Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA Nowa kategoria

Miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej

Po tragicznym pożarze escape roomu w Koszalinie przygotowano na KMZB nową kategorię zagrożeń bezpieczeństwa: „Miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej”. Nowe rozwiązanie udostępniono użytkownikom 30 stycznia 2019 r.

 

O dodaniu nowej kategorii informuje wyświetlający się na ekranie komputera komunikat. Zgodnie z nim warunkiem zgłoszenia zagrożenia jest uzupełnienie przez użytkownika pola „Opis zagrożenia”. Z uwagi na specyficzny charakter tego zagrożenia, jest ono widoczne na mapie „publicznej” z chwilą jego potwierdzenia (w statusach „Potwierdzone” i „Potwierdzone wyeliminowane”). O takim rozwiązaniu użytkownik jest informowany specjalnym komunikatem.

Z punktu widzenia koordynatora lokalnego i policjantów podejmujących czynności służbowe związane z weryfikacją zagrożenia, sposób dokumentowania, terminy oraz zmiany statusów odbywają się na ogólnych zasadach wynikających z Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z 14 września 2016 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (Dz.Urz. KGP poz. 58, z późn zm.).

Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności rozrywkowej, jak i treści wynikające z dołączonego opisu zagrożenia, należy indywidualnie oceniać potrzebę szybszej reakcji niż wynikająca z Wytycznych nr 3. Ponadto każdorazowo należy rozważyć konieczność zaangażowania podmiotów pozapolicyjnych (Państwowa Straż Pożarna, nadzór budowlany, stacje sanitarno-epidemiologiczne, straże gminne/miejskie, etc.) w celu jak najszybszej eliminacji zagrożenia.

Należy jednak podkreślić, że dodana kategoria zagrożeń nie ogranicza się wyłącznie do działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem tzw. escape room-ów, ale dotyczy każdej innej działalności rozrywkowej, gdzie mogą występować nieprawidłowości prowadzące do zagrożenia poczucia bezpieczeństwa ludzi.

Wprowadzenie tej kategorii nie ma na celu piętnowania osób prowadzących taką działalność, a jedynie troskę o szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne. Opracowana formuła prezentacji danych na KMZB uniemożliwia stawianie „w złym świetle” takich osób prowadzących tego rodzaju działalność gospodarczą, które przestrzegają obowiązujące normy i przepisy i dbają o bezpieczeństwo swoich klientów.

Liczba zgłoszeń zagrożeń dotyczących miejsc niebezpiecznej działalności rozrywkowej na KMZB 1 marca br. wynosiła 164. 

mł. insp. DARIUSZ PRZĄDKA
koordynator krajowy KMZB, radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP