Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

TARCZA 2013 (Nr 107 / 02.2014)

Ćwiczenia są najskuteczniejszym sposobem sprawdzenia przyjętych przez Policję procedur postępowania, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

To dziś priorytet w działalności szkoleniowej Policji. Po pierwsze – dlatego, że zadania Policji wyznaczają jej samodzielny udział w zarządzaniu kryzysowym. Po drugie – Policja w sytuacjach kryzysowych jest świadczeniodawcą na rzecz innych podmiotów państwowych. Po trzecie – spełnia oczekiwania społeczne w zakresie usług na rzecz bezpieczeństwa.

Wejście w życie zarządzenia nr 74 Prezesa Rady Ministrów z 12 października 2011 roku w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego spowodowało zmiany wewnętrznych przepisów policyjnych. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a także komendy miejskie i powiatowe Policji województwa dolnośląskiego opracowały procedury postępowania w razie wprowadzania, zmiany lub odwołania stopni alarmowych w Policji w przypadku wystąpienia zagrożeń terrorystycznych i sabotażowych. By sprawdzić w praktyce nowe procedury, Sztab Policji KWP we Wrocławiu przeprowadził pod koniec 2013 roku ćwiczenie dowódczo‑sztabowe nt. „Organizacja działań Policji w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożeń na terenie województwa dolnośląskiego” pod kryptonimem Tarcza 2013.

Celem ćwiczenia była optymalizacja działania sił dolnośląskiej Policji, a także doskonalenia jej współdziałania z Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym i Strażą Graniczną. Ćwiczenie zrealizowano w czterech etapach, we Wrocławiu i Legnicy.

W dwóch pierwszych etapach uczestniczyli wyłącznie policjanci. Sprawdzano sprawność działania systemu alarmowego, opracowywano dokumenty służące zorganizowaniu operacji, której celem było przeciwstawienie się narastającemu poziomowi zagrożeń asymetrycznych na Dolnym Śląsku.

W etapach trzecim i czwartym obok dolnośląskich policjantów udział wzięli strażacy z komend miejskich PSP w Legnicy i we Wrocławiu, ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego we Wrocławiu i w Legnicy, a także pogranicznicy z Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu‑Strachowicach. Etap trzeci to organizacja współdziałania służb porządku publicznego i sił ratowniczych w rejonie zagrożenia bombowego oraz rozpoznanie pirotechniczne, a także likwidacja zagrożenia bombowego na terenie uczelni wyższej w Legnicy. Czwarty etap obejmował organizację współdziałania w miejscu zamachu terrorystycznego oraz udaremnienie zamachu terrorystycznego na obiekt policyjny. Ta część ćwiczenia została zrealizowana we Wrocławiu.

Absolutnym novum TARCZY 2013 było powołanie przez komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu grupy badawczej, w skład której weszli niezależni eksperci z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Wnioski, wypracowane na podstawie spostrzeżeń, analiz i ocen kierownika ćwiczenia i jego sztabu, grupy obserwatorów pozapolicyjnych oraz grupy badawczej, zostaną wykorzystane w bieżącej działalności służbowej.

kom. dr inż. BARBARA KACZMARCZYK

 

Insp. Artur FALKOWSKI – kierownik ćwiczenia, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu:

– Ćwiczenie pod kryptonimem TARCZA 2013 różniło się zdecydowanie od tych, które organizowaliśmy w przeszłości. Różnica ta polega przede wszystkim na dużym rozmachu przy niskich kosztach oraz na powołaniu grupy badawczej złożonej z niezależnych ekspertów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, przeciwdziałania zagrożeniom asymetrycznym oraz metodyki ćwiczeń. Poddanie się badaniom naukowym podyktowane było zbadaniem zasadności i racjonalności rozwiązań stosowanych w KWP we Wrocławiu.

Wnioski z ćwiczeń wskazują, że zakładane cele zostały osiągnięte, a zagadnienia szkoleniowe w pełni rozwią-zane. Szczególnie cenne wydają się wnioski grupy badawczej, które wskazują na potrzebę współpracy Policji ze środowiskiem naukowym. 

Dr hab. Bernard Wiśniewski, prof. nadzw. WSPol. – kierownik grupy badawczej:

– Istotą pracy grupy badawczej było dokonanie diagnozy ściśle określonych obszarów pozostających w ścisłym związku z organizacją służby Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przyjęliśmy, że analizowany i oceniany jest problem, a nie działalność poszczególnych osób funkcyjnych, komórek i jednostek organizacyjnych.

Wniosków z przeprowadzonych badań jest wiele. Najważniejsze z nich dotyczą szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, które wskazują na stosowanie rozwiązań systemowych. Rozwiązania te, w mojej ocenie, pozwalają na: kształtowanie świadomości obecności zagrożeń pozostających w sferze kompetencji Policji, racjonalne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zwiększanie efektywności działania dolnośląskich funkcjonariuszy w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz weryfikowanie przyjętych procedur postępowania w takich sytuacjach. Przeprowadzone analizy i oceny wskazywały, że kierownictwo dolnośląskiej Policji podczas szkolenia z zarządzania kryzysowego uwzględniało m.in. potrzeby ekonomiczne, środowiskowe, techniczne oraz, to co cieszy mnie najbardziej jako nauczyciela akademickiego – również potrzeby społeczne i edukacyjne.

W mojej ocenie współpraca Policji z ośrodkami naukowo‑badawczymi na poziomie lokalnym sprzyja budowie i umacnianiu przyjaznej atmosfery wokół problemów bezpieczeństwa ludzi. Wszystko to sprawia, że zauważana niejednokrotnie w przeszłości niechęć do kontaktów praktyków i teoretyków coraz częściej ustępuje miejsca wspólnym działaniom, których beneficjentem jest społeczeństwo.

dr hab. Andrzej Czupryński, prof. nadzw. AON:

– Badania dotyczące organizacji ćwiczenia TARCZA 2013 wskazywały na: pełne i właściwe określenie celów ćwiczenia, przestrzeganie przez organizatorów ćwiczenia reguły fachowości jego przygotowania przez odpowiedni pod względem merytorycznym dobór zespołu autorskiego i jego stosowne przygotowanie, przestrzeganie podczas przygotowania ćwiczenia zasady sprawności działania, właściwe wykorzystanie przepisów prawa i procedur stanowiących podstawę opracowywanych zagadnień oraz wykorzystywanie w procesie przygotowania ćwiczenia wniosków z badań naukowych, co pozytywnie wpłynęło na poziom merytoryczny rozwiązywanych problemów.

W rezultacie grupa badawcza uznała, że rozwiązania zastosowane w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pozwalają na efektywne przeciwstawienie się sytuacjom kryzysowym i stwarzają podstawę do współdziałania w wymiarze zewnętrznym – sił, dla których organem zwierzchnim jest komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu.

Przeprowadzone analizy i oceny wskazują na systematyczne podnoszenie poziomu stosowanych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych podczas organizacji ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, a także na właściwy stosunek dolnośląskich policjantów do problemów zorganizowanego działania, związanego z wykonywaniem czynności złożonych.