Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Służba, profesjonalizm, szacunek

Biorąc pod uwagę oceny społeczne, poczucie bezpieczeństwa i statystyki, ubiegły rok był dla Policji bardzo udany, choć nie udało się uniknąć błędów. Ale rok 2017 to już historia. Przed Policją kolejne zadania i wyzwania. Ich realizacja ma się odbywać w sposób, który najpełniej opisują trzy słowa: służba, profesjonalizm, szacunek.

8–9 stycznia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przedstawiciele kadry kierowniczej Policji oraz kierownictwa MSWiA podsumowali i ocenili pracę Policji w 2017 r. oraz wyznaczyli zadania na rok 2018. W naradzie uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przedstawiciele związków zawodowych.

ROK KONTYNUACJI

Wskaźniki obrazujące pracę Policji w 2017 roku są tak dobre, że utrzymanie ich w nadchodzących miesiącach na tym samym poziomie będzie potraktowane jako sukces. Podkreślali to zarówno komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, jak i ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

Zdaniem ministra największą zasługą policjantów jest to, że w Polsce jest bezpiecznie. Dziękując za to wszystkim policjantom, minister podkreślił, że to proste stwierdzenie jest najlepszą oceną pracy całej formacji.

– Największą nagrodą i satysfakcją jest to, że 89 proc. Polaków uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym. To jest Państwa zasługa, Waszej codziennie pełnionej, trudnej służby – podkreślił.

Wskazując najważniejsze projekty realizowane w 2017 r., wskazał na opracowany w MSWiA „Program modernizacji Policji”, w ramach którego zrealizowano inwestycje budowlane, zakupiono specjalistyczne wyposażenie i samochody oraz sfinansowano podwyżki dla funkcjonariuszy. Inne to „Dzielnicowy bliżej nas”, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i odtwarzanie posterunków Policji.

Zgodnie z zapowiedzią ministra Błaszczaka wszystkie te programy będą kontynuowane także w roku 2018. Szczegółowo mówił o nich sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. Zapowiadając dalsze udoskonalanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zaapelował, by nie lekceważyć żadnego zgłoszenia.

– Każde zgłoszenie to kolejny dowód zaufania do Was, więc tego zaufania nie zawiedźcie – powiedział.

Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński także dobrze ocenił rok 2017.

– Mamy za sobą dobry rok, dobry rok dla Polski, dobry dla bezpieczeństwa, dla służb mundurowych i dla Policji. Bardzo dziękuję za to komendantowi głównemu, bo to pod jego przewodnictwem Policja osiąga tak dobre wyniki, dziękuję jego zastępcom za wsparcie jakiego mu udzielają, dziękuje komendantom wojewódzkim, miejskim i powiatowym i wszystkim policjantom i pracownikom, których codzienny trud buduje bezpieczeństwo obywateli.

Minister podkreślił, że spadek liczby przestępstw, wzrost wykrywalności i dobre oceny społeczne są najlepszą miarą trudu i pracy, jaką Policja wykonała w 2017 r. Zwrócił też uwagę na potrzebę popularyzowania dobrych wzorów. - Media zbyt często koncentrują się na tym, co negatywne, ale przecież dobrych rzeczy dzieje się nieporównywalnie więcej. W waszych województwach, miastach i powiatach macie mnóstwo wspaniałych przykładów postaw godnych najwyższego uznania i naśladowania. Znajdźcie je, spopularyzujcie, a będzie ich jeszcze więcej – zaapelował minister.

Przypomniał też, że priorytety MSWiA i KGP na rok 2018 pozostają niezmienne, ale podkreślił, że liczy na intensyfikację działań, które dały tak dobre rezultaty w 2017 r.

– Niech wysoki poziom wskaźników, jakie osiągnęliście w ubiegłym roku, będą dla Was wyzwaniem w roku 2018 – zaapelował Jarosław Zieliński.

Mówiąc o przywracanych posterunkach, poinformował, że na ten cel w 2018 r. przeznaczono 100 mln zł. Odnosząc się do zwiększenia liczby dzielnicowych w 2017 r. ocenił, że to nie jest jeszcze optymalny pułap. W ramach „Programu modernizacji...” zapowiedział nieplanowaną wcześniej na 2018 r. podwyżkę dla najmniej zarabiających policjantów (grupy zaszeregowania 2–4).

Komendant główny Policji, mówiąc o zadaniach na ten rok, przypomniał, że mierniki i wskaźniki to jedno, a sposób, w jaki policjanci będą się starali je osiągać, to drugie. W nadchodzących miesiącach silny akcent musi być położony na służbę, profesjonalizm i szacunek. Służbę rozumianą jako niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, służbę, która ma być istotą policyjnych działań, choć niewykluczającej represji tam, gdzie jest ona potrzebna. Profesjonalizm, który zaczyna się od tego, jak policjant wygląda, jak jest wyszkolony, jak zaangażowany, aż do umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy i zdobytego doświadczenia w praktyce. I szacunek, który – jak podkreślił nadinsp. Jarosław Szymczyk – musi być okazywany każdemu człowiekowi. Także temu, wobec którego policjant musi zastosować represje. Szacunek musi być także obecny wewnątrz formacji. Musi dotyczyć relacji przełożonego z podwładnym, i to w obie strony. Jego ważnym elementem jest sprawiedliwość.

– Przełożony musi być sprawiedliwy, musi umieć ocenić i docenić pracę swoich ludzi. Musi umieć im za nią podziękować. Czasami słowo dziękuję czy dobra robota mają znacznie większą wartość niż nagroda pieniężna – przypomniał.

ETATY I WAKATY

Wielokrotnie poruszanym tematem były problemy z naborem do Policji i wynikającym z tego niewystarczającym stanem etatowym.

– Wakaty nie poprawiają bezpieczeństwa – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński.

– Ich utrzymywanie przez lata było błędem, ale wynikało to z niewystarczającego finansowania. Dziś sytuacja jest inna. Policji nie brakuje pieniędzy. Na wszystko wystarcza.

Przypomniał, że nie po to czyniono starania, by zwiększyć stan etatowy Policji o 1000, by pozostały one niewykorzystane.

– Zapełnienie wakatów jest jednym z Waszych najważniejszych zadań. Realizacji tego zadania w 2018 r. będziemy się bardzo wnikliwie przyglądać – zapowiedział sekretarz stanu w MSWiA.  

Mówił o tym także komendant główny. Poinformował, że analizowane są okoliczności, które przeszkodziły w realizacji przyjęć zaplanowanych na ubiegły rok. Zrealizowano je w 70 procentach. Jego zdaniem system doboru wymaga zmiany tak, by odpowiadał na wyzwania dynamicznie zmieniającego się środowiska, w którym Policja funkcjonuje. I choć należy poszukiwać nowych sposobów zachęcania kandydatów do wstępowania do służby, to nie należy tego robić za wszelką cenę.

– Nie szukajmy kandydatów w urzędach pracy. Nie tędy droga. Duży potencjał widzę w klasach mundurowych. Musimy mieć argumenty, by przekonać tych młodych ludzi, że ich wyborem powinien być mundur policyjny – powiedział nadinsp. Jarosław Szymczyk.

BEZPIECZNY 2017 R.

O tym, że tak było, najlepiej świadczy wskaźnik poczucia bezpieczeństwa. 95 proc. ankietowanych przez CBOS czuło się bezpiecznie w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Ale ten wysoki poziom bezpieczeństwa znajduje także odzwierciedlenie w policyjnych statystykach.

– Cieszą szczególnie te wskaźniki, które obrazują przestępczość kryminalną. Według statystyk rok 2017 był pod tym względem najbezpieczniejszy na przestrzeni ostatnich 27 lat – podkreślił komendant główny.

W 2017 r. Policja zarejestrowała 782 tys. 114 przestępstw. O 28 tys. 153 zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, w porównaniu z 2016 rokiem. Systematyczna i konsekwentna praca przełożyła się na wzrost wykrywalności przestępstw, która wyniosła 72,6 proc. i w porównaniu z 2016 r. wzrosła o blisko 5 proc. Funkcjonariusze zabezpieczyli do postępowań przygotowawczych mienie o rekordowo wysokiej wartości. Odnotowano też mniej kradzieży samochodów i włamań. W porównaniu z 2016 r. bezpieczniej było też na drogach – zginęło o 220 osób mniej. O tysiąc spadła liczba wypadków drogowych, a o niemal półtora tysiąca osób liczba rannych.

– Ten sukces był możliwy głównie dzięki zwiększeniu liczby policjantów na drogach. Ale nie zwalnia nas to z kontynuowania wytężonej pracy. W tej dziedzinie nigdy nie jest tak, że nie mogłoby być lepiej. Liczba ofiar wypadków drogowych nigdy nie jest wystarczająco niska – ocenił nadinsp. Jarosław Szymczyk.

PION KRYMINALNY

Bezpieczeństwo obywateli najbardziej odzwierciedla stan przestępczości kryminalnej, a szczególnie wskaźniki dotyczące siedmiu przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie. Tu liczba przestępstw zmniejszyła się o prawie 40 tys. do poziomu 243,1 tys. O prawie 2,5 proc. zwiększyła się wykrywalność, osiągając poziom 40,6 proc.

– Rok 2017 był też dobrym czasem dla policjantów zwalczających przestępczość narkotykową i gospodarczą. W większości garnizonów był to najlepszy okres od wielu lat, biorąc pod uwagę ilość przechwyconych narkotyków – ocenił I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.

Jego zdaniem to głównie efekt skoncentrowania sił na realizacji dużych spraw dotyczących zorganizowanych grup i hurtowników. Także wyjścia poza granice Polski i objęcia zainteresowaniem Policji Polaków działających w narkobiznesie na całym świecie.

Ważnym elementem walki z przestępczością jest zabezpieczanie mienia w prowadzonych postępowaniach, bo, jak powiedział obecny na odprawie I zastępca prokuratora generalnego – prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, dla przestępców te działania są często ostatecznie znacznie bardziej dolegliwe niż orzekane kary pozbawienia wolności.

W ubiegłym roku wartość zabezpieczonego mienia została podwojona, osiągając kwotę ponad 1,473 mld zł.

PION PREWENCJI

Na wysokie wskaźniki poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli największy wpływ mają policjanci, których widać na ulicach. To głównie policjanci prewencji. W całym 2017 roku każdego dnia do służby patrolowej kierowano ponad 14 tys. policjantów, do tego ponad 4,1 tys. policjantów ruchu drogowego. Wszyscy oni w ciągu ubiegłego roku zrealizowali prawie 5,9 mln interwencji i patroli.

– Liczba policjantów na ulicach ma bezpośredni wpływ na wiele kluczowych wskaźników. Na poczucie bezpieczeństwa, na czas reakcji na zdarzenie, na liczbę zatrzymań na gorącym uczynku. Dlatego w 2018 r. będziemy kontynuować starania, by ta liczba rosła – zapowiedział zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

Odnosząc się do planów kontynuacji programu odtwarzania posterunków, nadinsp. Jan Lach zwrócił uwagę komendantom, aby, podejmując taką decyzję, brali pod uwagę wszystkie możliwe jej aspekty. Przede wszystkim te etatowe oraz związane z prawidłowym oznakowaniem nowego posterunku.

– Jeśli otworzymy nowy posterunek, a potem obywatele będą się odbijać od zamkniętych drzwi, to zamiast poprawić poczucie bezpieczeństwa, zawiedziemy ich zaufanie, więc cały wysiłek związany z inwestycją pójdzie na marne – stwierdził komendant.

Oceniając realizację programu „Dzielnicowy bliżej nas” w 2017 r., nadinsp. Jan Lach podziękował komendantom za jego realizację, jeszcze raz nawiązując do wysokich ocen społecznych Policji, które jego zdaniem w dużym stopniu były wynikiem nowej formuły organizacji służby „policjantów pierwszego kontaktu”.

Zwrócił jednak uwagę, że osiągnięcia ubiegłego roku to nie jest kres możliwości. Progres będzie możliwy z jednej strony z dalszym zwiększaniem liczby dzielnicowych w 2018 roku, z drugiej zaś dzięki eliminacji pojawiających się wciąż mankamentów. Wśród wymienionych przez nadinsp. Jana Lacha znalazły się m.in.: zlecanie dzielnicowym czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia, kierowanie ich do służby w godzinach nocnych czy nieuaktualnianie danych dzielnicowych na stronach internetowych jednostek i w aplikacji Moja Komenda.

Sporo uwagi poświęcono bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Doceniając to, że liczba wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych była najniższa na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, także tu wskazano elementy wymagające reakcji.

– Mówiąc, że możemy zrobić więcej, wcale nie mam na myśli liczby nałożonych mandatów. Policjanci nie mogą być w taki sposób rozliczani, nie może być czegoś takiego jak norma, którą trzeba wyrobić – zapowiedział nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Komendant główny podkreślił, że jeśli nastąpiło naruszenie prawa, to oczywiście musi się ono spotkać z właściwą reakcją, ale liczba wystawionych mandatów nie może być wyznacznikiem dobrze przepracowanej służby.

– Radiowóz stojący parę godzin przy drodze, widoczny, z włączonymi sygnałami świetlnymi zrobi dla bezpieczeństwa więcej niż ten stojący w krzakach, który po służbie przywiezie plik wystawionych mandatów. Przełożeni, którzy tego nie rozumieją, przestaną być przełożonymi – ostrzegł.

LOGISTYKA

Także w tym pionie ubiegły rok był bardzo udany, po raz pierwszy bowiem od wielu lat budżet Policji, powiększony o środki z „Programu modernizacji Policji”, przekroczył kwotę 10 mld zł.

– Równie ważne i warte pokreślenia jest to, że także po raz pierwszy od dłuższego czasu Policja weszła w nowy rok nieobciążona zobowiązaniami pochodzącymi z ubiegłego – poinformowała zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Helena Michalak.

Ubiegły rok był dla logistyków niezwykle pracowity głównie z powodu realizacji „Programu modernizacji Policji”, w ramach którego wydano ponad 880 mln zł. Najwięcej, bo ponad 334 mln, przeznaczono na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy, ponad 224 mln na inwestycje budowlane, na systemy i sprzęt informatyczny oraz łącznościowy wydano ponad 102 mln, na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych ponad 88 mln zł.

Ponad 131 mln wydano na sprzęt transportowy, uzbrojenie i technikę specjalną oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy. Wymienienie tylko najważniejszych rzeczy zajęłoby zbyt wiele miejsca, ale skalę przedsięwzięcia, z jakim zmierzyli się w zeszłym roku logistycy, obrazuje liczba postępowań przetargowych – tylko tych przekraczających 30 tys. euro było 283.

– Realizacja „Programu modernizacji Policji” ma dla naszej formacji znaczenie kluczowe. Jego powodzenie zależy nie tylko od wielkości środków, jakie obejmuje, ale także od tego, jak zostaną one wydane. Za to, czego dokonali, nie tylko przecież w tym zakresie, składam na ręce Pani komendant wyrazy szacunku dla wszystkich policjantów i pracowników pionu logistyki – podziękował komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Rok 2018 nie będzie łatwiejszy. „Program modernizacji Policji” trwa. W jego ramach w tym roku zaplanowano zakup m.in.: kamizelek kuloodpornych, laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu, elektronicznych urządzeń do badań zawartości narkotyków oraz kamer nasobnych. Wśród prac wdrożeniowo-rozwojowych już realizowanych przez pion logistyki warto wymienić przygotowanie kombinezonu z tkaniny trudnopalnej, kamizelki taktycznej, ubioru dla policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych, wodnych, na stokach górskich i w pododdziałach konnych. W planach jest także przygotowanie nowego wzoru munduru wyjściowego oraz półbutów wyjściowych damskich.

CORAZ INTENSYWNIEJSZA WSPÓŁPRACA

– Dziękuję za rok ciężkiej pracy i dobrej współpracy z prokuraturą. Ubiegły rok pokazał, że wspólnie jesteśmy w stanie znacznie ograniczyć fale przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej przejawów, które są najbardziej dolegliwe i dla obywateli, i dla państwa – powiedział I zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.

Podkreślił, że ten sukces był możliwy także dzięki zaufaniu obywateli do obu instytucji, co wprost przekłada się na chęć współpracy z policjantami i prokuratorami. To, że o kilkadziesiąt tysięcy wzrosła liczba postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratury, jest efektem zgłaszania przez obywateli większej liczby przestępstw. Zgłaszają je, bo wiedzą, że ich sygnał nie zostanie zlekceważony.

– Zmienia się także, i mam nadzieję, że policjanci już to dostrzegli, filozofia naszej działalności w kwestii prowadzenia postępowań przygotowawczych. Chcemy, aby prokuratorzy w znacznie większym stopniu byli zaangażowani w ich prowadzenie. Chcemy, by osobiście wykonywali najważniejsze czynności śledcze. Prokurator nie tylko ma nadzorować czy wytyczać kierunki, najważniejsze czynności śledcze powinien prowadzić wspólnie z funkcjonariuszami.

Prokurator krajowy przypomniał, że nowe Prawo o prokuraturze dało możliwość prowadzenia śledztw w ramach zespołów śledczych, w których wspólnie pracują prokuratorzy, policjanci i funkcjonariusze innych służb. Jego zdaniem w kolejnych latach ich rola będzie rosła, szczególnie w kwestiach związanych z zabezpieczaniem mienia. Tym bardziej że w takich zespołach będą specjaliści, którzy w toku prowadzonych czynności koncentrowaliby się tylko na tym zagadnieniu. Według Bogdana Świączkowskiego dotychczasowa współpraca prokuratury i Policji pozwoliła osiągnąć w tej kwestii bardzo dużo i jest to szczególne ważne, bo, jak wszystkim wiadomo, przepadek mienia jest dla przestępców najdotkliwszy.

– Cieszę się, że nasza współpraca dotycząca zwalczania przestępczości gospodarczej jest coraz lepsza i intensywniejsza. Ten rodzaj przestępczości to jeden z moich priorytetów. Wyrazem tego jest m.in. pomysł, aby powołać Instytut Ekspertyz Ekonomicznych. Obecnie, prowadząc sprawy gospodarcze, musimy korzystać z ekspertyz biegłych z zewnątrz, na co wydajemy olbrzymie środki finansowe. Dobre wzory istnieją, jak choćby Instytut Ekspertyz Sądowych czy Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Zdaniem prokuratora krajowego coraz lepiej też układa się współpraca policjantów i prokuratorów w zakresie spraw, którymi zajmują się tzw. Archiwa X. Prokuratura chce w tej sprawie zrobić więcej. Trwają prace nad utworzeniem na poziomie Prokuratury Krajowej pionu zajmującego się tego typu sprawami.

DRUGI DZIEŃ NARADY

Miał charakter szkoleniowy. Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP insp. Jarosław Siekierski przedstawił i omówił kwestie dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz zagadnienia związane z doborem do Policji. Działania na rzecz ograniczenia liczby zdarzeń nadzwyczajnych, rzutujących na społeczny wizerunek Policji, przedstawił dyrektor Biura Kontroli KGP insp. Dariusz Szuba. O zdarzeniach mających wpływ na kształtowanie wizerunku formacji, a także o zasadach współpracy z mediami, mówił rzecznik prasowy KGP mł. insp. Mariusz Ciarka. 

KLAUDIUSZ KRYCZKA/WSPol. w Szczytnie
zdj. podinsp. Marek Błędowski (WSPol.)

W polskiej Policji każdego dnia 2017 roku średnio...

• skierowano do służby patrolowej 14 249 policjantów prewencji (bez ruchu drogowego),

• skierowano do służby na drogach 4111 policjantów ruchu drogowego.

Policjanci...

• przeprowadzili 16 136 interwencji,

• dokonali 592 zatrzymania na gorącym uczynku przestępstwa,

• przedstawili zarzuty 847 podejrzanym,

• wykryli 1556 przestępstw,

• ujawnili 22 023 wykroczenia.

Poległym w 2017 r.

Pierwszy dzień narady zakończył się chwilą ciszy, wspomnieniem i hołdem złożonym funkcjonariuszom Policji, którzy polegli na służbie w 2017 roku. Byli to:

– podinsp. Piotr Tomkiewicz – zginął 16 marca w trakcie pościgu nieoznakowanym policyjnym radiowozem;

– asp. Jakub Brysz – zginął 23 maja w trakcie ćwiczeń z nurkowania;

– st. sierż. Magdalena Dolebska – zginęła 18 października w czasie przeprowadzanej kontroli drogowej;

– podkom. Mariusz Koziarski – zginął 2 grudnia podczas akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców.