Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policja w służbie dla Ojczyzny

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 25 października br. w budynku G Sejmu RP odbyła się konferencja popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Wzięli w niej udział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński oraz I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk i poseł Iwona Michałek z Parlamentarnego Zespołu ds. Policji.

Tematem przewodnim konferencji było dziedzictwo narodowe, a jej głównym celem przybliżenie tematyki jego ochrony przez zapoznanie z działaniami prowadzonymi przez organy ścigania, służby konserwatorskie i instytucje kultury. Nadrzędnym celem konferencji była więc wymiana informacji i doświadczeń w obszarze teoretycznych oraz praktycznych aspektów współpracy na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Specjalny list do uczestników spotkania skierował marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Podziękował za zaproszenie i wyraził ogromne uznanie dla Policji stojącej na straży bezpieczeństwa państwa od okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jako pierwsza powitała zebranych poseł Iwona Michałek, członkini Parlamentarnego Zespołu ds. Policji, która podkreśliła, że ochrona dziedzictwa narodowego jest rolą wszystkich Polaków, ale prym w odnajdywaniu skradzionych lub zaginionych dzieł sztuki wiedzie właśnie ta formacja. Następnie głos zabrał sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, który za zorganizowanie konferencji podziękował przede wszystkim Biuru Historii i Tradycji Policji KGP. Podkreślił szeroką rolę Policji w służbie Polsce, także w zakresie walki o dobra narodowe, a ogromne znaczenie w tej służbie ma patriotyczna postawa funkcjonariuszy, stanowiąca podstawę funkcjonowania formacji.

– Dziedzictwo kulturowe odgrywa wielką rolę w kształtowaniu Ojczyzny. Bez dorobku kultury i bez świadomości historii, nie byłoby łatwo mówić o tożsamości narodowej. Należy chronić dobra kultury, co wymaga współpracy wielu służb – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk poinformował zebranych, że rocznie odnotowujemy 300 przypadków przestępstw związanych z kradzieżą lub zniszczeniem dzieł sztuki. Przypomniał też, że dwanaście lat temu jako pierwszą wyspecjalizowaną grupę do zwalczania tego rodzaju przestępczości powołała KWP w Krakowie, a dziś takie zespoły są już w całym kraju, dzięki czemu Policja odnosi znaczące sukcesy. Niezwykle ważna jest także jej doskonała współpraca z instytucjami kultury.

Pierwszy referat na temat ochrony dziedzictwa narodowego z punktu widzenia samorządowych instytucji muzealnych wygłosił dr Marek Rubnikowicz – polski historyk i archeolog, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu, członek Rady do spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z policyjnego punktu widzenia bardzo ciekawe wystąpienie na temat przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom i dziedzictwu narodowemu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego miał podkom. dr Marek Łuczak, oficer Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ekspert w dziedzinie odzyskiwania dzieł sztuki.

Jego zdaniem dużym problemem, z którym mają do czynienia Policja i służby konserwatorskie są nielegalne poszukiwania zabytków i niszczenie stanowisk archeologicznych. Stanowiska te nie są oznaczone w terenie. Nie muszą to być czytelne struktury terenowe (np. kurhany, cmentarzyska megalityczne), mogą to być np. cmentarzyska płaskie, niemające charakterystycznej formy krajobrazowej i żadnych oznaczeń. Jednym z podanych przez niego przykładów była sprawa z lutego 2016 roku, kiedy to pozyskano informację o odnalezieniu przez poszukiwaczy w powiecie choszczeńskim cennego miecza z brązu. Policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie zabezpieczyli ten zabytek w okolicach Recza. Został on odnaleziony przez poszukiwacza koło Choszczna dwa tygodnie wcześniej. Mężczyzna nie wiedział, jaka jest wartość zabytku. Zatrzymany artefakt – rękojeść miecza z brązu – został przebadany przez archeologów z Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie stwierdzono, że pochodzi on z Hallstatt w Austrii, z okresu wczesnego żelaza, określanego okresem halsztackim z około 750–550 lat p.n.e. Miecz posiadał rękojeść z brązu z charakterystyczną głowicą w formie kapelusza oraz żelazne ostrze, niezachowane w tym egzemplarzu. Był to bardzo rzadki okaz pradziejowej broni występujący na terenie Polski.

W drugiej części obrad referat o karnoprawnej ochronie dziedzictwa kulturowego, jego stanie prawnym i propozycjach zmian wygłosił dr Bartłomiej Gadecki – prokurator rejonowy Olsztyn-Północ w Olsztynie. Po przerwie wystąpiła Paulina Florjanowicz – dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która opowiedziała o współpracy z Policją w zakresie zwalczania przestępczości przeciw dziedzictwu z perspektywy instytucji kultury. Na zakończenie insp. dr Marek Fałdowski, komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, przedstawił rolę wyższego szkolnictwa policyjnego w zakresie przeciwdziałania przestępczości przeciwko dobrom kultury.

Konferencję zorganizowało Biuro Historii i Tradycji Policji KGP, we współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Policji.

MP
zdj. BHiTP KGP