Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Człowiek nie jest towarem

18 października to XII Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi, organizowany pod auspicjami Unii Europejskiej.

Handel ludźmi dotyczy każdego regionu świata i jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ofiarą tego przestępstwa pada co roku około 2 mln ludzi, z czego jedna trzecia to dzieci. Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, trzeba poznać złożoność tego zjawiska. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi.

Obchody Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi stały się jednym z priorytetów i zadań w Krajowym Planie Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016–2018. Organizacja obchodów została powierzona m.in. szkołom Policji i Komendzie Głównej Policji. Przedsięwzięcia szkoleniowe i informacyjne miały na celu poszerzenie wiedzy na ten temat. W szkołach Policji organizowano m.in.: seminaria naukowe oraz wystawy publikacji kadry dydaktycznej i słuchaczy szkoły dotyczące walki z handlem ludźmi i łamaniem praw człowieka, projekcje filmów z fabułą o handlu ludźmi, prezentacje zorganizowane przez policjantów zajmujących się problematyką handlu ludźmi połączone z panelem dyskusyjnym, wykłady dla słuchaczy i kadry z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, dystrybucję wśród słuchaczy i kadry szkół materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

W ramach walki z handlem ludźmi polska Policja współpracuje z policjami innych krajów, a także z międzynarodowymi instytucjami policyjno-prokuratorskimi, tj. Interpolem, Europolem, Eurojustem (Europejska Jednostka Współpracy Sądowej), Frontexem (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej). Polska Policja uczestniczy także w pracach „EMPACT”, czyli europejskiej platformy ustalającej główne cele i zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi w Europie. W skład tej platformy wchodzą m.in. przedstawiciele 24 krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii.

Na poziomie krajowym Policja współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej, takimi jak: Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, Fundacja „La Strada”, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Stowarzyszenie „PoMOC” czy Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje specjalna infolinia i skrzynka e-mail, dzięki którym każdy, kto posiada informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres: handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer: +48 664 974 934, można zapobiec ludzkim tragediom.

ES