Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

HISTORIA

Policyjne kalendarium

90 LAT TEMU

Luty 1929

• Komenda Główna PP – w porozumieniu z Departamentem Służby Zdrowia – przygotowuje projekt zaopatrzenia wszystkich posterunków policji w skrzynki ratownicze jednolitego typu (czyt. apteczki). Skrzynki takie mają zawierać: materiały opatrunkowe, środki cucące, najpotrzebniejsze odtrutki używane przy najpospolitszych otruciach oraz środki do tamowania krwotoków.

5 II – Pod patronatem prezydentowej Mościckiej i marszałkowej Piłsudskiej w salach stołecznej Filharmonii odbył się bal korpusu oficerskiego PP, na którym honory gospodarza czynił komendant główny PP płk Jagrym-Maleszewski. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: marszałek Senatu Julian Szymański, ambasador Francji Laroche, minister rolnictwa Karol Niezabytowski, komisarz rządu na m.st. Warszawa Władysław Jaroszewicz, przedstawiciele MSW i Spraw Wojskowych oraz kadra oficerska Komendy Głównej PP i stołecznej policji. Dochód z balu postanowiono przekazać tworzonemu stowarzyszeniu „Rodzina Policyjna” (zdj. wyżej).

6 II – W XII Komisariacie PP przy ul. Daniłowiczowskiej 10 w Warszawie odbyło się zebranie w sprawie otwarcia garnizonowego kasyna szeregowych PP m.st. Warszawy. Wzięli w nim udział delegaci ze wszystkich stołecznych komisariatów, Oddziału Rezerwy PP i Oddziału Konnego. Wniosek o jego uruchomienie przyjęto jednogłośnie, wybrano jednocześnie komitet organizacyjny realizacji tej inwestycji.

24 II – W Warszawie, w sali kina „Stylowy”, odbyło się zebranie organizacyjne Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”. Wśród jego założycielek znalazły się m.in. panie: komendantowe Jagrym-Maleszewska i Wardęska oraz inspektorowe Tomanowska i Kaufmanowa. Zebranie zagaiła komendantowa Jagrym-Maleszewska, która przedstawiła cele i zadania nowego stowarzyszenia. Panie nadkomisarzowa Dąbrowska i komisarzowa Zdanowiczowa zapoznały zebranych ze statutem stowarzyszenia.

 

40 LAT TEMU

Luty 1979

• Turnieje ze znajomości kodek-su drogowego w olsztyńskiej Akademii Rolniczo-Technicznej stały się tradycją i cieszą się niemałym zainteresowaniem wśród studentów. Od kilku lat najpierw odbywają się tu eliminacje wydziałowe, z których wyłaniane są trzyosobowe reprezentacje. W finale spotykają się drużyny ze wszystkich ośmiu wydziałów AR-T, walcząc o puchar przechodni komendanta wojewódzkiego MO i nagrody – 1000-złotowe bony ufundowane przez Okręgową Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZMot., która wespół z Wydziałem Ruchu Drogowego KW MO w Olsztynie patronuje i nadzoruje przebieg konkursu. W tym roku I miejsce zajął zespół studentów Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych.

• Pod hasłem „Rodzina ważnym ogniwem wychowania społecznego” obradował w Warszawie II Zjazd Kół Rodziny Milicyjnej. Referat programowy wygłosiła przewodnicząca Zespołu Krajowego ds. KRM mjr Zofia Bojarska-Zygler. Zwróciła w nim uwagę na działalność kobiet zmierzającą do umacniania rodziny i kształtowania zaangażowanych postaw ideowo-moralnych wśród dzieci, a także na zadania KRM poza własnym środowiskiem, szczególnie na działalność członkiń tej organizacji w miejscu zamieszkania.

• W corocznym plebiscycie na najlepszego sportowca Gwardyjskiego Pionu Sportowego MSW w 1978 roku zwyciężyła polska lekkoatletka, specjalistka biegu przez płotki, zawodniczka Gwardii Warszawa – Grażyna Rabsztyn, gromadząc na swym koncie 1116 punktów. Kolejne miejsca zajęli: judoka Adam Adamczyk, tenisista Wojciech Fibak, piłkarz Adam Nawałka, lekkoatletka Urszula Kielan, brydżysta Andrzej Wilkosz, judoka Marian Tałaj, judoka Wojciech Reszko oraz koszykarz Edward Jurkiewicz.

 

20 LAT TEMU

Luty 1999

• Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych obradowała na temat kosztów ekspertyz oraz konwojów wykonywanych przez Policję. Posłowie postulowali, aby rząd doprowadził do szybkich uzgodnień między resortami sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w podnoszonych kwestiach. Dojenie Policji przez resort sprawiedliwości, a zwłaszcza przez prokuratury trwa – stwierdził poseł Ludwik Dorn (niezależny).

3 II – Ukazało się rozporządzenie nr 108 ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. Rozporządzenie weszło w życie 20 lutego (Dz.U. nr 12, poz. 107).

8 II – W Katowicach uroczyście, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, przecięto biało-czerwoną wstęgę, powołując do życia Śląską Szkołę Policji. Piątą już „akademię policyjną”, kształcącą funkcjonariuszy na trzech poziomach: podstawowym, podoficerskim i aspiranckim. Pierwszym komendantem szkoły został jej organizator kom. Tadeusz Wojtuszek. Naukę w nowej placówce rozpoczęło 160 słuchaczy, od 1 marca rusza kurs podstawowy, w połowie miesiąca – podoficerski, a zaraz potem aspirancki. Kadrę ośrodka będzie stanowiło 75 oficerów.

15 II – Komendant główny Policji nadinsp. Jan Michna ogłosił konkurs na stanowiska komendantów wojewódzkich i powiatowych Policji. Zgodnie z regulaminem mogą do niego przystąpić oficerowie Policji legitymujący się tytułem magistra oraz, co najmniej, siedmioletnim stażem służby. Od kandydatów oczekuje się m.in. przedstawienia koncepcji pracy na stanowisku komendanta.

18 II – W KGP odbyła się doroczna narada kadry kierowniczej Policji. Gościem specjalnym był premier RP Jerzy Buzek. Obok niego zasiedli ministrowie Janusz Tomaszewski i Krzysztof Budnik, komendant główny Policji nadinsp. Jan Michna i jego zastępcy, komendanci wojewódzcy Policji, dyrektorzy biur KGP i działacze związkowi. Dyskutowano nad aktualnymi problemami Policji (m.in. reformą w formacji, służbą prewencyjną, logistyką, szkolnictwem policyjnym, przypadkami patologii w służbie, resortową służbą zdrowia) oraz stanem porządku i bezpieczeństwa w kraju.

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Historii i Tradycji Policji KGP
zdj. „Na Posterunku”