rodaków uważa, że w naszym kraju jest niebezpiecznie.

* Komendant główny Policji zatwierdził dokument „Główne kierunki pracy Policji w 2001 r.”. Został on opracowany na podstawie analizy zarówno dotychczasowego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i obywateli, jak i analizy prognoz dotyczących przestępczości. Prognozy te nie są optymistyczne. Zagrożenie przestępczością systematycznie, choć w tempie zbliżonym do lat poprzednich, wzrasta i najbliższy rok – według opinii ekspertów – również nie uniknie tej tendencji.

17 I – W Wydziale Daktyloskopii CLK KGP przedstawiciele Ambasady Niemiec w Polsce, z jej ambasadorem Frankiem Elbe, przekazali na ręce komendanta głównego Policji 400 walizek kryminalistycznych dla potrzeb polskich służb śledczych. Dziękując za ten cenny i bardzo potrzebny sprzęt, komendant główny przypomniał, że to nie pierwsza bezinteresowna pomoc ze strony sąsiadów zza Odry, bowiem już w 1995 r. otrzymaliśmy od nich 800 takich walizek, z których każda warta jest około 1000 marek niemieckich. Zostaną one – jak podkreślił podinsp. Jarosław Moszczyński, zastępca dyrektora CLK KGP – sprawiedliwie podzielone, w zależności od potrzeb, na wszystkie województwa.

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie: hit.policja.gov.pl