Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Przybędzie 600 trenerów (nr 115/10.2014)

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji prowadzi cykl szkoleń policjantów i pracowników Policji z zakresu Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji. Jest to efekt rekomendacji wydanych przez Komitet Ewaluacyjny po misji ewaluacyjnej Schengen w obszarze SIS/SIRENE, która od 10 do 14 lutego 2014 roku oceniała przygotowanie polskiej Policji do SIS II.

Celem prowadzonych zajęć jest ujednolicenie systemu szkoleń SIS/SIRENE w jednostkach terenowych polskiej Policji. Przede wszystkim pod kątem praktycznych umiejętności związanych z postępowaniem w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS, dokonywania sprawdzeń, wprowadzania wpisów, posługiwania się tabelą transliteracji, wykorzystywania nowych funkcjonalności SIS II, np. tworzenie powiązań/odsyłaczy tzw. linkowanie pomiędzy wpisami.

PRZYGOTOWANIA

Przed przyjazdem specjalistów z państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Sekretariatu Rady Unii Europejskiej w Wydziale Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji (WKPM BMWP KGP) podjęto decyzję o przygotowaniu policjantów z jednostek terenowych do zapowiedzianych i niezapowiedzianych unijnych wizyt kontrolnych. Wiadomo było, że eksperci będą poruszać się w promieniu około 100 km od Warszawy oraz przy granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, tj. we wschodniej części Polski. W związku z tym komendanci wojewódzcy Policji i komendant stołeczny Policji wyznaczyli do udziału w szkoleniach osoby, które będą pełnić rolę trenerów, by potem to oni w swoich macierzystych jednostkach prowadzili kursy o SIS II. Podczas wykładów przeszkolono 300 funkcjonariuszy i pracowników Policji. W zajęciach wzięli udział m.in. funkcjonariusze Policji pełniący funkcje dyżurnych, służbę w patrolach, a także oficerowie kontaktowi. Próbą generalną z umiejętności korzystania z nowego systemu była, przeprowadzona w dniach 20–29 stycznia 2014 roku przez WKPM BMWP KGP, kontrola przedewaluacyjna w wybranych jednostkach Policji i Straży Granicznej. Przedstawiciele biura skoncentrowali się na sprawdzeniu, czy policjanci potrafią prawidłowo korzystać z SIS II.

KONTROLA

Unijni eksperci wizytowali Komendę Główną Policji, jednostki terenowe Policji, lotnisko w Modlinie, a także posterunki Straży Granicznej na wschodzie kraju. Sprawdzali umiejętności funkcjonariuszy w wyszukiwaniu osób i przedmiotów w SIS II, ich postępowanie w przypadku uzyskania trafienia w SIS II (w tym zachowanie funkcjonariusza podczas niejawnej lub szczególnej kontroli osób lub przedmiotów), wprowadzanie do SIS II wpisów z art. 32, 36 i 38 Decyzji Rady 2007/533/WSiSW z 12 czerwca 2007 w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.Urz. UE L 205 z 2007 r.) ostrzeżeń czy tożsamości przywłaszczonej/potwierdzonej.

Komitet Ewaluacyjny pozytywnie ocenił polską Policję, wskazując zadania do realizacji. Zasugerował ujednolicenie szkoleń i włączenie do nich praktycznych aspektów funkcjonowania systemu oraz korzystania z niego zarówno w Policji, jak i w Straży Granicznej.

Na podstawie tych zaleceń WKPM BMWP KGP, realizujący zadania polskiego Biura SIRENE, w szczególności Sekcja ds. SIRENE, przygotował cykl szkoleń.

SZKOLENIA KASKADOWE

Cykliczne szkolenia dla 600 trenerów obejmują część teoretyczną i praktyczną pracy w SIS II. Rozpoczęły się w maju br. i potrwają do listopada 2014 roku. Szkolonymi trenerami są zarówno policjanci, jak i pracownicy Policji, funkcjonariusze pełniący funkcje dyżurnych, służbę patrolową, a także wykładowcy szkół Policji.

Jednodniowe szkolenia (po 30 osób) prowadzone są w komendach wojewódzkich Policji, w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz w Szkole Policji w Katowicach przez funkcjonariuszy i pracowników WKPM BMWP KGP i Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP KGP. Programem objęte zostały wszystkie województwa. W założeniu szkolenie ma charakter kaskadowy. Trenerzy z Biura SIRENE prowadzą zajęcia z osobami wyznaczonymi przez komendantów wojewódzkich, a ci będą szkolić następnych z podległego im terenu.

Dla funkcjonariuszy i pracowników z wydziałów postępowań administracyjnych z poszczególnych KWP/KSP i z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP Biuro SIRENE i Urząd ds. Cudzoziemców zorganizowały w maju br. szkolenie związane z zagadnieniami dotyczącymi cudzoziemców objętych w SIS II odmową wjazdu i/lub pobytu na terytorium strefy Schengen.

W trakcie szkoleń trenerzy otrzymują broszury informacyjne, tabele kodów transliteracji i transkrypcji, a także ćwiczą prawidłowe wypełnianie formularzy odnalezienia osoby (FOO) i formularzy odnalezienia przedmiotu (FOP) oraz umiejętność interpretacji zapisów w Systemie Poszukiwawczym Policji (SPP/ED).

Ze względu na niedawną zmianę mechanizmu ewaluacyjnego, kontrole unijne mogą być przeprowadzane w każdej chwili.

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, łącznie z prezentacją, Sekcja ds. SIRENE zamieściła w Centrum Dystrybucji Oprogramowania.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Daniel NiezdropaCel SIS II
Celem SIS II jest zapewnienie, przy wykorzystaniu informacji przekazywanych za pośrednictwem tego systemu, wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego oraz porządku publicznego, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa na terytorium państw członkowskich.

Podstawa prawna SIS II
Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.Urz. UE L 205 z 2007 r.)

Zakres szkolenia:
• misja ewaluacyjna w Polsce w zakresie SIS/SIRENE – zalecenia
• polskie biuro SIRENE – zadania, struktura
• SIS II – podstawy prawne
• organy uprawnione do dostępu do SIS II
• budowa wpisu
• jakość danych SIS II
• wpisy niekompatybilne i duplikaty wpisów
• transliteracja i transkrypcja
• rodzaje tożsamości osób
• linkowanie/powiązania wpisów
• różnice między SIS i SIS II (nowe kategorie wpisów)


Zobacz także:
Eurodekada (nr 112/07.2014)