Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium (nr 119/02.2015)

Luty 1925: „Końska” afera w białostockiej policji. Po ujawnieniu przez stołeczną prasę faktu sprzedaży policji wołyńskiej partii chorych koni przez komendę wojewódzką policji w Białymstoku, komendant główny PP insp. gen. Marian Borzęcki zawiesił w urzędowaniu podinsp. Stefana Chluskiego, komendanta podlaskiej PP.

90 LAT TEMU

Luty 1925

• „Końska” afera w białostockiej policji. Po ujawnieniu przez stołeczną prasę faktu sprzedaży policji wołyńskiej partii chorych koni przez komendę wojewódzką policji w Białymstoku, komendant główny PP insp. gen. Marian Borzęcki zawiesił w urzędowaniu podinsp. Stefana Chluskiego, komendanta podlaskiej PP (zdj. obok).

• Nakładem księgarni F. Hoesicka ukazało się trzecie wydanie Podręcznika dla przodowników policji, autorstwa podinsp. Jana Misiewicza. Zostało poprawione i uzupełnione. Składa się z trzech części: I – organizacja i kompetencje władz państwowych i samorządowych; II – zagadnienia policyjno-śledcze; III – najważniejsze przepisy policyjno-administracyjne.

7 II – Oddział KOP wraz z policjantami z posterunku w Majkowej (pow. równieński, woj. wołyńskie) rozbił bandę sowieckiego dywersanta Kiryluka, który napadł na majątek Duliby. Podczas akcji zatrzymano 11 bandytów, w tym samego herszta.

15 II – W Puławach przed siedzibą Komendy Powiatowej PP odbył się uroczysty apel, podczas którego medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” udekorowano post. Jana Kratiuka z PP w Końskowoli. Bohaterski policjant, ratując mienie z płonącego domu, uległ silnemu poparzeniu.

25 II – Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy wprowadzającej zmiany w art. 3 ustawy z 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej oraz w art. 9 ustawy z 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych, przez ustalenie zasady pokrywania kosztów utrzymania Policji Państwowej całkowicie przez Skarb Państwa.

26 II – Redakcję „Gazety Administracji i Policji Państwowej” wizytował minister SW Cyryl Ratajski, w towarzystwie nadinsp. Henryka Wardęskiego, zastępcy komendanta głównego PP.

26 II – Zgodnie z orzeczeniem komisji dyscyplinarnej minister SW zwolnił ze służby kierownika Urzędu Śledczego w Wilnie nadkom. Anatola Pawłowicza oraz kierownika I Komisariatu PP kom. Jana Szolca, zamieszanych w aferę korupcyjną.

40 LAT TEMU

Luty 1975

• W Domu Dziennikarza w Warszawie odbyło się spotkanie komendanta głównego MO gen. bryg. Mariana Janickiego z polskimi literatami, autorami powieści sensacyjno-obyczajowych. Okazją do wymiany poglądów na temat współczesnych „kryminałów” było ogłoszenie przez wydawnictwo „Iskry”, wspólnie z Komendą Główną MO, konkursu na powieść sensacyjną, popularyzującą pracę organów MO i SB.

• W KW MO w Warszawie podsumowano wyniki dorocznego konkursu o tytuł najlepszego posterunku MO w woj. warszawskim. Puchar przechodni komendanta woj. MO zdobyła już po raz drugi z kolei załoga Posterunku MO w Drobinie (pow. płocki), dowodzona przez sierż. sztab. Waldemara Ciszka. Kolejne miejsca zajęły jednostki w Teresinie (pow. sochaczewski) oraz Kałuszynie (pow. mińsko-mazowiecki).

• Kierownictwo KW MO w Rzeszowie w porozumieniu z Zarządem Zdrowia i Spraw Socjalnych KW MO oraz dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego w tym mieście podjęło decyzję o wprowadzeniu do programu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy ruchu drogowego tematyki z zakresu pierwszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Pierwszy kurs odbył się w Rymanowie w Ośrodku Szkolenia PCK.

2 II – Tygodnik MO „W Służbie Narodu” przedstawił w nr. 5 projekty nowych mundurów (letnich i zimowych) dla funkcjonariuszy formacji (zdj. obok).

16 II – W Dobiegniewie (pow. Strzelce Krajeńskie) sierż. sztab. Władysław Skrzypczak, funkcjonariusz miejscowego posterunku MO, uratował od śmierci dwóch chłopców w wieku 13 i 14 lat, pod którymi załamał się lód w stawie.

20 LAT TEMU

Luty 1995

3 II – W Zagrzebiu (Chorwacja) odbyła się niecodzienna uroczystość dekoracji odznaczeniami ONZ – „UN Peacekeeper Medal” – polskich policjantów, pełniących służbę w siłach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych UNCIVPOL. Aktu dekoracji dokonał komisarz międzynarodowego kontyngentu policyjnego ONZ chief commander Sven Frederiksen (Dania), w asyście nadinsp. Janusza Wikariaka, zastępcy komendanta głównego Policji (zdj. obok).

8 II – Członkowie Politycznego Komitetu Doradczego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych jednomyślnie poparli kandydaturę nadinsp. Jerzego Stańczyka na komendanta głównego Policji.

9 II – Nadzwyczajne posiedzenie KKW NSZZ Policjantów. Podczas obrad przyjęto cztery uchwały związane z planowaną ogólnokrajową akcją protestacyjną, skierowaną przeciwko przyznaniu zbyt małych środków budżetowych na Policję w 1995 r.

23 II – Członkowie Krajowego Kolegium Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych w MSW spotkali się z ministrem SW Andrzejem Milczanowskim. Rozmawiano o niskich płacach, niedoinwestowaniu sfery wydatków rzeczowych oraz przygotowywanym projekcie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, który stawia resortową służbę zdrowia w niekorzystnej pozycji.

25 II – W Węgierskiej Górce (dawne woj. bielskie) oddano do użytku nowy komisariat Policji, całkowicie ufundowany przez władze gminy. W uroczystym przekazaniu obiektu uczestniczyli m.in. minister SW Andrzej Milczanowski oraz nadinsp. Janusz Wikariak, zastępca komendanta głównego Policji.

oprac. JERZY PACIORKOWSKI
zdj. „Na Posterunku”, „W Służbie Narodu”, „Magazyn Kryminalny 997”

Zobacz także:
Policyjne kalendarium (nr 118/01.2015)
Policyjne kalendarium (nr 117/12.2014)
Policyjne kalendarium (nr 116/11.2014)