Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Więcej niż mapy

Z głównym geodetą kraju dr. hab. inż. Waldemarem Izdebskim rozmawia Andrzej Chyliński.

Podczas konferencji dotyczącej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa powiedział Pan Minister, że geodezja opisuje rzeczywistość. Co to oznacza?

– Rzeczywistość jest taka jak każdy ją widzi. Natomiast my, geodeci opisujemy rzeczywistość przez dokonywanie pomiarów różnymi instrumentami, ale nie tylko. Pozyskujemy też wiele informacji w drodze wywiadu: imię i nazwisko właściciela, rok budowy domu etc., czyli zbieramy informacje zarówno z pomiarów, jak i wywiadów. To tworzy model tej rzeczywistości. Jeżeli jest dom, który ma swoją bryłę, my na mapach przedstawiamy go w postaci wielokąta, jeżeli jest ogrodzenie, zbieramy informacje o każdym punkcie tego załamania i przedstawiamy je linią łamaną. Jeśli jest drzewo, jego oznaczenie umieszczamy w miejscu, które wynika z pomiaru. Dzięki temu mamy model rzeczywistości, który jest wykorzystywany w działalności cywilnej, a także przez różne służby, w tym Policję, która prowadząc swoje interwencje, bierze pod uwagę ukształtowanie terenu czy sposób zabudowy. Oznacza to, że do przeprowadzenia działań można się przygotować, nawet nie będąc w terenie. Wystarczy, dzięki filtrom, wybierać interesujące nas treści.

Co geodezja ma wspólnego z Policją? Kiedyś szukając adresu domu, pytano o „numer policyjny”. Rzadko, ale nadal można spotkać się z tym terminem w niektórych urzędach.

– Tak naprawdę jest to numer adresowy, który służy do zlokalizowania danego miejsca w terenie. Określenia tego używano przede wszystkim w okresie międzywojennym i powojennym. W adresie mamy miejscowość, ulicę, numer domu. System ten ma swoją logikę, gdyż numeracje biegną zazwyczaj od centrów miast, do peryferii, po lewej stronie są numery nieparzyste, a po prawej parzyste. Te reguły ułatwiają nam dotarcie pod właściwy adres. Numery adresowe nadawane są przez wójta, burmistrza czy prezydenta, a zadaniem głównego geodety kraju jest agregowanie wszystkich tych adresów w jednym miejscu po to, by w nawigacji satelitarnej czy w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji można te adresy lokalizować. My mamy współrzędne wszystkich punktów adresowych, czyli np. Warszawa, ul. Kwiatowa 12. W Polsce mamy ponad 8 mln punktów adresowych. Obywatele zazwyczaj nie posługują się punktem adresowym, a adresem, na którym wskazany jest także numer lokalu, czyli np. Warszawa, ul. Kwiatowa 12, mieszkania 6. Adresów mamy około 20 milionów. Każdego dnia przybywa od 150 do 200 nowych punktów adresowych, dlatego to ma takie duże znaczenie, aby system centralny był w stanie reagować na bieżąco. Każdy z tych punktów adresowych dzisiaj nadanych, może być bowiem miejscem jakiejś interwencji policyjnej czy ratunkowej.

Czym jest Uniwersalny Moduł Mapowy i w jaki sposób korzysta z niego Policja?

– To zestaw narzędzi aplikacyjnych wspierających działania służb ratowniczych w oparciu o zasoby przestrzenne posiadane przez GUGiK oraz dane operacyjne Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego. Moduł wspiera systemy policyjne, pozwalając na wizualizację przestrzenną zgłoszeń oraz zdarzeń rejestrowanych przez Policję. Aplikacja ta pozwala na wyznaczenie drogi dojazdu na miejsce zdarzenia oraz dokładnie wskaże to miejsce. Dodatkowo narzędzia analityczne pozwalają na opracowywanie zestawień zgłoszeń oraz umiejscowienie ich w przestrzeni, co wskazuje miejsca szczególnie zagrożone przestępczością lub wypadkami drogowymi.

Ostatnio uruchomiliśmy nową funkcjonalność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po zlokalizowaniu na KMZB wybranego miejsca w prosty sposób można przełączyć się na mapę Geoportalu i zobaczyć tę okolicę w szerszym zakresie danych.

Gdy wchodzimy na stronę GUGiK, wśród wyróżnionych informacji widzimy „Geoportal.gov.pl więcej niż mapa”. Co to oznacza?

– Mamy tutaj wiele różnych informacji zgromadzonych w jednym miejscu, m.in. pokazują się adresy urzędowe, uzbrojenie terenu etc. W geoportalu jest zgrupowanych wiele informacji przestrzennych, nazwanych tutaj „Dane innych instytucji”. Po rozwinięciu widać dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny, Wody Polskie, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Instytut Dziedzictwa itp. Instytucji, które gromadzą różne dane przestrzenne jest wiele i Geoportal jest tym, co wiąże wszystkie te dane w jednym miejscu, dając wygodę użytkownikowi w korzystaniu z różnych danych.

Czym są dane przestrzenne i jaki pożytek ma z nich Policja?

– Dane przestrzenne to zestaw specjalistycznych danych związanych z opisem otaczającej nas rzeczywistości. Obiekty świata rzeczywistego opisywane są elementarnymi tworami geometrycznymi, takimi jak: punkt, linia czy wielokąt, co daje im lokalizację i określa własności geometryczne, np. kształt obiektu. Dzięki danym przestrzennym, np. bazie działek ewidencyjnych i urządzeniom lokalizującym, funkcjonariusz może w prosty sposób określić numer działki, na której znajduje się zauważone nielegalne wysypisko śmieci, a następnie na tej podstawie ustalić jej właściciela. W zasobach GUGiK mamy bazę danych BDOT10k, która obejmuje budynki, drogi, pokrycie i ukształtowanie terenu, czyli jest to treść zbliżona do klasycznej mapy topograficznej. Dane te mogą być wykorzystywane przez wywiady kryminalne do realizacji zadań służbowych związanych z wykonywaniem przestrzennych analiz kryminalnych, natomiast Numeryczny Model Terenu oraz Ortofotomapa przez CBŚP i wydziały wywiadu kryminalnego do realizacji zadań służbowych, m.in. do opracowywania planów zabezpieczeń. Teraz uruchomiliśmy Geoportal 3D i tutaj budynki wizualizowane są w postaci trójwymiarowej. Nie widać wprawdzie okien, ale są skosy dachów. Widać zróżnicowanie wysokości budynków i ukształtowanie terenu. Zapewne na podstawie analizy tej mapy można dokonać rozmieszczenia stanowisk niezbędnych do zabezpieczenia danego miejsca.

Dziękuję za rozmowę.

zdj. Jacek Herok