Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Recepta na bezpieczeństwo

Drugie województwo pod względem powierzchni – 29 826 km2, trzecie pod względem ludności – 3472 tys. i trzecie pod względem liczby policjantów i pracowników służących w garnizonie – 9991.

W jego granicach znajdują się: 109 miast, 27 komend powiatowych, 4 komendy miejskie, 57 komisariatów i 40 posterunków, a także Oddział Prewencji Policji i Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji.

PRZESTĘPCZOŚĆ

Województwo wielkopolskie jest jednym z najbezpieczniejszych regionów Polski. Świadczy o tym poziom zagrożenia przestępczością ogólną, kryminalną i w 7 wybranych kategoriach liczonych na 100 tys. mieszkańców oraz dynamiki przestępstw stwierdzonych uzyskany po ośmiu miesiącach 2016 roku. Wyniki te są lepsze niż średnie krajowe, szczególnie w przypadku przestępczości kryminalnej – zagrożenie na poziomie 759,9 na 100 tys. mieszkańców przy 894,4 średniej krajowej.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM

Samorząd wspiera działalność wielkopolskiej policji finansowo i rzeczowo. W 2015 r. kwotą prawie 11 mln zł dofinansowały m.in. zakup 107 samochodów i remonty jednostek. Z tych środków sfinansowano także dodatkowe służby patrolowe. W pierwszym półroczu 2016 r. samorządy wsparły Policję kwotą ponad 7,7 mln złotych.

Wspólnie organizowane są przedsięwzięcia profilaktyczne, prewencyjne i edukacyjne, np. „Dopalacze niszczą życie”, „Bezpieczne życie seniora”, krajowy program „Profilaktyka a Ty” oraz „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych” – projekt pod patronatem władz wojewódzkich, realizowany przy współpracy uczelni wyższych, którego celem jest identyfikowanie zagrożeń i przeciwdziałanie im.

Samorząd powiatowy angażuje się też w edukację. Ponad 40 szkół ponadgimnazjalnych realizuje opracowany przez komendę wojewódzką program edukacyjno-wychowawczy dla uczniów klas o profilu policyjnym. Raz w roku organizowany jest wojewódzki Turniej Klas Policyjnych im. asp. Jana Kubiaka.

WSPÓŁPRACA ZE ŚWIATEM NAUKI

Dotyczy głównie projektów naukowo-badawczych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. KWP zgłosiła udział w kilku projektach naukowo-badawczych o międzynarodowym charakterze. Wykładowcy poznańskich uczelni wspomagają Policję w podnoszeniu kompetencji kadry kierowniczej. Od 14 lat Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prowadzi dla służb mundurowych studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie w administracji”. Wielkopolska policja wspólnie z uczelniami wyższymi organizuje tematyczne konferencje i seminaria, m.in. „Edukacja dla bezpieczeństwa a zagrożenia XXI wieku”. Przy współpracy z Politechniką Poznańską, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych zorganizowano dla przedstawicieli administracji samorządowej I Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych „Przeciwdziałanie poważnym zagrożeniom dla mieszkańców RP, funkcjonowania administracji oraz kluczowych przedsiębiorstw”.

KRYSZTAŁOWA GWIAZDA

To prestiżowa nagroda wręczana od 2005 roku wielkopolskim policjantom. Stanowi wyraz uznania dla funkcjonariuszy, którzy, narażając życie lub zdrowie, przyczynili się do uratowania ludzkiego życia albo ich działania przyniosły wyraźną poprawę warunków życia drugiego człowieka. To zaszczytne wyróżnienie otrzymało już ponad 600 policjantów.

oprac. KLAUDIUSZ KRYCZKA
zdj. Krzysztof Chrzanowski