Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Jednym z czynników wpływających na pozytywny wizerunek Policji i jej społeczny odbiór są uroczystości organizowane na podstawie ceremoniału policyjnego.

Ceremoniał ma na celu kultywowanie policyjnych tradycji, integrowanie środowiska oraz umacnianie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie. Jego podstawowym przesłaniem jest dążenie do tego, aby uroczystości z udziałem policyjnej asysty honorowej, policjantów oraz przedstawicieli środowiska policyjnego przebiegały w atmosferze powagi, podniosłości i były wyrazem szacunku dla symboli narodowych. W tym celu zostało wydane Zarządzenie nr 122 Komendanta Głównego Policji z 25 maja 2012 roku w sprawie ceremoniału policyjnego (Dz. Urz. KGP nr 27).

ZESPÓŁ DO SPRAW CEREMONIAŁU

Aby wprowadzić ceremoniał policyjny w sposób praktyczny i funkcjonalny do każdej jednostki organizacyjnej Policji Komendant Główny Policji Decyzją nr 494 z 6 grudnia 2013 r. powołał zespół ekspertów z zakresu ceremoniału policyjnego. Zadaniem zespołu jest wspieranie ogólnopolskich, systemowych działań Komendanta Głównego Policji w zakresie ceremoniału policyjnego, miedzy innymi przez opracowywanie i wdrażanie strategii wizerunkowej Policji w obszarze związanym z ceremoniałem, rozstrzyganie kwestii spornych i interpretowanie przepisów ceremoniału policyjnego i regulaminu musztry w Policji, a także konsultowanie przygotowywanych uroczystości policyjnych i udział w nich.

PUBLIKACJE I FILMY

Efektem działań zespołu było między innymi wydanie w roku 2013 publikacji pod tytułem „Ceremoniał policyjny w praktyce”, która w przejrzysty sposób opisywała i ilustrowała zapisy Zarządzenia nr 122.

W trosce o najwyższą jakość i formę realizowanych uroczystości policyjnych w tym samym roku zostały przygotowane filmy instruktażowe: „Szacunek dla symboli” i „Mundur zobowiązuje”. Są one wykorzystywane podczas szkoleń wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Policji i w procesie kształcenia w szkołach policyjnych.

Zdając sobie sprawę z efektów, jakie dają filmy dydaktyczne i instruktażowe, w roku 2014 przygotowano kolejny film. Tym razem omawia on zagadnienia związane z musztrą w Policji. Został zrealizowany przez Szkołę Policji w  Słupsku, przy udziale członków zespołu ds. ceremoniału policyjnego. Już wkrótce będzie on dystrybuowany do jednostek organizacyjnych Policji.

W Szkole Policji w Słupsku przygotowano też publikację pod tytułem „Przepisy ubiorcze w Policji – ilustrowany poradnik”, który na kilkudziesięciu zdjęciach ilustruje poprawny sposób noszenia i łączenia poszczególnych elementów umundurowania. Poradnik ten jest dostępny na stronach internetowych: isp.policja oraz slupsk.szkolapolicji.gov.pl.

ZGODNIE Z ZASADAMI

W roku 2014 członkowie zespołu brali udział w licznych próbach uroczystości związanych z wręczeniem sztandarów, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z organizatorami, aby te najbardziej efektowne wizerunkowo policyjne przedsięwzięcia, gromadzące zawsze bardzo liczną publiczność, były przygotowane zgodnie z zasadami ceremoniału policyjnego.

Zespół ekspertów z zakresu ceremoniału policyjnego przygotował też projekt zmian w zakresie form wykonywania przez policjantów niektórych zadań związanych z organizowaniem policyjnej asysty honorowej. Celem jest uregulowanie kwestii związanych m.in. z tworzeniem kompanii honorowych, ich umundurowaniem i wyposażeniem, szkoleniem pocztów flagowych i sztandarowych.

Mimo obowiązujących od kilku lat przepisów w sprawie ceremoniału i musztry wciąż rodzą się pytania i prośby o interpretację zapisów, dlatego też w planach zespołu na najbliższy rok jednym z głównych zadań jest przygotowanie nowelizacji zarządzeń regulujących te bardzo ważne elementy służby policyjnej.

mł. insp. JAROSŁAW BARSKI
radca Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej GKGP
zdj. Andrzej Mitura