Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

TRIVALENT – zapobieganie terroryzmowi

„TRIVALENT – zapobieganie terroryzmowi poprzez narrację przeciwną radykalizacji” to międzynarodowy projekt, w którym w latach 2017–2020 uczestniczyła polska Policja. Przygotowany w ramach programu badawczego Horyzont 2020 był w całości finansowany ze środków UE.

Jego główny cel stanowiło lepsze zrozumienie pierwotnych przyczyn zjawiska gwałtownej radykalizacji, prowadzącej do ekstremizmu i terroryzmu w Europie, oraz opracowanie i wdrożenie odpowiednich środków zaradczych, począwszy od wczesnych metod wykrywania po techniki kontrnarracji.

W projekcie uczestniczyło 22 partnerów z Europy i Izraela, w tym organy ścigania z Albanii, Belgii, Hiszpanii, Łotwy, Portugalii i Włoch, eksperci ośrodków uniwersyteckich z Włoch, Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Izraela oraz specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa i technologii informacyjno-komunikacyjnych z firm VISEO Technologies, Zanasi & Partners, Tecoms i Expert System Iberia SL.

Polską Policję reprezentowali przedstawiciele Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Koordynację projektu powierzono prof. Luigiemu Moccia z Università degli Studi Roma Tre.

Projekt obejmował 8 komponentów skoncentrowanych m.in. na:

  • zrozumieniu radykalizacji w wymiarze socjopolitycznym w Europie, ze skupieniem się na młodych ludziach, zdefiniowaniu różnych rodzajów osób zradykalizowanych, a także zapewnieniu zestawu wskaźników wczesnego wykrywania;
  • krytycznej analizie różnych typów polityk przeciwdziałania radykalizacji postaw oraz zdefiniowaniu zestawu zaleceń/dobrych praktyk dotyczących różnych rodzajów osób zradykalizowanych;
  • przestudiowaniu strategii komunikacyjnych radykalizacji/rekrutacji stosowanych w mediach społecznościowych oraz opracowaniu narzędzi do analizy określonych treści internetowych i kodów komunikacyjnych używanych przez grupy ekstremistyczne;
  • pogłębianiu współpracy pomiędzy społeczeństwem obywatelskim i organami ścigania przez wzmocnienie kompetencji, umiejętności i cech osobowościowych praktyków zaangażowanych w zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi, wykrywanie go i zwalczanie;
  • opracowaniu innowacyjnych metod szkolenia dla organów ścigania obejmujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny edukacji.

Już niebawem, tylko do użytku wewnętrznego, wybranym biurom KGP, komendom wojewódzkim Policji oraz szkołom Policji zos-taną udostępnione materiały opracowane w ramach projektu, stanowiące kompendium wiedzy dotyczącej przyczyn radykalizacji i sposobów jej rozpoznawania, zawierające analizy porównawcze, dobre praktyki organów ścigania biorących udział w projekcie, a także przedstawiające nowe umiejętności/kompetencje społeczne, w które powinni być wyposażeni funkcjonariusze Policji na potrzeby zwalczania radykalizacji. 

kom. Aleksandra Borucka

Biuro Prewencji KGP