Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

ZASTĘPCA KGP Pożegnanie ze służbą

Koleżanki i Koledzy Policjanci, Pracownice i Pracownicy Policji! Trzy lata temu stanąłem na czele służby prewencyjnej, zostając zastępcą komendanta głównego Policji.

Był to dla mnie czas bardzo intensywnej pracy, w której miałem szansę wykorzystać całe dotychczasowe doświadczenie zdobyte na wcześniejszych stanowiskach. Przyszedł już czas na zdjęcie munduru, choć naturalnie nie zrywam kontaktu z Policją, w której spędziłem prawie 27 lat.

Miałem szczęście i zaszczyt współpracować z doskonałymi profesjonalistami, dzięki którym zapewniliśmy bezpieczeństwo milionom Polaków. Na czas mojej służby w komendzie głównej przypadły zabezpieczenia wielkich imprez, w tym międzynarodowych, za które byłem odpowiedzialny. Nic jednak nie zdziałałbym sam, dlatego chcę w tym miejscu podziękować wszystkim, których praca, zaangażowanie i umiejętności pomogły nam odnieść wspólny sukces. Za daną mi szansę na współkierowanie największą formacją mundurową w Polsce dziękuję ministrom nadzorującym resort spraw wewnętrznych i administracji. Szczególne podziękowania należą się mojemu przełożonemu, komendantowi głównemu gen. insp. dr. Jarosławowi Szymczykowi, a także jego zastępcom nadinsp. dr. Andrzejowi Szymczykowi i Pani nadinsp. Helenie Michalak oraz nadzorowanym przez nich pionom, a także wszystkim komendantom wojewódzkim Policji.

Z pewnością jednak największe słowa wdzięczności kieruję do funkcjonariuszy i pracowników podległego mi pionu, pracujących i pełniących służbę w Biurze Operacji Antyterrorystycznych, Biurze Prewencji, Biurze Ruchu Drogowego i Głównym Sztabie Policji.

W zarządzanym przeze mnie pionie prewencji zaszły w ostatnich latach duże zmiany. Przede wszystkim zmieniliśmy warunki służby dzielnicowych, wprowadzając zarówno nowe zarządzenie, jak i tworząc stanowiska starszego dzielnicowego, które otrzymało już ponad 1700 funkcjonariuszy. W efekcie uatrakcyjniliśmy to stanowisko i zatrzymaliśmy doświadczonych policjantów dzielnicowych w ich rejonach działania. Zainicjowany przez MSWiA i wprowadzany przez nas od 2016 roku program Dzielnicowy bliżej nas, którego głównym celem jest otwarcie na problemy społeczności lokalnej, uspołecznienie działań Policji oraz zbudowanie zaufania między Policją a obywatelami, możemy już dziś uważać za nasz wspólny sukces.

Kolejnym elementem było odtwarzanie zlikwidowanych i tworzenie nowych Posterunków Policji – niedawno otwarto setny posterunek, co symbolicznie nawiązuje do stulecia powołania Policji Państwowej. Współpracę ze społeczeństwem zaktywizowała niewątpliwie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której odnotowano niedawno milionowe wskazanie zagrożenia przez obywateli chcących wspólnie z Policją dbać o bezpieczeństwo w swojej okolicy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jej rozwoju.

Na przestrzeni ostatnich lat również stan bezpieczeństwa ruchu drogowego uległ zdecydowanej poprawie, zwłaszcza że każdego roku wzrasta liczba pojazdów poruszających się po polskich drogach. W 2017 r. odnotowano najniższą w dotychczasowej historii liczbę osób zabitych w wypadkach drogowych, tj. 2831 osób, chociaż w dalszym ciągu jest wiele do zrobienia. Wzrost liczby patroli na drogach, ich widoczność, prewencyjne oddziaływanie oraz koncentracja działań w obszarach o największym zagrożeniu sprawiają, że polska Policja jest bliżej ludzi oraz daje poczucie partnerstwa ze społeczeństwem.

Uważam, że kolejnym wielkim sukcesem było opracowanie Planu działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2017–2020, który stanowi swego rodzaju strategię działań policji ruchu drogowego, przedstawiającą z jednej strony obszary zagrożeń, a z drugiej działania Policji mające na celu ograniczenie, a w dłuższej perspektywie eliminację tych zagrożeń. Już teraz dzięki Planowi usystematyzowaliśmy i zgromadziliśmy w jednym miejscu zadania realizowane przez policjantów ruchu drogowego. Za wszystko dziękuję moim podwładnym – jesteśmy na dobrej drodze do kompleksowej poprawy sytuacji i dorównania pod tym względem innym krajom europejskim.

Wspomniałem o zabezpieczeniu wielu międzynarodowych imprez. Brali w nich udział policjanci wszystkich służb, z całej Polski. Ale organizacja działań sztabowych i nadzór leżał po stronie Głównego Sztabu Policji KGP, natomiast perfekcyjne wykonanie zadań leżało w dużej mierze po stronie dowódców i policjantów oddziałów prewencji Policji i SPPP. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali ze mną podczas Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego, szczytu NATO, wizyty w naszym kraju brytyjskiej pary książęcej, 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, Szczytu Klimatycznego COP24 i Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Spędziliśmy razem setki godzin, nadzorując sytuację w całym kraju i reagując na bieżąco na pojawiające się zagrożenia. O szczegółach działań nie będę tutaj mówić, gdyż wiele z nich jest, i pozostanie, niejawnych, podobnie jak udział funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, którzy brali udział we wszystkich zabezpieczeniach. Za ich służbę również gorąco dziękuję, choć z wiadomych względów jej nie opiszę. Wspomnę jedynie, że dla policyjnych antyterrorystów najważniejszą zmianą było uchwalenie w listopadzie ub.r. tzw. ustawy kontrterrorystycznej, na mocy której wyodrębniono ze służby prewencji pododdziały antyterrorystyczne Policji i utworzono służbę kontrterrorystyczną, która składa się z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. Na koniec chciałbym wspomnieć jeszcze o profesjonalizmie policyjnych lotników z Zarządu Lotnictwa Policji, bez których niemożliwa byłaby realizacja bardzo wielu zadań zarówno przez terenowe jednostki Policji, jak i wspomniane już BOA.

Moje odejście na zaopatrzenie emerytalne nie oznacza, że zostawiam za sobą całe dotychczasowe życie. Zaczyna się dla mnie nowy rozdział, lecz zawsze będę Wam służyć radą i pomocą, jeżeli tylko będziecie jej potrzebować.
nadinsp. Jan LACH