Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Najważniejsze zadania

Poprawa pracy dzielnicowych, tworzenie tzw. map zagrożeń bezpieczeństwa oraz stan przygotowań do zabezpieczenia szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży to główne tematy narady zastępców komendantów wojewódzkich ds. prewencji i zastępców komendantów szkół policyjnych.

Naradę, która odbyła się w dniach 11–13 kwietnia br. w Warszawie, prowadził zastępca komendanta głównego Policji ds. prewencji insp. Jan Lach.

PODNIEŚĆ RANGĘ DZIELNICOWYCH

Pierwszy dzień spotkania w całości poświęcony był kierunkom zmian w służbie dzielnicowych. Mają one służyć podniesieniu rangi dzielnicowego. Omówiony został raport NIK z przeprowadzonej w 2015 roku kontroli dotyczącej wykonywania zadań przez dzielnicowych. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła: brak miernika umożliwiającego bieżący monitoring efektywności służby dzielnicowych, brak rozwiązań w zakresie ścieżki awansu poziomego i brak rozwiązań w zakresie planowania długookresowego sposobu oddziaływania dzielnicowych na rejon służbowy. Dynamikę prac związanych z zapewnieniem dzielnicowym dostępu do internetu NIK uznała za niezadowalającą. Pozytywną ocenę zyskało działanie KGP na rzecz usprawnienia organizacji służby dzielnicowych, projektowane zmiany w zakresie szkolenia oraz wprowadzane zmiany mające ułatwić kontakt na linii obywatel – Policja.

Dyrektor Biura Prewencji mł. insp. Dariusz Minkiewicz przedstawił plan działań mających na celu przywrócenie właściwej roli dzielnicowego. Są wśród nich m.in.:

– wdrożenie nowych kanałów komunikacji ze społeczeństwem (obok, nie zamiast kontaktu bezpośredniego);

– podniesienie poziomu rozpoznawalności dzielnicowego przez standaryzację stron internetowych („Twój dzielnicowy”) i wdrożenie nowych kanałów („Moja komenda”);

– opracowanie i wdrożenie nowego programu kursu specjalistycznego dla dzielnicowych oraz przyjęcie jego ukończenia jako standardu;

– kontynuacja weryfikacji poziomu lokalnego doskonalenia zawodowego w formie zawodów „Dzielnicowy Roku” – pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

– dokonanie przeglądu kadrowego w zakresie obsady stanowisk dzielnicowych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z wymogami prawnymi, a także w zakresie szkolenia specjalistycznego dla dzielnicowych;

– określenie docelowego usytuowania stanowiska dzielnicowego w hierarchii policyjnej (z uwzględnieniem charakteru stawianych wymagań, umiejętności, kompetencji, realizowanych zadań).

LIPCOWA OPERACJA

Tegoroczny lipiec będzie najtrudniejszym miesiącem dla polskiej Policji, która będzie musiała zabezpieczyć następujące imprezy: w dniach 8–9 lipca – szczyt NATO, 14–16 lipca – Przystanek Woodstock i w dniach 26–31 lipca – Światowe Dni Młodzieży, w tym wizytę papieża Franciszka (27– 31 lipca).

Zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Dariusz Dymiński omówił dwie specustawy, które pomagają w przygotowaniach do zabezpieczenia szczytu NATO (ustawa z 16 marca 2016 r.) i Światowych Dni Młodzieży (ustawa z 18 marca 2016 r.), a także inne przepisy incydentalne  dotyczące m.in. wsparcia Policji przez Żandarmerię Wojskową, czasowego przywrócenia kontroli granicznej oraz zakazu noszenia broni na terenie Warszawy, województwa małopolskiego i śląskiego. Przedstawił także główne zadania Policji:

W czasie szczytu NATO

– zewnętrzne zabezpieczenie prewencyjne i operacyjne obiektów spotkań oficjalnych, hoteli oraz miejsc imprez towarzyszących;

– zabezpieczenie kontrterrorystyczne, w tym wsparcie innych służb w sprawdzeniach pirotechnicznych;

– zabezpieczenie tras przejazdu delegacji oficjalnych;

– eskorty policyjne;

– udział w analizie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym;

– sprawdzenie obiektów spotkań oficjalnych w zakresie zagrożeń pirotechnicznych oraz wsparcie w tym aspekcie innych służb.

W czasie Światowych Dni Młodzieży

– zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze Krakowa, Częstochowy i Brzegów;

– zabezpieczenie tras przejazdu papieża Franciszka;

– zabezpieczenie tras przemieszczania się pielgrzymów;

– eskorty policyjne w czasie przejazdów papieża Franciszka;

– wkład do analizy zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym;

– sprawdzenie miejsc spotkań papieża w zakresie zagrożeń pirotechnicznych oraz wsparcie w tym aspekcie innych służb.

Podczas narady omówiono także strukturę Policyjnego Centrum Dowodzenia oraz harmonogram zabezpieczenia szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży przez zespół powołany zarządzeniem nr 22 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z harmonogramu działań realizowanych przez MSWiA i podległe służby wynika, że w związku z lipcowymi wydarzeniami Policja ma do realizacji 22 zadania, 138 podzadań i 391 czynności. Wszystkie zadania realizowane są zgodnie z planem.

Zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży wymaga dodatkowo przygotowania zaplecza logistycznego dla policjantów oddelegowanych do Krakowa z wielu jednostek w kraju. Podkreślano, że najtrudniejszy dla Policji będzie ostatni dzień lipca – zakończenie ŚDM i wyjazd uczestników. Pielgrzymi zjeżdżają się bowiem przez kilka dni, ale rozjeżdżają przeważnie wszyscy jednego dnia, co powodować może wiele utrudnień. Podczas narady uczestnicy dyskusji przypomnieli, że oprócz tych wielkich wydarzeń w lipcu, Policja (zmniejszonymi siłami z powodu oddelegowania do zabezpieczenia imprez centralnych) zabezpieczać będzie także w swoich województwach rozgrywki piłkarskie, wzmożony ruch na drogach z powodu wyjazdów urlopowych czy wyjazdy dzieci na kolonie i obozy.

MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Kolejny dzień narady poświęcony był omówieniu map zagrożeń bezpieczeństwa. Od 21 stycznia do 22 kwietnia br. prowadzone były konsultacje społeczne na temat zagrożenia bezpieczeństwa. Obywały się one na poziomach wojewódzkim, powiatowym i lokalnym. Odpowiedzialni za realizację zastępcy komendantów wojewódzkich/stołecznego przeprowadzili w sumie ponad 9 tysięcy konsultacji. Wzięło w nich udział ogółem ponad 167 tysięcy uczestników, z czego na poziomie wojewódzkim – ponad 2 tysiące, na poziomie powiatowym – ponad 22 tysiące, a na poziomie lokalnym (gminy, sołectwa) prawie 143 tysiące uczestników.

Konsultacje te nie tylko pozwolą stworzyć mapy zagrożeń bezpieczeństwa, ale także będą miały wpływ na zaplanowanie pracy dzielnicowych oraz odpowiedzą na pytania dotyczące potrzeby utworzenia bądź odtworzenia posterunków Policji. Mapy tworzono siłami własnymi Policji z  udziałem przedstawicieli społeczności lokalnych. Zgodnie z propozycją MSWiA konsultacje dotyczyły przede wszystkim następujących obszarów bezpieczeństwa:

– ruch drogowy (niebezpieczne odcinki także na drogach gminnych i powiatowych, nieprawidłowe oznakowanie na drogach, zła organizacja ruchu, niewłaściwa infrastruktura, wykroczenia drogowe, w tym oddzielnie dotyczące przekroczeń dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie, nielegalne rajdy samochodowe, niestrzeżone przejazdy kolejowe, „dzikie” przejścia przez tory, a także zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych).

– przestępczość i demoralizacja nieletnich (z poziomu lokalnego gromadzone będą informacje dotyczące miejsc grupowania się dzieci i młodzieży w kontekście ich demoralizacji, centralnie informacje prezentowane będą jako wskaźnik w przeliczeniu na 100 bądź 10 tys. mieszkańców w kategorii przestępstw stwierdzonych ogółem oraz w 7 podstawowych kategoriach przestępstw);

– wykroczenia (m.in. spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych);

– bezdomność i żebractwo;

– bezpieczeństwo na terenach wodnych (utonięcia, dzikie kąpieliska);

– ochrona środowiska (kłusownictwo, dzikie wysypiska, niszczenie zieleni, wypalanie traw, nielegalna wycinka drzew, znęcanie się nad zwierzętami, poruszanie się po terenach leśnych pojazdami typu quad);

– inne zagrożenia definiowane według lokalnych potrzeb.

Decyzją nr 96 Komendanta Głównego Policji z 18 marca 2016 roku powołany został zespół do koordynacji działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem narzędzia informatycznego pod nazwą „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Przewodniczącym został zastępca komendanta głównego Policji insp. Jan Lach, a w skład zespołu weszli: zastępca przewodniczącego insp. Artur Bednarek – p.o. komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach, sekretarz zespołu mł. insp. Dariusz Minkiewicz – obecnie dyrektor Biura Prewencji KGP oraz zastępcy komendantów wojewódzkich/stołecznego Policji właściwi do spraw prewencyjnych.

Do zadań zespołu należy m.in.: koordynowanie procesu konsultacji społecznych założeń „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” na wszystkich poziomach, bieżąca analiza wniosków oraz koordynowanie procesu wdrażania wypracowanych rozwiązań.

Podczas narady odbył się pokaz slajdów prezentujący korzystanie z mapy zagrożeń bezpieczeństwa w praktyce.

E.S.
zdj. Piotr Maciejczak