Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dla bezpieczeństwa na drogach – nowy projekt KGP

W siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych 17 marca 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji” nr POIS.03.01.00-00-0029/16 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Nowe przedsięwzięcie KGP o wartości 102 100 000 zł ma na celu zwiększenie skuteczności działań Policji w zakresie poprawy i ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na fakt, że nadmierna prędkość stanowi przyczynę około 26 proc. wypadków drogowych, w których ginie prawie 40 proc. wszystkich zabitych, prowadzenie stałego nadzoru nad ruchem drogowym i egzekwowanie przestrzegania przepisów – w tym określonych limitów prędkości – stanowi jedno ze strategicznych zadań Policji.

Służyć temu będzie kupienie w ramach tego projektu następującego sprzętu:

– 600 radiowozów oznakowanych,

– 140 radiowozów nieoznakowanych z wideorejestratorem,

– 400 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu,

– 740 terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego.

Sprzęt ten będzie sukcesywnie kierowany do wszystkich KWP/KSP. Pierwsze dostawy planowane są pod koniec bieżącego roku, ostatnie do końca 2018 r.

Oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych o minimum 5 proc.

Wszystkie wydatki ponoszone w projekcie będą kwalifikowalne. Udział Funduszy Europejskich – Fundusz Spójności – w całkowitych kosztach projektu wynosi 85 proc. i stanowi kwotę 86 785 000 zł. Pozostałe 15 proc., czyli 15 315 000 zł, współfinansowane będzie z budżetu państwa. 

ES