Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Blisko ludzi (nr 131/02.2016)

– Praca Policji jest oceniana dobrze, a tego, co funkcjonuje prawidłowo, nie należy psuć – podkreślił komendant główny Policji insp. Zbigniew Maj, zwracając się do komendantów wojewódzkich, dyrektorów KGP i przedstawicieli związków zawodowych zebranych na pierwszej w tym roku naradzie kadry kierowniczej polskiej Policji.

Ta dobra ocena pracy policjantów nie jest oceną tylko moją czy ministra, to ocena w pierwszej kolejności obywateli. Tych, którzy do jej wystawiania są najbardziej uprawnieni – podkreślił inspektor Zbigniew Maj, prosząc uczestników narady, aby wszystkim policjantom przekazali za tę społeczną ocenę wyrazy uznania. 

JAK NAJBLIŻEJ OBYWATELA

To fundament filozofii działania Policji pod kierownictwem komendanta Maja. Będzie ona realizowana m.in. przez wzmacnianie roli dzielnicowego zarówno jeśli chodzi o możliwości awansu, jak i w kwestii podnoszenia ich kwalifikacji. Jej elementem będą także mapy bezpieczeństwa, na podstawie których analizowane będą zagrożenia na poziomie lokalnym – zarówno przestępstwa, jak i zdarzenia drogowe oraz szczególnie dokuczliwe społecznie wykroczenia.

Ważnym źródłem informacji zasilających mapy będą debaty społeczne i kontakty z samorządami, o angażowanie których w tworzenie map apelował komendant główny.

– To w bezpośrednim kontakcie z obywatelami wykuwa się opinia o Policji. Tylko wsłuchując się w ich potrzeby i uwagi, będziemy potrafili właściwie określać nasze priorytety – podkreślił.

Mapy zagrożeń pozwolą, w dalszym etapie, na lepsze wykorzystywanie zasobów Policji. Wskażą, gdzie policyjna struktura działa prawidłowo, a gdzie musi być zmodyfikowana np. przez utworzenie dodatkowej komórki.

– Nie będzie jednak automatycznego odtwarzania zlikwidowanych posterunków. Powstaną tylko te, których utworzenie będzie w pełni uzasadnione – wyjaśnił inspektor Maj.

O roli map bezpieczeństwa mówił również ówczesny dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP insp. Ryszard Garbarz. Jak zaznaczył, mapa musi być współtworzona także przez organizacje i instytucje zaangażowane w bezpieczeństwo wewnętrzne, bo tylko wtedy obraz, który pokaże, nie będzie zniekształcony.

– Ważne jest też, aby uaktualnianie map na trwałe wpisało się w aktywność wszystkich zainteresowanych – podkreślił.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Komendant poinformował, że gotowy jest nowy regulamin Komendy Głównej Policji. Przygotowana struktura to krok w kierunku specjalizacji. Powinna wejść w życie 15 lutego. Będą również kontynuowane zmiany związane z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Zdaniem komendanta jego wydzielenie było dobrym krokiem, ale trzeba zrobić kolejne – własny budżet i logistyka, a także przeniesienie z KGP do CBŚP Biura Operacji Antyterrorystycznych.

– Uznałem, że BOA w strukturze CBŚP znacznie lepiej wykorzysta swój potencjał. Że tam w szerszym zakresie wykorzysta to, za co cenione jest nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami – podkreślił szef Policji.

Wśród innych spraw poruszonych przez komendanta Maja znalazły się naliczenia etatowe jednostek. Jego zdaniem muszą ulec zmianie, bo np. nie uwzględniają ogromnego, sezonowego wzrostu populacji na terenie niektórych garnizonów. Komendant główny chce także, aby wysokość budżetu Policji została powiązana ze wzrostem PKB. Optymalny poziom to 1,5 proc. Dziś jest trzykrotnie mniejszy.

Rozmawiano także o podwyżkach dla policjantów. Komendant wyraził nadzieję, że zapowiedziany wzrost uposażeń o 201 zł na etat nie będzie jedynym w tym roku, a także, że podwyżki doczekają się również pracownicy Policji. 

PION KRYMINALNY

Malejąca liczba osób trwale zaginionych, dobre tendencje w zabezpieczaniu i odzyskiwaniu mienia to pozytywne elementy, na które zwrócił uwagę zastępca komendanta głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk. Do wymagających uwagi zaliczył spadającą liczbę przestępstw narkotykowych, w tym mniejszą ilości zabezpieczonych narkotyków, oraz efekty w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Jej wykrywalność, choć nominalnie większa, przez wzrost liczby przestępstw spadła o ponad 1,5 proc. Komendant Szymczyk polecił, by zwalczając ten rodzaj przestępczości, zwracać szczególną uwagę na czyny zagrażające interesowi Skarbu Państwa.

Do innych ważnych zagadnień, na których będzie koncentrowała się uwaga kierownictwa Policji w tym roku, mł. insp. Andrzej Szymczyk zaliczył również efektywność pracy operacyjnej struktur do walki z cyberprzestępczością, wskaźnik wykrywalności przestępczości charakterystycznej dla społeczeństw wielokulturowych oraz skuteczność zwalczania grup przestępczych wywodzących się ze środowisk pseudokibiców.

Omawiając plany na rok 2016 komendant Szymczyk wspomniał m.in. o utworzeniu Centrum Szkoleń Techniki Operacyjnej, uruchomieniu Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości oraz o modernizacji i rozbudowie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych.

PREWENCJA...

Nadinsp. Cezary Popławski, ówczesny zastępca komendanta głównego Policji, polecił komendantom wojewódzkim monitorowanie i analizowanie stanu bezpieczeństwa na terenach, na których w ostatnich latach były likwidowane lub reorganizowane posterunki. Jego niepokój wzbudziły spadające wskaźniki zatrzymań na gorącym uczynku, pochwalił za to rosnącą aktywność i skuteczność w wykrywaniu wykroczeń, szczególnie tych najbardziej dokuczliwych społecznie.

Dużo uwagi poświęcono dzielnicowym. Komendant informował o stanie prac nad nową koncepcją ich pracy, która znajdzie odzwierciedlenie w nowym zarządzeniu w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych. Sprecyzowany zostanie zakres ich zadań oraz wprowadzone zostaną procedury doboru na te stanowiska.

I RUCH DROGOWY

– Zmiany, które nastąpiły w Policji w ostatnim czasie zarówno w sferze prawnej, jak i organizacyjnej przynoszą efekty. Ubiegły rok był kolejnym, w którym spadała liczba wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych – podsumował sytuację na drogach zastępca dyrektora BPiRD KGP insp. Leszek Jankowski.

Ważną zmianą, o której mówił, była ta dotycząca przyczyn wypadków z winy kierujących. Nie jest już nią nadmierna prędkość, a nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. Niepokoi z kolei, że wśród najważniejszych przyczyn w jednej zanotowano wzrost. To naruszenie przepisów o zachowaniu pieszych.

Pozytywną zmianą jest spadek ujawnionych nietrzeźwych kierujących. Według wstępnych danych w 2015 r. było ich o ponad 12 tys. mniej, choć liczba kontroli wzrosła o ponad 2,3 mln. To, co cieszy najbardziej, to, zdaniem dyrektora Jankowskiego, zmiana zachodząca pod tym względem w świadomości społecznej.

Policja chce także zmieniać kolejne akty prawne. Wśród kluczowych zagadnień wymagających nowelizacji wymieniono wydłużenie okresu, w jakim dopuszczalne jest nałożenie mandatu karnego z 14 do 30 dni, wprowadzenie możliwości zastosowania postępowania mandatowego na podstawie nagrania urządzeniem przez uczestnika ruchu lub inna osobę, np. rejestratorem jazdy lub telefonem komórkowym oraz umożliwienie uiszczania grzywien nałożonych w formie mandatu karnego za pomocą karty płatniczej.

LOGISTYKA

Budżet na rok 2016 został zaplanowany większy o ponad 300 mln zł w porównaniu z 2015 r. Wzrosnąć ma głównie część przeznaczona na płace i ich pochodne, ale większe powinny być także wydatki rzeczowe i wydatki inwestycyjne na zakupy. Wśród tych ostatnich znaleźć się ma m.in. około 1300 szt. sprzętu transportowego, kamizelki kuloodporne, pistolety samopowtarzalne o podwyższonych parametrach dla komórek AT, wyposażenie pododdziałów zwartych, paralizatory elektryczne i kartridże do nich.

Wiele zakupów w tym roku zostanie zrealizowanych w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i szczytem NATO. Na ich zabezpieczenie logistyczne zabezpieczono prawie 70 mln zł.

Wiele wydarzy się także w kwestii umundurowania. Rozpocznie się wdrażanie nowego wzoru munduru ćwiczebnego oraz pojawi się nowy wzór kamizelki ostrzegawczej. Będzie opracowywana także nowa kurtka ochronna pod zestaw przeciwuderzeniowy dla OPP.

– Chcemy także rozpocząć prace nad zaprojektowaniem i wdrożeniem nowego wzoru umundurowania wyjściowego – poinformowała insp. Helena Michalak, zastępca komendanta głównego Policji.

Dni Młodzieży i Szczyt NATO są widoczne również w planach teleinformatyki. Wśród najważniejszych p.o. dyrektora BŁiI KGP insp. Przemysław Więcław wymienił modernizację systemów TETRA w Warszawie, Krakowie i Szczecinie oraz zakup mobilnych terminali noszonych.

O problemach związanych z zapotrzebowaniem szkoleniowym przerastającym możliwości szkół Policji mówił zastępca dyrektora Gabinetu KGP insp. Tomasz Szankin. Pierwszeństwo muszą mieć szkolenia zawodowe podstawowe, a ponieważ wakaty w Policji będą zmniejszane, będzie rosła liczba policjantów, którzy to przeszkolenie muszą przejść. Im więcej będzie nowo przyjętych, tym trudniej będzie o doskonalenie zawodowe. Szkoły nie są z gumy.

– Ale tym bardziej musimy dbać o wykorzystanie każdego miejsca na kursie. Zbyt często zdarza się, że zgłoszone zapotrzebowanie jest potem niewykorzystywane. Takich przypadków jest zbyt dużo, by wszystkie można było wytłumaczyć zdarzeniem losowym – ocenił insp. Szankin.

ZWIĄZKI ZAWODOWE

– Mamy zapewnienie ministra spraw wewnętrznych i administracji, że teraz będzie już tylko lepiej – poinformował przewodniczący NSZZP Grzegorz Nems. Wyraził zadowolenie, że przedstawiciele związku znajdą się w zespole pracującym nad założeniami nowej ustawy modernizacyjnej na lata 2017–2019. Związkowców cieszy też powrót MSWiA do rozmów o zmianie przepisów regulujących zwolnienia lekarskie tak, aby do 90 dni absencji były one płatne w stu procentach. Przewodniczący NSZZP zwrócił również uwagę na konieczność wycofania się ze zmian w sprawie równoważnika za umundurowanie, ponieważ – jego zdaniem – nie ma żadnego uzasadnienia sytuacja, w której dwóch policjantów wykonuje takie same zadania, a równoważnik jednego jest większy. To, jak podkreślił, rodzi niepotrzebne napięcia.

O sprawy pracowników upomniały się przedstawicielki związków cywilnych. Małgorzata Lewicka, przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji, poinformowała, że będą apelować o wpisanie pracowników cywilnych do ustawy o Policji, co jej zdaniem pozwoli objąć ich niektórymi przywilejami. Wzorem dla takiego rozwiązania ma być ustawa o Służbie Więziennej.

O zwiększenie liczby etatów dla pracowników apelowała Danuta Hus, przewodnicząca KK ZZPP z siedzibą w Katowicach. Jej zdaniem pracowników jest za mało, co powoduje przeciążenie obowiązkami. Jak poinformowała, trwają w tej chwili wyliczenia, jak duży jest niedobór etatów cywilnych.

Barbara Szerlowska-Heman, wiceprzewodnicząca ZK ZZPC MSWiA, zwróciła uwagę, że w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika Policji wynosi 2941 zł brtto.

– Pracownicy Policji zarabiają najmniej w resorcie. To, w zestawieniu z rosnącymi wymaganiami, budzi ogromne rozgoryczenie – podkreśliła. Podziękowała kierownictwu Policji za powołanie zespołu, który pracuje nad określeniem zasad awansu pracowników.

WYZWANIA I WYDARZENIA 2016

Niewątpliwie największymi będą Dni Młodzieży w Krakowie i Szczyt NATO w Warszawie. Echa tych wydarzeń obecne były w każdym omawianym na naradzie dziale. Ale wydarzeń ważnych dla Policji będzie znacznie więcej. O niektórych mówiła pełniąca wówczas obowiązki dyrektora Gabinetu KGP insp. Kornela Oblińska. Obok tych na stałe wpisanych w policyjny kalendarz (m.in. Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej im. podkom. Andrzeja Struja, obchody Święta Policji), będą miały też miejsce wydarzenia wyjątkowe, jak otwarcie w drugiej połowie roku Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej.

KLAUDIUSZ KRYCZKA