Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Podsumowania i plany

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz jego zastępcy nadzorujący poszczególne piony, podsumowując rok 2019, nie mieli wątpliwości, że był on nie tylko szczególny – ze względu na setną rocznicę powołania Policji Państwowej, ale także bardzo udany.

Narada służbowa kierownictwa polskiej Policji odbywała się 8 i 9 stycznia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Uczestniczyli w niej komendanci wojewódzcy, komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP, komendanci miejscy, powiatowi, rejonowi Policji oraz naczelnicy Zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji.

UZNANIE OBYWATELI

Rok 2019 był udany, co komendant główny podkreślał, m.in. z powodu bardzo wysokich ocen społecznych. W przeprowadzonym we wrześniu przez CBOS badaniu aż 75 proc. ankietowanych oceniło działalność Policji pozytywnie. Tak wysokich ocen nie uzyskała żadna inna, nie tylko państwowa, instytucja, aż 89 proc. obywateli uważa, że w Polce jest bezpiecznie. Aż 98 proc., i jest to najlepszy wynik od 1987 r., uważa, że okolica, w której mieszka, jest bezpieczna i spokojna.

– To najpiękniejszy prezent, jaki mogliśmy dostać z okazji setnej rocznicy powołania Policji Państwowej. I za to, że go otrzymaliśmy, chcę bardzo podziękować wszystkim policjantom i pracownikom, bo odzwierciedla on ich zaangażowanie, trud i profesjonalizm. To wielki zaszczyt móc kierować tą formacją – podkreślił gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Zdaniem komendanta głównego duży wpływ na tak wysokie oceny miała m.in. realizacja zadań w ramach tzw. trzech filarów uspołeczniania działań Policji. Należą do nich: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, w ramach której rośnie zarówno liczba zgłoszeń, jak i potwierdzalność zgłaszanych przez obywateli zagrożeń, odtwarzanie posterunków, których do końca 2019 r. przybyło już 117, oraz nowa filozofia pełnie-nia służby dzielnicowych, pełniących rolę policjantów pierwszego kontaktu.

– Wszystkie te działania musimy konsekwentnie kontynuować. Musimy słuchać ludzi. Od nich musimy dowiadywać się, czego potrzebują, czego oczekują i tak organizować swoją pracę, by te potrzeby realizować – podsumował gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Z wyzwań, jakie przed polską Policją staną także w tym roku, komendant zwrócił szczególną uwagę na dobór do służby. Wolne etaty wciąż pozostają dużym problemem, choć już nie we wszystkich garnizonach, bo są nawet takie, w których stan etatowy osiągnął 100 lub niemal 100 procent, jak np. garnizon małopolski (na dzień 31.12.2019 r.). Są też jednak i takie, w których wciąż oscyluje wokół 10 proc.

– Tam, gdzie wakaty zostały zlikwidowane, wykonano ciężką pracę, by to osiągnąć. Te starania należy kontynuować.

PION KRYMINALNY

Wzrost wykrywalności w przestępczości kryminalnej pochwalił nadzorujący pion kryminalny zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha. Podkreślił, że cieszy szczególnie ta, która dotyczy przestępstw szczególnie dokuczliwych społecznie. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat wykrywalność ta w 2019 r. była najwyższa m.in. odnośnie do bójek i pobić, kradzieży cudzej rzeczy, rozbojów, wymuszeń, kradzieży rozbójniczej, zabójstw czy zgwałceń.

Tym, co wymaga zwiększenia wysiłków i naszej szczególnej uwagi, są oszustwa gospodarcze. 

– Wzrost przestępstw stwierdzonych oszustw gospodarczych o ponad 20 proc. oznacza, że w tym roku na rozwiązywanie tego problemu musimy położyć szczególny nacisk. Ważną rolę odegrają w tym komórki do zwalczania cyberprzestępczości, bo wiele z tych oszustw dokonywanych jest w internecie – zapowiedział nadinsp. Kamil Bracha.

Do sukcesów minionego roku zaliczył też rekordową liczbę zabezpieczonego mienia w postępowaniach czynnych: w ubiegłym roku były to ponad 3 mld zł, w zakończonych – ponad 866 mln zł.

PION PREWENCYJNY

Nadzorujący ten pion zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański podkreślił, że przywoływane wysokie oceny pracy Policji i satysfakcjonujące poczucie bezpieczeństwa obywateli to w dużej mierze efekt pracy dzielnicowych i rosnąca rola Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. I dzielnicowi i KMZB są najlepszym źródłem informacji o tym, czego od Policji oczekuje społeczeństwo. Dzięki mapie można te oczekiwania spełniać łatwiej, bo dostępne na danym terenie siły można kierować tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Teraz należy się skupić na zmniejszeniu liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, bo choć liczba wypadków i rannych trzeci rok z rzędu maleje, to tu odnotowano niewielki wzrost. Optymizmem napawa zaś spadek liczby wypadków, rannych i zabitych w wypadkach drogowych z udziałem pieszych.

– Bezpieczeństwo w ruchu drogowym pozostaje naszym priorytetem. Kontynuowane będą też działania dotyczące funkcjonowania KMZB, która będzie się zmieniać, uzyskując nowe funkcjonalności. Będą również powstawały nowe posterunki, w 2020 r. – 32, a potem kolejnych 17 – zapowiedział zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański.

Wśród zaplanowanych na 2020 r. prac legislacyjnych znalazły się m.in. te dotyczące zrównania prędkości dopuszczalnej w ciągu doby na obszarze zabudowanym do 50 km/h, wprowadzenia przepisów zapewniających pierwszeństwo pieszym oczekującym przed przejściem dla pieszych, przepisów umożliwiających czasowe zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym oraz podwyższenie wysokości mandatów karnych za wybrane wykroczenia w ruchu drogowym.

PIENIĄDZE, ZAKUPY I INWESTYCJE

To kwestie omawiane przez I zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka. Poinformował on, że według projektu planu budżetu, łącznie z kwotą z Centralnego Funduszu Wsparcia Policji, Policja w tym roku będzie miała do dyspozycji ponad 11 mld zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na sprzęt transportowy: kupionych zostanie ponad 1,1 tys. sztuk sprzętu, tabor lotniczy, w tym dwa śmigłowce Bell 407-Gxi, uzbrojenie i technikę policyjną, tu kupionych będzie m.in. ponad 4 tys. kamizelek kuloodpornych, 5 tys. pistoletów, 360 kamer nasobych i 2,5 tys. hełmów kuloodpornych, oraz sprzęt teleinformatyczny, m.in. ponad 450 mobilnych terminali noszonych.

Ważną pozycją w policyjnym budżecie będą zadania inwestycyjne. W tym roku zbudowanych zostanie 47 nowych obiektów, tyle samo zostanie przebudowanych lub zmodernizowanych, a 8 zostanie poddanych termomodernizacji.

– Ten rok, pod względem finansowym, zapowiada się dla Policji bardzo dobrze, co oznacza, że dla logistyki pracowicie. Im więcej pieniędzy ma Policja, tym więcej pracy mają policyjni logistycy. Ale wiem, że w 2020 r. poradzą sobie równie świetnie, jak w roku ubiegłym – podkreślił komendant Augustyniak.

Wystąpienie Komendanta Głównego i jego zastępców dopełniły wystąpienia komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Roberta Stachery, który omówił wybrane zjawiska w służbie zidentyfikowane przez kierowaną przez niego jednostkę w 2019 r., dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Pauliny Filipowiak, która zreferowała zasady wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich UE i państw trzecich, oraz dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP insp. Jarosława Siekierskiego, który omówił wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz dobór do Policji w 2019 r.

Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Maciej Nestoruk zaprezentował nowe, testowane obecnie narzędzie do monitorowania przejazdu kibiców. Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” mł. insp. Dariusz Zięba omówił zasady kierowania pododdziałów kontrterrorystycznych do działań bojowych oraz zasady powoływania i funkcjonowania Centralnego Odwodu Kontrterrorystycznego Komendanta Głównego Policji. Dyrektor Biura kontroli KGP insp. Dariusz Szuba omówił wydarzenia nadzwyczajne oraz wybrane problemy definiowane przez Biuro Kontroli KGP.

GŁOS ZWIĄZKOWCÓW

W naradzie uczestniczyli także przedstawiciele związków zawodowych. Sytuację kadrową, organizacyjną i finansową pracowników Policji przedstawiła przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta Hus, a jej zastępczyni, Joanna Stec-Trzpil, zaprezentowała potrzeby, postulaty i propozycje do programu rozwoju Policji na lata 2021–2024.

Przewodnicząca zwróciła uwagę, że problemy kadrowe Policji dotyczą nie tylko funkcjonariuszy, ale także pracowników. W 2019 r. wakatów było ponad 4,4 proc. To oznacza brak ponad tysiąca pracowników.

– Powodów takiej sytuacji jest kilka, ale najważniejszy od lat pozostaje ten sam. To zbyt niskie zarobki. Komendy Policji są urzędami, w których przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest znacząco niższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – przypomniała Danuta Hus.

Panie przewodniczące podkreśliły bardzo dobrą współpracę i współdziałanie kierownictwa Policji w trosce o poprawę warunków, nie tylko finansowych, pracowników Policji.

Rok ubiegły podsumował również przewodniczący NSZZP asp. sztab. Rafał Jankowski. Jego zdaniem był to rok ważny, bo rozpoczęła się w nim realizacja porozumienia zawartego z MSWiA w 2018 r. I ważny będzie również rok obecny, bo będą w nim realizowane kolejne jego postanowienia, poczynając od zaplanowanej od pierwszego stycznia podwyżki uposażenia policjantów. Inną sprawą, na którą przewodniczący zwrócił uwagę, kluczową w jego ocenie, jest sfinalizowanie prac nad penalizacją zachowania polegającego na niestosowaniu się do poleceń policjanta.

– Wiele rzeczy udało się nam osiągnąć, wiele jest na dobrej drodze, choć nie zawsze tak szybkiej, jak byśmy chcieli, ale w tym gronie chciałbym mocno zaakcentować, że tych sukcesów nie byłoby bez wsparcia Komendanta Głównego Policji. I za to wsparcie bardzo dziękuję – podkreślił przewodniczący Rafał Jankowski.

Szef policyjnego związku mówił też o podwyżkach, rozliczaniu nadgodzin, założeniach programu rozwoju na lata 2021–2024, który jego zdaniem będzie okazją do rozwiązania wielu niezałatwionych do tej pory spraw, takich jak np. naprawa siatki uposażeń, przywrócenie jej motywacyjnego charakteru, czyli tego, czego obecnie nie gwarantują ani grupy zaszeregowania, ani policyjne stopnie, ani też dodatki służbowe i funkcyjne.

Rafał Jankowski podkreślił dobrą współpracę związku z MSWiA. Jego zdaniem daje to nadzieję na wyprostowanie wielu spraw i rozwiązanie problemów dotąd uchodzących za nierozwiązywalne. Jednym z nich jest art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy różnicujący ich uprawnienia emerytalne ze względu na datę przyjęcia do służby. Przewodniczący poinformował, że na odbywającej się parę dni przed naradą sejmowej komisji otrzymał od sekretarza stanu w MSWiA Macieja Wąsika zapewnienie, że resort przedstawi stronie społecznej rozwiązanie tego problemu.

MEDALE NA STULECIE

Uroczystym momentem narady rocznej było wręczenie odznak okolicznościowych: Medali Stulecia Utworzenia Policji Państwowej. Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, w uznaniu osiągnięć w popularyzowaniu tradycji i dokonań Policji, medale otrzymali: zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand i przewodniczący NSZZP asp. szt. Rafał Jankowski.

– Dziękując za to wyjątkowe dla mnie wyróżnienie, chcę podkreślić, że współpraca z policjantami to nie tylko przyjemność, ale także sentyment. Bo ta współpraca trwa już 30 lat. I zawsze dawała mi ogromną satysfakcję. I wtedy, kiedy jako młody prokurator współpracowałem z policjantami na najniższym szczeblu, i dziś, kiedy odbieram ten medal z rąk Komendanta Głównego Policji – podkreślił Robert Hernand.

Zastępca prokuratora generalnego, korzystając z okazji, podziękował gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi za bardzo dobą współpracę Policji z prokuraturą. Jak zaznaczył, jakość tej współpracy jest niezwykle istotna, bo obie instytucje mają wspólny, niezwykle ważny cel: zwalczanie przestępczości.

Naradę zakończył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, dziękując wszystkim policjantom i pracownikom, poczynając od swoich zastępców, a kończąc na wszystkich, którzy każdego dnia zapewniają obywatelom bezpieczeństwo. Na ręce zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda komendant główny złożył podziękowania za bardzo dobrą współpracę obu instytucji, podkreślając, jak ważne jest wsparcie prokuratury dla funkcjonariuszy, którzy w trakcie swojej służby narażają się m.in. na bezpodstawne oskarżenia.

KK
zdj. WSPol w Szczytnie

 

W polskiej Policji każdego dnia 2019 roku średnio…

– skierowano do służby patrolowej i obchodowej 13 955 policjantów prewencji (bez rd)

– skierowano do służby na drogach 4249 policjantów ruchu drogowego (rd)

– przeprowadzono 14 770 interwencji

– dokonano 561 zatrzymań na gorącym uczynku przestępstwa

– przedstawiono zarzuty 927 podejrzanym

– wykryto 1674 przestępstwa

– ujawniono 19 348 wykroczeń

– realizowano 385 konwojów, w których przekonwojowano 560 osób

 

Priorytety Komendanta Głównego Policji obowiązujące do końca 2020 r.

1. Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem.

2. Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości.

3. Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie.

4. Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

5. Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

6. Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji przez sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji.

7. Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji przez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.