Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Prezydencja polskiej Policji w FS

W lipcu 2017 roku Polska rozpoczęła trzecie w historii przewodnictwo w Forum Salzburg (FS). Zaproponowane przez polską prezydencję priorytety działań Policji objęły w szczególności: optymalizację wykorzystania kanałów międzynarodowej wymiany informacji, kontynuację prac w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Świadka oraz przeciwdziałanie powszechnemu zjawisku nadmiernej prędkości.

Wszystkie przedsięwzięcia zorganizowane przez polską Policję spotkały się z dużym uznaniem gości zagranicznych, co niewątpliwie wpłynęło na budowanie dobrego wizerunku formacji na arenie międzynarodowej.

RYS HISTORYCZNY

Forum Salzburg jest nieformalną inicjatywą skupiającą ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej. Współpraca rozpoczęła się podpisaniem w lipcu 2001 r. przez Ministrów Spraw Wewnętrznych Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz przez komisarza UE ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Deklaracji partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa. Dokument był wyrażeniem woli politycznej budowy Wspólnej Europy w oparciu o nową formułę bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli, a także nadania specjalnego znaczenia regionowi Europy Środkowej.

Państwami członkowskimi ww. inicjatywy regionalnej są: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Słowenia. Ponadto w 2007 r. powołano Grupę Przyjaciół Forum Salzburg, do której w pierwszej kolejności zaproszone zostały kraje Bałkanów Zachodnich – Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Czarnogóra, a następnie Mołdawia.

Do najważniejszych dziedzin współpracy FS należy:

– współpraca policyjna;

– współpraca w zakresie kontroli granicznej;

– zwalczanie nielegalnej migracji;

– polityka azylowa oraz

– ‑wymiana poglądów w sprawach dotyczących UE.

SPOTKANIE WYSOKIEGO SZCZEBLA

Najwyższym rangą wydarzeniem, które obejmowało sprawy będące we właściwości Policji, podczas polskiej prezydencji w FS było spotkanie wysokiego szczebla (high level meeting), zorganizowane w dniach 18–19 października 2017 r. w Warszawie. Gospodarzem przedsięwzięcia oraz moderatorami pierwszego dnia obrad byli komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, jego I zastępca nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz kierownictwo BMWP KGP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. szefowie/zastępcy szefów policji państw członkowskich FS (Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Słowenii) oraz Grupy Przyjaciół Forum Salzburg (Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Czarnogóry i Mołdawii), zastępca szefa Europolu oraz przedstawiciel Interpolu. Zgodnie z przyjętą agendą przedsięwzięcia, po uroczystej inauguracji uczestnicy wzięli udział w trzech sesjach dyskusyjnych, których tematem przewodnim było:

– wprowadzanie do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) krajowych zakazów opuszczania kraju;

– wymiana doświadczeń dotyczących funkcjonowania krajowych punktów kontaktowych (SPOC);

– dostęp organów ścigania, przez system EUCARIS, do baz danych zawierających informacje o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Pierwszy panel dyskusyjny dotyczył propozycji wprowadzania do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) krajowych zakazów opuszczania kraju. Dyskusja wykazała, że większość państw widzi wartość dodaną w wymienianiu się informacjami na ten temat. Uzgodniono, że dyskusja będzie kontynuowana, a jej wyniki przedstawione na właściwych forach międzynarodowych. Drugi panel dyskusyjny poświęcony był wymianie doświadczeń nt. usprawnienia pracy SPOC („Single Point of Contact”, krajowy punkt kontaktowy). Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że optymalnym rozwiązaniem byłoby opracowanie minimalnych wymogów dla SPOC. Dodatkowo, ważnym elementem popartym przez uczestników posiedzenia była interoperacyjność systemów i ich automatyzacja oraz rozdzielenie SIENA (bezpieczny kanał wymiany informacji w ramach Europolu) na część jawną i niejawną. Wyniki dyskusji na FS będą prezentowane przez delegatów Policji na stosownych grupach roboczych UE, a także na forum gremiów Europolu. Trzeci panel dyskusyjny, odbywający się w drugim dniu spotkania, poświęcony był ewentualnemu dostępowi on-line organów ścigania do informacji na temat osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami przez system EUCARIS. Na spotkaniu podkreślono, że do systemu mogą dołączyć państwa spoza UE, które przystąpią do traktatu. Rumunia, która przejmie od Polski prezydencję w Forum Salzburg w roku 2018, zadeklarowała, że podczas swojego przewodnictwa będzie kontynuować ideę rozszerzania systemu EUCARIS w celu zwiększenia jego efektywności.

PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU NADMIERNEJ PRĘDKOŚCI

Kolejnym przedsięwzięciem, które pozostawało w gestii Policji, była inicjatywa Biura Ruchu Drogowego KGP, które w dniach 19–20 października ub.r. zorganizowało spotkanie eksperckie poświęcone tematyce nadmiernej prędkości. Strona polska przedstawiła uregulowania prawne dotyczące kontroli nadmiernej prędkości, omówiono prowadzone działania profilaktyczno-edukacyjne ukierunkowane na przeciwdziałanie poruszaniu się z nadmierną prędkością, zaprezentowano sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie oraz dane statystyczne na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego z ostatnich lat. Ponadto każda z delegacji przedstawiła prezentacje dotyczące krajowych rozwiązań w zakresie walki z nadmierną prędkością w ruchu drogowym.

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY ŚWIADKA

Stałym elementem każdej prezydencji w ramach Forum Salzburg jest spotkanie eksperckie w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Świadka. Celem działania Grupy jest wymiana informacji i dobrych praktyk w zakresie krajowych rozwiązań stosowanych przez służby w państwach członkowskich. W celu usprawnienia współpracy 24 marca 2012 r. w Strienie podpisano „Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony świadka”. Dokument jest pierwszą międzynarodową umową dotyczącą ww. problematyki. Jego treść reguluje aspekty związane z wymianą informacji o ochronie świadka, zasady udzielania technicznego, administracyjnego i logistycznego wsparcia oraz międzynarodowej relokacji. Porozumienie nie ma charakteru zamkniętego i istnieje możliwość jego podpisania przez wszystkie kraje członkowskie UE i Strefy Schengen. W ostatnim czasie z takiej możliwości skorzystały Litwa, Łotwa i Estonia. Podczas spotkań w ramach FS polską Policję, ze względu na właściwość merytoryczną, reprezentują przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP). Podczas polskiej prezydencji spotkanie eksperckie Grupy Roboczej ds. Ochrony Świadka zorganizowano w dniach 17–19 października 2017 r. w Warszawie. Najważniejszym osiągnięciem wypracowanym podczas  obrad jest kompromis dotyczący ujednolicenia dokumentacji, jaka będzie wymieniana przez wszystkie kraje członkowskie FS. Rozwiązanie to znacznie uprości procedury wdrażania czynności relokacyjnych na terenie innego państwa.

PODSUMOWANIE POLICYJNYCH OSIĄGNIĘĆ PRZEZ KGP

Podsumowaniem półrocznych inicjatyw skupiających się wokół zagadnień bezpieczeństwa wewnętrznego była konferencja ministerialna, która odbyła się w dniach 15–16 listopada 2017 r. w Warszawie. Spotkanie to stanowiło doskonałą okazję do zaprezentowania przez komendanta głównego Policji osiągnięć wypracowanych podczas spotkań wysokiego szczebla oraz warsztatów eksperckich odbywających się w czasie polskiego przewodnictwa w FS. Dodatkowo podczas sesji dyskusyjnej poświęconej retencji danych telekomunikacyjnych szef polskiej Policji przedstawił pozytywny wpływ nowej ustawy o działaniach antyterrorystycznych, szczególnie zapisów nakazujących rejestrowanie kart pre-paid, na pracę Policji, m.in. zmniejszenie liczby fałszywych alarmów bombowych.

oprac. BMWP KGP (na podstawie materiałów z CBŚP oraz BRD KGP)
zdj. BMWP KGP