Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zachorowalność wśród policjantów

W ostatniej edycji badania satysfakcji z pracy/służby, zrealizowanej przez Wydział Analiz Gabinetu KGP w styczniu 2014 roku, poza kwestiami związanymi z oceną warunków pracy/służby, motywacją, powodami zadowolenia, trudnościami itp., po raz pierwszy poruszono kwestię zachorowalności wśród policjantów.

Jak wskazują wyniki badania, połowa z nich (50,7 proc.) w ciągu minionego roku nie przechodziła żadnej choroby. Ponad jedna czwarta funkcjonariuszy chorowała raz (28,3 proc.), a 12,5 proc. – dwa razy. Jest to zgodne z deklarowaną liczbą zwolnień lekarskich. Ponad połowa policjantów (54,2 proc.) twierdzi, że w ogóle nie korzystała ze zwolnienia lekarskiego, blisko jedna trzecia (30,2 proc.) w ubiegłym roku raz przebywała na zwolnieniu, a jedna dziesiąta (10,8 proc.) – dwa razy.

Funkcjonariusze zostali zapytani także o związek pomiędzy chorobami lub innymi problemami zdrowotnymi a charakterem i warunkami pełnionej przez nich służby. Większość badanych (69,9 proc.) jest przekonana o istnieniu takiego związku. Jedynie co dziesiąty respondent wskazuje, że warunki i charakter służby nie mają wpływu na zachorowalność wśród policjantów.

Badani oceniali również wpływ poszczególnych czynników związanych ze służbą w Policji na zachorowalność wśród funkcjonariuszy. Z ich odpowiedzi wynika, że największy negatywny wpływ na zdrowie policjantów ma stres związany z możliwością popełnienia błędu i jego konsekwencjami – wskazało tak niemal dwie trzecie badanych (62,6 proc.).

61,5 proc. funkcjonariuszy wskazuje także na pracę z „trudnymi” obywatelami, czyli osobami agresywnymi, nietrzeźwymi, bezdomnymi czy narkomanami, 60,6 proc. zaś na warunki atmosferyczne podczas służby.

Znaczący wpływ mają również „praca pod statystykę”, (57,7 proc.), nadmiar obowiązków (51,4 proc.) i narażenie na utratę własnego zdrowia i życia podczas służby (50,2 proc.). Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie obrazuje wykres.

Ponad jedna czwarta respondentów (28,4 proc.) twierdzi, że wszystkie choroby, które przechodzili w 2013 roku, były związane z pełnioną przez nich służbą. Co czwarty ankietowany (23,0 proc.) takiego związku nie dostrzega, a pozostali widzą taki związek w przypadku części swoich chorób.

Badanych poproszono także o opinię dotyczącą częstotliwości odbywania się okresowych badań stanu zdrowia fizycznego policjantów. Prawie połowa (44,3 proc.) wskazuje, że powinny się one odbywać raz w roku, natomiast co piąty badany (20,4 proc.) uważa, że badania okresowe powinny być powtarzane co dwa lata.

oprac. AGNIESZKA BRZEŹNIAK
Wydział Analiz Gabinetu KGP