Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Garda 2018

Wszystko zaczęło się 2 lipca br. o godzinie 4.00, gdy komendant główny Policji zarządził alarm ćwiczebny dla oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji we wszystkich garnizonach.

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe o kryptonimie „Garda” weszły wtedy w fazę realizacji. Kierownikiem ćwiczenia był insp. Dariusz Dymiński, zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP. Zespołem autorskim, którego członkowie opracowali i czuwali na miejscu nad prawidłowym przebiegiem ćwiczenia, kierował mł. insp. Paweł Pinda z GSP KGP. Nadzór nad całością przedsięwzięcia sprawował zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach, który przybył na miejsce koncentracji oddziałów, wizytując wszystkie miejsca, gdzie odbywały się ćwiczenia. Razem z nim policyjne obozowisko na poligonie w Drawsku Pomorskim odwiedził ówczesny dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Grzegorz Baczyński i pełniący obowiązki zastępcy dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP nadkom. Krzysztof Sowiński.

W operacji „Garda 2018” wzięło udział ponad 1100 funkcjonariuszy z OPP i SPPP ze wszystkich garnizonów. Dojeżdżali na miejsce ćwiczeń, czyli na drawski poligon, w czasie rzeczywistym ze swoich jednostek, kwaterowali się w namiotach i włączali do akcji. Tu od 2 do 6 lipca br. sprawdzono w praktyce działanie dużych związków taktycznych Policji, a w szczególności poziom wiedzy ćwiczących dotyczący zaktualizowanej taktyki działania pododdziałów zwartych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zbiorowego naruszenia porządku publicznego. Ćwiczono także działania pościgowe, poszukiwanie zaginionych, udzielanie pierwszej pomocy w warunkach zagrożenia i ewakuacji poszkodowanych ze strefy niebezpiecznej oraz taktykę poruszania się w terenie otwartym. Wnioski zebrane podczas ćwiczeń posłużą do wypracowania założeń do aktu prawnego regulującego działania dużych związków taktycznych Policji.

Ćwiczenia „Garda 2018” odbyły się dzięki dobrej współpracy Policji i Wojska Polskiego, w tym wypadku między Głównym Sztabem Policji KGP, Biurem Operacji Antyterrorystycznych KGP a Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Szczególne podziękowania Policja składa płk. Markowi Gmurskiemu – komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor

Więcej zdjęć z ćwiczeń tutaj