Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Oddawanie honorów w oddziałach i pododdziałach

Oddawanie honorów jest podstawową formą powitania umundurowanego policjanta. Jest również oznaką szacunku dla tradycji, symboli, barw i znaków narodowych, policyjnych i wojskowych oraz przełożonych i starszych stopniem, a także przejawem koleżeństwa, dobrego wychowania i dyscypliny.

W UGRUPOWANIU ROZWINIĘTYM LUB MARSZOWYM

Oddawanie honorów przez oddziały i pododdziały odbywa się w ugrupowaniu rozwiniętym lub marszowym. W ugrupowaniach takich honory oddaje się:

1. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Marszałkom Sejmu i Senatu.

3. Prezesowi Rady Ministrów.

4. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5. Komendantowi Głównemu Policji.

6. Przełożonym, starszym i równym stopniem.

7. Sztandarom.

8. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

9. W czasie oficjalnego wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego, hymnów innych państw, hasła Wojska Polskiego, sygnału „Służba wartownicza”, melodii „Śpij kolego” lub „Cisza” oraz podnoszenia i opuszczania flagi państwowej i proporca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także w czasie uroczystości pogrzebowych z asystą policyjną lub wojskową:

a) w ugrupowaniu rozwiniętym – na komendę,

b) w ugrupowaniu marszowym – po zatrzymaniu się i zwróceniu frontem w kierunku nakazanym komendą przez dowódcę.

W czasie zajęć, odpraw lub konferencji służbowych z udziałem:

1. Policjantów określonych korpusów policyjnych oraz pracowników cywilnych (grupa mieszana) – honory oddaje się na komendę PANIE, PANOWIE OFICEROWIE (ASPIRANCI, PODOFICEROWIE)!

2. Szeregowych policjantów i pracowników Policji (grupa mieszana) – honory oddaje się na komendę PROSZĘ WSTAĆ!

3. Szeregowych policjantów – honory oddaje się na komendę POWSTAŃ, BACZNOŚĆ!, przy czym na komendę (zapowiedź) obecni wstają przodem do przełożonego (starszego stopniem), a policjanci przyjmują postawę zasadniczą.

4. Pracowników Policji – honory oddaje się na zapowiedź PANIE, PANOWIE!

W ugrupowaniu rozwiniętym pododdział (oddział) bez broni oddaje honory na komendę BACZNOŚĆ!, Na prawo (lewo) – PATRZ! Policjanci zwracają energicznie głowy w nakazanym kierunku, patrzą na przełożonego i prowadzą go wzrokiem. Dowódcy (od dowódcy plutonu wzwyż), oficerowie, aspiranci i inni policjanci funkcyjni znajdujący się na prawym skrzydle pododdziału oraz asystenci kompanii salutują. Podczas przeglądu pododdziału przełożony idzie w kierunku prawego skrzydła pododdziału (jeżeli w ugrupowaniu jest sztandar – do sztandaru), zatrzymuje się trzy kroki przed prawoskrzydłowym policjantem (sztandarem), salutuje, robi w miejscu w prawo zwrot, następnie – cały czas salutując – przechodzi przed pododdziałem (oddziałem). Po dojściu do lewego skrzydła zatrzymuje się i przestaje salutować. Asystujący mu policjant wykonuje te same czynności, chyba że wyposażony jest w szablę, wówczas honory w miejscu oddaje przez wykonanie chwytu szablą „na prezentuj”. Przeglądu dokonuje, trzymając szablę tak, jak w pozycji na „baczność”.

W ugrupowaniu rozwiniętym, pododdział (oddział) z bronią kbk AKM lub kbk AKMS oddaje honory na komendę BACZNOŚĆ!, „Na prawo (lewo) – PATRZ! Przedtem dowódca wydaje komendę do położenia karabinków w położenie „przez pierś”. W przypadku pododdziału wyposażonego w broń typu SKS dowódca wydaje komendy BACZNOŚĆ!, Na ramię – BROŃ!, Prezentuj – BROŃ!, Na prawo (lewo) – PATRZ!

W ugrupowaniu marszowym (w marszu) pododdział (oddział) z bronią i bez broni oddaje honory na komendę BACZNOŚĆ!, Na prawo (lewo) – PATRZ!, wydane w odległości 15–20 kroków przed przełożonymi. Oddanie honoru w tej sytuacji polega na energicznym skręcie głowy w nakazanym kierunku (nie dotyczy prawoskrzydłowego lub lewoskrzydłowego pierwszego szeregu kolumny). Prowadzący pododdział maszerując, salutuje ze skręceniem głowy na prawo (lewo). Dowódca prowadzący kolumnę kończy salutowanie w odległości pięciu kroków po minięciu przełożonego. Gdy ogon kolumny minie przełożonego, wydaje się komendę BACZNOŚĆ!, na którą policjanci zwracają głowy na wprost, a następnie SPOCZNIJ!

W razie występowania w trakcie uroczystości pododdziałów towarzyszących, np. policjantów do wyróżnienia, kadry, policjantów biorących udział w uroczystości występujących w szyku, obligatoryjnie wyznacza się dowódcę tego pododdziału, który oddaje honory w sytuacjach określonych regulaminem musztry w Policji. Stosowne komendy do oddania honorów wydaje się również wtedy, gdy przełożony opuszcza pomieszczenie lub zajęcia (odprawę, konferencję itp.).

Komend do oddania honorów nie wydaje się:

1. Po ogłoszeniu alarmu.

2. Podczas ćwiczeń taktycznych.

3. Na stanowiskach ogniowych w czasie strzelań.

4. W czasie prowadzenia akcji ratowniczych.

5. Na stanowiskach dowodzenia, w obiektach łączności.

6. W czasie wykonywania prac porządkowo-gospodarczych.

7. W czasie pobierania i spożywania posiłków oraz odpoczynku.

8. Podczas zajęć sportowych i szkoleniowych w obiektach na terenie jednostki organizacyjnej Policji.

ZE SZTANDAREM

Wykonywanie komend i chwytów pocztu sztandarowego uzależnione jest od jego wyposażenia, ponieważ w policyjnej asyście honorowej rozróżnia się dwa rodzaje pocztów sztandarowych: z szablami i bez szabel.

W przypadku pocztu sztandarowego bez szabel asystujący policjanci, wykonując komendę Na prawo – PATRZ!, energicznie zwracają głowę w prawą (lewą) stronę z jednoczesnym salutowaniem. Sztandarowy trzyma sztandar w postawie „na prezentuj” i wykonuje energiczny skręt w prawo (lewo). Odwołanie tej komendy i powrót do postawy zasadniczej następuje na komendę BACZNOŚĆ!

W przypadku pocztu sztandarowego wyposażonego w szable policjanci asystujący wykonują chwyty szablą „na prezentuj”, energicznie zwracają głowę w prawo (lewo), oddając w ten sposób honory. Sztandarowy wykonuje takie same czynności, jak poczet bez szabel.

Oddawanie honorów przez sztandarowego odbywa się również przez salutowanie sztandarem. Salutowanie w miejscu wykonuje się z postawy „prezentuj”, gdy odbierający honory zbliży się na około 5 kroków, sztandarowy robi w prawo w skos, z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy (około 30 cm) i pochyla sztandar w przód pod kątem 45 stopni. W tej postawie pozostaje, dopóki odbierający honory nie znajdzie się w odległości kroku za sztandarem. Następnie energicznie przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

Podczas maszerowania poczet sztandarowy po komendzie BACZNOŚĆ! wykonuje chwyt sztandarem „prezentuj”, natomiast po komendzie Na prawo – PATRZ! dowódca pocztu i asystujący z szablami wykonują energiczny skręt głowy w prawą stronę, utrzymując prawą rękę z szablą nieruchomo z kciukiem przy szwie spodni, natomiast sztandarowy pochyla sztandar przed sobą pod kątem 45 stopni z jednoczesnym skrętem głowy w prawą stronę. W poczcie sztandarowym bez szabel, po komendzie Na prawo – PATRZ! dowódca pocztu i asystujący po skręceniu głowy w prawą stronę – salutują. Po komendzie BACZNOŚĆ! sztandarowy przenosi sztandar w chwyt „prezentuj”, dowódca pocztu i asystujący na lewą nogę podczas marszu zaczynają wymach szablą. W poczcie sztandarowym bez szabel dowódca pocztu i asystujący przestają salutować, natomiast po komendzie SPOCZNIJ! sztandarowy przenosi sztandar w chwyt „na ramię”.

oprac. nadkom. ZBIGNIEW BARTOSIAK Biuro Historii i Tradycji Policji KGP
kom. ARTUR DUSZAK Wydział ds. Ceremoniału Policyjnego GKGP
rys. Piotr Maciejczak

Na podstawie:
1. Zarządzenia nr 122 Komendanta Głównego Policji z 25 maja 2012 roku w sprawie ceremoniału policyjnego (Dz.Urz. KGP z 2012 r., poz. 27)
2. Zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z 1 marca 2013 roku w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz.Urz. KGP z 2013 r., poz.8)
3. Ceremoniału policyjnego w praktyce. Warszawa 2013 r.