Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody

Od ubiegłego roku Komenda Główna Policji, przy zaangażowaniu przedstawicieli Biura Prewencji i Biura Kryminalnego, wspiera realizację projektu LIFE15 GIE/PL/000758 Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Celem projektu jest rozwijanie współpracy między podmiotami zajmującymi się ochroną przyrody i usprawnienie egzekwowania prawa oraz budowanie świadomości społecznej w tym zakresie.

Kluczowymi odbiorcami projektu są organy ścigania i organy sądownicze, a także podmioty zaangażowane w ochronę przyrody (m.in. regionalne dyrekcje ochrony środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska). W projekcie przewidziano liczne działania edukacyjne, m.in. ogólnodostępny kurs e-learningowy Ochrona przyrody w prawie i praktyce, konkurs Interwencja dla przyrody, cykl szkoleń stacjonarnych na temat teoretycznych i praktycznych aspektów prawnej ochrony przyrody.

Punktem wyjścia do realizacji projektu Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody była potrzeba rozwijania współpracy między regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska i organami ścigania, m.in. Policją. Regionalne dyrekcje ochrony środowiska przekazują organom ścigania zgłoszenia dotyczące naruszania przepisów o ochronie przyrody, jednak stosunkowo niewielki odsetek spraw związanych z tymi zgłoszeniami trafia potem do sądów. Ze względu na skomplikowaną materię, jaką jest prawo ochrony przyrody, dużej wagi nabiera wymiana wiedzy i doświadczeń oraz sprawny przepływ informacji. Pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska mogą wspierać merytorycznie organy ścigania w trakcie prowadzonych postępowań.

Rozwijaniu współpracy i wspieraniu efektywnego egzekwowania przepisów ustawy o ochronie przyrody służy również trwający do 20 maja 2018 r. konkurs Interwencja dla przyrody. Na laureatów czekają praktyczne nagrody – wysokiej klasy latarki i lornetki do wykorzystania w służbie w terenie oraz książki o tematyce przyrodniczej. Swój udział mogą zgłaszać komendy i komisariaty Policji oraz jednostki straży gminnej (miejskiej). Zadanie konkursowe polega na opisaniu dwóch interwencji związanych z ochroną przyrody oraz przeprowadzonych konsultacji z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Oceniane będą interwencje, które odbyły się w ciągu ostatnich dwóch lat od przesłania zgłoszenia. Warunkiem udziału w konkursie jest ukończenie bezpłatnego kursu e-learningowego Ochrona przyrody w prawie i praktyce. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: projekty.gdos.gov.pl/masz-prawo-konkurs.

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród funkcjonariuszy Policji cieszy się przygotowany w ramach projektu interaktywny kurs e-learningowy Ochrona przyrody w prawie i praktyce. W ciągu pierwszych trzech miesięcy od udostępnienia kursu, ukończyło go ponad 2600 osób, a kolejnych 700 użytkowników jest w trakcie realizacji szkolenia. Kurs zawiera podstawowe informacje na temat regulacji prawnych o ochronie przyrody oraz kompetencji organów i instytucji biorących w niej udział. Omawia także możliwość zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz prawnej ochrony przyrody w Polsce. Zdobywanie wiedzy urozmaicają ćwiczenia oraz praktyczne wskazówki, np. gdzie szukać listy roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową. Dla funkcjonariuszy Policji przewidziano w projekcie również szkolenia stacjonarne w całej Polsce. Ich start planowany jest w tym roku.

Projekt LIFE15 GIE/PL/000758 Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody realizuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zachęcamy policjantów do aktywnego uczestnictwa w projekcie, w tym wzięcia udziału w konkursie!

Biuro Prewencji KGP