Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Liczymy na dobrą współpracę (nr 131/02.2016)

Rozmowa z Grzegorzem Nemsem, przewodniczącym Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

Panie Przewodniczący, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział powrót do rozmów na temat tzw. L-4 dla policjantów. Czego związek zawodowy policjantów oczekuje po tych rozmowach?

– Liczymy na akceptację proponowanego przez nas rozwiązania, zgodnie z którym do 90 dni w skali roku zwolnienie lekarskie każdego policjanta i w każdej sytuacji byłoby płatne 100 procent. Z tego, co wiemy, podobny pogląd na ten temat ma obecny Komendant Główny Policji, więc niewątpliwie ułatwiłoby to dalsze rozmowy i osiągnięcie kompromisu.

Czego NSZZP oczekuje od nowego kierownictwa Policji? Jak zapowiada się współpraca?

– Obecny Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj zadeklarował chęć współpracy ze związkami i rozstrzygania spornych kwestii na drodze porozumienia. I tego właśnie oczekujemy. Wierzymy, że w najważniejszych dla naszego środowiska sprawach będziemy mówić jednym głosem.

Jakie były najważniejsze problemy nurtujące środowisko policyjne w 2015 roku?

– Z naszego punktu widzenia najważniejszym problemem nurtującym środowisko policyjne w 2015 roku była postępująca pauperyzacja funkcjonariuszy i pracowników, wynikająca z wieloletniego zamrożenia płac i braku waloryzacji kwoty bazowej. Zorganizowaliśmy dwie pikiety protestacyjne i miasteczko namiotowe pod Sejmem, by zwrócić uwagę społeczeństwa na nasze problemy.

Które ważne dla środowiska sprawy udało się rozwiązać?

– Nie było łatwo, ale udało nam się w końcu przekonać poprzednią ekipę rządzącą do zaakceptowania proponowanych przez nas rozwiązań i w efekcie doszło do korzystnych dla funkcjonariuszy zmian w zakresie zasad naliczania dodatku stażowego. Obecnie może on wynosić do 35 procent uposażenia zasadniczego, podczas gdy wcześniej dodatek ten dochodził do maksymalnie 25 procent uposażenia zasadniczego. To spośród ubiegłorocznych spraw chyba najważniejszy nasz sukces, sprawa bardzo istotna dla policjantów.

A czego związkowi zawodowemu policjantów nie udało się osiągnąć w 2015 roku ?

– Pomimo protestów i informowania opinii publicznej o marnej kondycji finansowej osób zatrudnionych w Policji, nie udało nam się doprowadzić do zapowiadanej przez byłego premiera Donalda Tuska podwyżki płac dla funkcjonariuszy jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji rządu i parlamentu. Nasze protesty nie poszły jednak całkiem na marne, spowodowały bowiem zapisanie środków na podwyżki w budżecie na rok 2016. Obecny rząd nawet jeszcze trochę zwiększył wysokość środków na ten cel. Bardzo liczymy na wejście w życie nowej ustawy modernizacyjnej na lata 2017–2019 lub 2020, która powinna przewidywać stały wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników przez cały okres jej obowiązywania.

W połowie 2015 roku z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powstało Forum Dialogu Społecznego. Jak Pan ocenia, czy było ono w jakiś sposób pomocne związkom zawodowym w rozwiązywaniu problemów środowiska policjantów? Czy funkcjonuje nadal?

– Z różnych powodów Forum Dialogu Społecznego przy MSW spotkało się tylko raz, więc siłą rzeczy nie mogło rozwiązać istotnych problemów naszego środowiska. Obecnie ma ono zostać utworzone ponownie, jako ciało funkcjonujące przy MSWiA i zaproponowaliśmy, by działało zarówno na szczeblu centralnym, jak i w poszczególnych województwach. Liczymy, że teraz Forum ma szansę odegrać pozytywną rolę.

Wśród działaczy związkowych też trochę się działo. Nie we wszystkich sprawach panowała zgoda. Czy to prawda, że jesteście podzieleni?

– Stwierdzenie o podziale na pewno jest przesadą. Kilku przewodniczących zarządów wojewódzkich, którzy jeszcze nie pogodzili się z wynikami związkowych wyborów z roku 2012, nie stanowi o obliczu całego związku zawodowego policjantów. W najważniejszych sprawach podejmujemy decyzje bardzo wyraźną większością, a nieraz i jednomyślnie. Demokracja polega między innymi na tym, że nie zawsze i wszystkim każde działanie się podoba, jednak zawsze decyduje większość.

Co według Pana jest najważniejszym zadaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w roku 2016?

– Nasze najważniejsze zadania na rok 2016 wynikają z tego, o czym mówiłem już wcześniej. A zatem będziemy kontynuować nasze zabiegi dotyczące L-4. Zleciliśmy kancelarii prawnej przygotowanie projektu ustawy o L-4 we wskazanym przez nas kierunku. Nadal priorytetem będą dla nas działania zmierzające do poprawy sytuacji materialnej funkcjonariuszy. Mając pełną świadomość, jak ona wygląda, zaproponowaliśmy, by ustaloną od stycznia br. podwyżkę płac przyznać każdemu policjantowi w jednakowej wysokości, po około 200 złotych brutto na osobę, i cieszy nas, że MSWiA zaakceptowało taką koncepcję. Będziemy też aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu MSWiA przygotowującego nową ustawę modernizacyjną.

Dziękuję za rozmowę.

ELŻBIETA SITEK
zdj. Przemysław Kacak