Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

MINISTER SWiA Joachim Brudziński

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Policji, Pracownicy Cywilni

Święto Policji to moment, w którym chcę podziękować Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym za służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Policja jest największą formacją w strukturach bezpieczeństwa państwa, a służba w niej naznaczona jest poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi.

Służba w Policji to ogromne wyzwanie i zobowiązanie. Zawsze pamiętamy o tym, że policjantki i policjanci wykonują trudne obowiązki, często z narażeniem życia i w niebezpiecznych warunkach. Wymaga to profesjonalizmu, szczególnej wrażliwości i odwagi.

W etos Waszej służby wpisana jest pomoc potrzebującym i słabszym. Dzięki zrozumieniu wartości, jakie przyświecają Policji, codziennie tysiące polskich funkcjonariuszy strzegą bezpieczeństwa obywateli oraz chronią porządek prawny. Dla policjantów ochrona życia drugiego człowieka stanowi wartość nadrzędną, dlatego bronią go, narażając własne. Za taką postawę, w imieniu wszystkich obywateli, wyrażam ogromną wdzięczność.

Zapewniam, że sprawy Policji są dla mnie jednym z priorytetów. Z ogromną satysfakcją realizujemy „Program modernizacji służb mundurowych MSWiA na lata 2017–2020”. Jednym z kluczowych jego elementów jest wzrost uposażeń funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Policji. Do 2019 r. policjanci będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 750 zł. Dzięki funduszom z programu pracę służb wspomaga również coraz bardziej nowoczesny sprzęt. Zdecydowanej poprawie ulega infrastruktura, warunki służby oraz wyposażenie osobiste funkcjonariuszy. Wpływa to na wzrost skuteczności działań Policji, co potwierdzają sondaże. Aż 86 procent Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania.

Z okazji Święta Policji, pragnę podziękować Wam za wierność ideałom, szacunek, jakim darzycie mundur policyjny, za zaangażowanie i codzienną pracę. To wszystko pozwala Polakom czuć się bezpiecznie. Życzę Wam satysfakcji z pełnienia służby i pomyślności w każdej sferze życia.SEKRETARZ STANU W MSWiA  Jarosław Zieliński

Szanowni Komendanci, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, Pracownicy Cywilni Policji

Korzystam z okazji, jaką jest Święto Policji, aby podziękować wszystkim polskim policjantom za ofiarną i odpowiedzialną służbę na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz przekazać kilka słów okolicznościowej refleksji.

Służba w Policji zobowiązuje. Decydując się na wstąpienie w jej szeregi, przysięgaliście wiernie służyć narodowi i strzec bezpieczeństwa, nawet z narażeniem własnego życia. Zakładając mundur, otrzymaliście szereg uprawnień, a jednocześnie przyjęliście na siebie wielką odpowiedzialność wobec państwa i społeczeństwa. We wszystkich podejmowanych działaniach, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wymagamy od Was profesjonalizmu i sumiennego przestrzegania prawa. Musicie także pamiętać, że funkcjonariusz jest zawsze na służbie, nawet poza jej godzinami. Na służbie, a nawet w swoim czasie prywatnym niesiecie pomoc ludziom, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie i podejmujecie interwencje wobec tych, którzy łamią prawo. Taka postawa stanowi wzór do naśladowania, umacnia pozytywny wizerunek Policji, zwiększa zaufanie Polaków do całej formacji i polskiego państwa. Przede wszystkim przyczynia się jednak do wzrostu poziomu bezpieczeństwa obywateli i wszystkich przebywających na terenie naszego kraju.

Niestety zdarzają się też przypadki zachowań niezgodnych z rotą ślubowania i etosem służby. Takie, nawet jednostkowe, zdarzenia kładą się cieniem na całej formacji. Nie ma i nie może być na to przyzwolenia. Apeluję do wszystkich funkcjonariuszy o przestrzeganie dyscypliny służbowej oraz zasad etyki zawodowej. Dbajcie o honor, godność i dobre imię policyjnej służby. W sposób szczególny wzywam do tego kadrę dowódczą i oficerów. Kto, jeśli nie Wy, ma być wzorem dla całej stutysięcznej formacji?

W ostatnim czasie dzięki wspólnym wysiłkom oraz polityce rządu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewniliśmy wysoki poziom bezpieczeństwa, którego miarą są nie tylko policyjne statystyki, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa obywateli. Sprzyja temu m.in. program modernizacji służb mundurowych, odtwarzanie posterunków Policji, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy bliżej nas” czy aplikacja Moja Komenda. Przynosi to dobre efekty, ale wciąż jeszcze wiele jest do zrobienia.

Mając przekonanie, że na bezpieczeństwie nie wolno oszczędzać, stwarzamy coraz lepsze warunki służby w Policji. Podwyższamy uposażenie policjantów i pracowników cywilnych, w tym tych o najniższych zarobkach, budujemy nowe komendy, komisariaty i posterunki, kupujemy nowoczesny sprzęt. Polska Policja staje się dzięki temu nowocześniejsza i bardziej skuteczna.

Dziękuję wszystkim polskim policjantkom i policjantom za codzienne rzetelne wypełnianie obowiązków w służbie naszej Ojczyźnie i bezpieczeństwu jej obywateli. Gratuluję otrzymanych awansów służbowych, odznaczeń, nagród i wyróżnień. Wyrażam wdzięczność pracownikom cywilnym Policji za Wasz wkład pracy na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Rodziny funkcjonariuszy serdecznie proszę o dalsze wsparcie swoich bliskich w ich służbie, która staje się łatwiejsza, gdy mogą oni liczyć na Waszą życzliwość i zrozumienie.

W jubileuszowym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości poświęćmy jeszcze bardziej niż dotąd nasze serca, myśli i czyny niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej.

 

 

 

 


KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI  Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk

Szanowne Policjantki, Policjanci i Pracownicy Policji!

Równo sto lat temu Polska ponownie pojawiła się na mapie Europy, jednak odzyskanie niepodległości, choć stanowiło ogromny sukces, samo w sobie nie oznaczało końca walki o spokój i bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju. Na terenach trzech zaborów istniały różne organizacje policyjne, z których doraźnie tworzyły się pierwsze zręby przyszłej, w całości polskiej, Policji Państwowej. Władze miały pełną świadomość potrzeby jak najszybszego powołania silnej formacji policyjnej, która pomogłaby w utrzymaniu i rozwoju rodzącej się państwowości. Decyzje zapadały więc szybko i już w połowie 1919 roku powstała nasza poprzedniczka, której tradycje kultywujemy do dzisiaj.

Służba w ówczesnej policji była naprawdę niebezpieczna. W starciach z bandytami zginęło wielu funkcjonariuszy, najczęściej młodych Polaków, którzy za bezpieczeństwo innych zapłacili najwyższą cenę. Jednak ich ofiara nie poszła na marne. Dzięki ich poświęceniu wielu naszych rodaków uwierzyło, że Polska przetrwa, że odrodzone państwo może skutecznie walczyć o ich życie i mienie.

Dziś, na szczęście, sytuacja jest zupełnie inna, ale podstawowy cel istnienia Policji i ciążące na niej zadania nie zmieniły się. Wciąż stoimy na straży bezpieczeństwa wewnętrznego i spokoju naszych mieszkańców. To misja, za którą również i dziś wielu z naszych kolegów i koleżanek zapłaciło najwyższą cenę. Musimy o nich pamiętać i wyciągać wnioski na przyszłość, aby ich ofiara – tak jak i policjantów sprzed stu lat – nie poszła na marne.

Koleżanki i Koledzy! Z okazji Święta Policji, obchodzonego w rocznicę uchwalenia pierwszej ustawy o Policji Państwowej, pragnę złożyć Wam serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, ale przede wszystkim spokojnej, przynoszącej ciągłą satysfakcję, służby. Życzę Wam abyście zawsze wracali do domu cali i zdrowi, aby wszelkie sytuacje trudne udało się rozwiązywać. Pamiętajcie, że naszym podstawowym zadaniem jest pomoc i służba społeczeństwu.

Chcę również podziękować za Wasz trud i poczucie obowiązku. Jestem dumny, że przyszło mi stać na czele tak profesjonalnej formacji. Szczególne podziękowania należą się Waszym bliskim za cierpliwość i wyrozumiałość niezbędną we wspólnym życiu z funkcjonariuszem lub pracownikiem Policji, którego czas służby lub pracy rzadko mieści się w oficjalnych godzinach urzędowania. To cena, jaką przychodzi płacić za spokój i bezpieczeństwo obywateli zarówno nam, jak i naszym rodzinom. I za to szczególnie dziękuję.

Święto naszej formacji to również okazja do podziękowań dla tych, którzy poświęcili Policji swoje zawodowe życie – emerytom i rencistom policyjnym. Dziękuję z całego serca za Waszą służbę i pracę. Dziś z Waszych doświadczeń i wypracowanych metod korzystają kolejne pokolenia funkcjonariuszy, a niegdysiejszym sukcesom w walce z przestępczością zawdzięczamy dzisiejsze, wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego kraju.

W przyszłym roku czeka nas okrągła, setna rocznica powstania Policji Państwowej. Przygotowania do obchodów zaczynamy już teraz. Możemy być dumni, że mamy tak bogatą tradycję, w której nie brak pięknych kart. Będziemy je przypominać, aby wszyscy służący i pracujący w Policji mogli czuć dumę, że są częścią największej formacji mundurowej w Polsce, cieszącej się ogromnym zaufaniem społecznym.