Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Projekt „ANITA”

Zorganizowane grupy przestępcze jako obszar swojej działalności wybierają coraz częściej nie jakiś teren na mapie, ale internet, korzystając z anonimowości obszarów nazywanych deep- i darknetem. Praca operacyjna i zgodny z wymogami procedury karnej sposób zabezpieczania materiału dowodowego, w tym z sieci, muszą być wspomagane odpowiednimi narzędziami, których dostarczenie za cel postawili sobie uczestnicy projektu „Advanced Tools for fighting online illegal trafficking ANITA”.

W 2018 r. komendant wojewódzki Policji w Gdańsku podjął decyzję o przystąpieniu do realizacji przedsięwzięcia finansowego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie innowacji i edukacji „Horyzont 2020”. W projekt zaangażowanych jest 17 podmiotów badawczych i naukowych z krajów europejskich oraz przedstawiciele organów ścigania z Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Bułgarii, Serbii i Polski. Realizację projektu zaplanowano na trzy lata, w ciągu których zostaną zbudowane narzędzia dopa-sowane do potrzeb organów ścigania, służące do analizy zbiorów wielkich danych, plików tekstowych, dźwiękowych, wideo oraz obrazu, wyszukiwania i analizy interesujących dla organów ścigania informacji i treści z zasobów online – również z dark- i deepnetu, jak i offline. Zintegrowana platforma narzędzi pozwoli na zautomatyzowane monitorowanie zasobów internetu pod kątem uzyskiwania zbierania i – co najważniejsze – odpowiedniego analizowania uzyskanych informacji.

ZESTAW NARZĘDZI

Obszarami tematycznymi, na których skupiono proces tworzenia tych narzędzi, są: nielegalny handel bronią, narkotykami, dopalaczami i nielegalnymi farmaceutykami oraz finansowanie terroryzmu. Oczywiście należy te obszary traktować w sposób roboczy, ponieważ stworzone aplikacje będą mogły służyć monitorowaniu i analizie wszystkich niezbędnych danych. Szczególną uwagę, z punktu widzenia organów ścigania, należy zwrócić na co najmniej trzy aspekty. Pierwszy z nich to potrzeba automatyzacji pracy wykrywczej i prewencyjnej przy zadaniach realizowanych z wykorzystaniem wielkich baz danych, co pozwoli przekroczyć granicę możliwości zbierania, percepcji i analizy materiału dowodowego przez człowieka. Służy temu zespół aplikacji do zamiany zapisu mowy na tekst, co znacznie przyspieszy opracowanie materiałów uzyskanych na przykład podczas kontroli operacyjnej. Kolejny obszar to zespół narzędzi do tłumaczeń wielojęzycznych uwzględniający również slang przestępczy. Dają one możliwość zautomatyzowanej analizy zapisów obrazu pod kątem wyszukiwania konkretnych elementów, wskazywania podobieństwa, analizy danych EXIF. Drugi aspekt to zwrócenie szczególnej uwagi na sposób zbierania i zabezpieczania materiału dowodowego. Pojęcie chain of custody, czyli kontroli obiegu materiału dowodowego, ma również zastosowanie do materiału uzyskanego ze źródeł internetowych, ze względu na ich anonimowość. Trzecim aspektem jest wartość szkoleniowa projektu polegająca na wymianie dobrych praktyk i doświadczeń podczas organizowanych spotkań, warsztatów i szkoleń.

WARSZTATY

Od początku realizacji projektu przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku uczestniczyli w kilkunastu spotkaniach, warsztatach i szkoleniach. W działania zaangażowani są przedstawiciele: Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością, Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, Wydziału Wywiadu Kryminalnego, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Wydziału Łączności i Informatyki oraz funkcjonariusze i pracownicy Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku. Na lata 2020 i 2021 zaplanowano między innymi warsztaty dla co najmniej kilkunastu funkcjonariuszy garnizonu pomorskiego, którzy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu charakteru, zapobiegania nielegalnemu handlowi online i jego zwalczania z wykorzystaniem tworzonych narzędzi.

Przedmiotowe działania wpisują się w realizację priorytetów Komendanta Głównego Policji w zakresie podniesienia skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie ANITA, jak również na twiterze: @AnitaProject i Facebooku lub poprzez kontakt z: nadkom. Arkadiuszem Radomskim – WDŚ, mł. asp. Łukaszem Matysiakiem – WCB, asp. szt. Iwoną Glińską – koordynatorem Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku. 

nadkom. Arkadiusz Radomski

koordynator merytoryczny projektu

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

zdjęcie Krzysztof Pasternacki