Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Szanować każdego (nr 120/03.2015)

Pełnomocnicy do spraw ochrony praw człowieka działają w Policji już od 10 lat. Pod koniec stycznia odbyło się w Warszawie spotkanie, podczas którego podsumowano dotychczasową ich działalność i wyznaczono kierunki działania na najbliższy okres.

O tym, jaki wpływ mieli na poprawę wizerunku polskiej Policji, mówiono podczas IV Forum Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka, w dniach 28–30 stycznia br.

NIE TYLKO PODZIĘKOWANIA

W pierwszym dniu forum pełnomocnicy spotkali się z zaproszonymi gośćmi, którymi byli: wiceminister spraw wewnętrznych Grzegorz Karpiński, ówczesny Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara i pełnomocnik ministra spraw wewnętrznych ds. równego traktowania w służbach mundurowych Monika Sapieżyńska.

– Jesteście kluczowym elementem resortu w działaniach związanych z podnoszeniem standardów przestrzegania praw człowieka. To dzięki waszemu wysiłkowi możemy obserwować pozytywne zmiany, jakie zaszły w Policji i społeczeństwie – powiedział wiceminister Grzegorz Karpiński, dziękując pełnomocnikom za krzewienie idei równości, równouprawnienia i poszanowania praw człowieka.

Gen. insp. Marek Działoszyński podkreślił zasługi pełnomocników w popularyzowaniu standardów ochrony praw człowieka i podziękował im za dotychczasową, profesjonalną służbę. Wskazał też priorytety na najbliższy okres, do których zaliczył „wszelkie działania, które wykluczą z Policji zdarzające się przypadki nieludzkiego i poniżającego traktowania, oraz przełamywanie środowiskowej zmowy milczenia”.

– Należy też bezwzględnie włączyć do systemowej edukacji środowiskowej problematykę równego traktowania z uwagi na płeć. Położyć większy akcent na sygnalizowanie problemów związanych z szeroko pojętymi działaniami Policji uwzględniającymi potrzeby osób niepełno-sprawnych, a także osób starszych – powiedział.

Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz stwierdziła, że dzięki pracy pełnomocników wzrasta zaufanie społeczeństwa do Policji. Przypomniała, że łamane bywają również prawa policjantów. Funkcjonariusze ci zwracają się do niej z prośbami o pomoc. Niejednokrotnie winę za to ponoszą nieprecyzyjne przepisy.

– Jednym z głównych zagrożeń wizerunku Policji są przypadki zgonów osób nietrzeźwych doprowadzonych do jednostek Policji w celu wytrzeźwienia. Policja nie jest stworzona do tego, aby sprawować całodobową opiekę nad osobą nietrzeźwą. Policjanci są narażeni na to, że nie wiedząc, jak sprawować tę opiekę, mogą popełniać błędy o tragicznych skutkach. W miejsce likwidowanych izb wytrzeźwień muszą powstać inne ośrodki, które tym się zajmą. Na razie w Polsce są tylko dwa. Rozwiązanie tego problemu zdejmie z Policji wielki ciężar i wielkie zagrożenie. Należałoby też nakładać na organizatorów masowych imprez sportowych obowiązek tworzenia tymczasowych izb wytrzeźwień, tak jak to było podczas Euro 2012 – powiedziała prof. Lipowicz.

Najbardziej aktywni i zasłużeni pełnomocnicy decyzją Minister Spraw Wewnętrznych zostali odznaczeni srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Policji”. Wyróżnienie takie otrzymali: mł. insp. Gerard Bah z KWP w Kielcach, mł. insp. w st. spocz. dr Bogumiła Bogacka-Osińska, była pełnomocnik KSP, mł. insp. w st. spocz. Artur Falkiewicz, były pełnomocnik KWP we Wrocławiu, mł. insp. Mariusz Skiba z KWP w Rzeszowie oraz podinsp. Włodzimierz Sokołowski, były pełnomocnik KWP w Łodzi, obecnie pełnomocnik komendanta głównego Policji ds. Systemu Wczesnej Interwencji.

ROBOCZA DYSKUSJA

Drugi dzień forum miał charakter roboczy. Pełnomocnicy dzielili się doświadczeniami i dyskutowali o problemach. Najważniejszym z nich były zadania Zespołu ds. strategii równych szans w Policji oraz tematyka, metodyka i organizacja kolejnych szkoleń.

O zadaniach zespołu mówiła zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Kornela Oblińska. Pierwszym zadaniem była analiza policyjnych aktów prawnych pod kątem równych szans. W WSPol. w Szczytnie aktualnie przeanalizowano około tysiąca aktów prawa pod kątem zgodności z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym. Okazało się, że wstępnie znaleziono tylko cztery, które budziły zastrzeżenia.

W zakresie diagnozowania potrzeb i oczekiwań dotyczących równych szans grupa robocza kierowana przez podinsp. dr Iwonę Klonowską przygotowała pytania do wstępnej diagnozy, przeprowadziła badania na próbie 800 respondentów i obecnie opracowuje wyniki.

Zadaniem zespołu jest także określenie ścieżek karier zawodowych uwzględniających płeć i opracowanie banku dobrych praktyk.

Nawiązując do roli pełnomocników, dyrektor Oblińska wskazała na konieczność podnoszenia kultury organizacyjnej w Policji, żeby policjanci, którzy na przykład czują się skrzywdzeni, szukali pomocy u pełnomocnika, a nie w mediach. Trzeba pracować nad silniejszą integracją środowiska. Ważne jest też wypracowanie spójnego systemu krzewienia etyki zawodowej. Zasygnalizowała środowiskową potrzebę przywrócenia sądów honorowych.

Pełnomocnicy dyskutowali o zakresie i organizacji szkoleń. Mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz zaproponował, aby zorganizować szkolenia na temat walki ze stereotypami – np. dotyczącymi płci.

Dyskutujący zaproponowali, by do szkoleń pełnomocników włączyć psychologów. Uznali, że należy przeszkolić z tematyki stereotypów także kadrę zarządzającą. Zastanawiano się też nad opracowaniem systemu szkoleń kaskadowych i stworzeniem poradników trenerskich. Za wzór mogą posłużyć zakończone sukcesem szkolenia dotyczące zwalczania przestępstw z nienawiści.

ELŻBIETA SITEK
zdj. Andrzej Mitura

Zobacz także:
Specjaliści od praw człowieka (nr 120/03.2015)
Zrozumieć zło (nr 118/01.2015)
Zrozumienie dla niepełnosprawności )nr 117/12.2014)
Z misją na Ukrainę (nr 116/11.2014)
Przeciw nienawiści (nr 116/11.2014)