Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

BADANIE CBOS

Skuteczna Policja – bezpieczni Polacy

Jak wynika z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS 89 proc. badanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, 98 proc. badanych uważa zaś swoją okolicę za bezpieczną. Nigdy w historii tego badania, tj. od marca 1987 roku, odsetek wskazań na poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania nie był tak wysoki. Niewątpliwie to również zasługa coraz skuteczniejszych działań podejmowanych przez Policję.

 

W dniach 4–11 kwietnia 2019 r. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie na temat bezpieczeństwa – zarówno w skali kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania – oraz zagrożenia przestępczością. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej losowej próbie dorosłych Polaków (N=1064). Zdecydowana większość Polaków (89%) uznaje swój kraj za bezpieczny. Przeciwnego zdania jest 8% ankietowanych. W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania o 3 p.p. wzrósł odsetek osób twierdzących, że w Polsce żyje się bezpiecznie przy jednoczesnym spadku odsetka badanych wyrażających odmienną opinię – również o 3 p.p.). Warto podkreślić, że jest to najwyższy wskaźnik poczucia bezpieczeństwa w kraju od 1987 roku – wykres 1.

Polacy jeszcze wyżej oceniają bezpieczeństwo w okolicy miejsca swojego zamieszkania. Niemal wszyscy ankietowani (98%) twierdzą, że miejsce, w którym mieszkają, można nazwać bezpiecznym i spokojnym. Odmienne odczucia wyraża 2% ankietowanych. Nigdy w historii tego badania, tj. od marca 1987 roku, odsetek wskazań na poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania nie był tak wysoki – wykres 2.

Badanych zapytano również, czy obawiają się, że mogą paść ofiarą przestępstwa. Z uzyskanych wypowiedzi wynika, że dwie trzecie Polaków nie obawia się takiego zdarzenia (66%). Lęk przed przestępczością deklaruje jedna trzecia badanych (33%).

Wyniki wskazują, że ankietowani bardziej niż o siebie obawiają się o bezpieczeństwo swoich bliskich. Blisko połowa respondentów (46%) odczuwa takie obawy, a 52% nie martwi się, że ich bliscy staną się ofiarami przestępstwa.

Jak wynika z deklaracji badanych, w ciągu ostatnich pięciu lat 11% Polaków padło ofiarą kradzieży. W porównaniu do ubiegłego roku odsetek ten spadł o 4 p.p. Włamania do domu, mieszkania, domku letniskowego itp. doświadczyło 6% ankietowanych. Na pobicie wskazuje 3% badanych, a na napad i rabunek – 1%. 3% respondentów stało się ofiarą innego rodzaju przestępstwa.

oprac. w Zespole ds. Analiz i Kontroli Zarządczej GKGP na podstawie komunikatu z badań CBOS z kwietnia 2019 roku/policja.pl