Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policja aktywizuje niepełnosprawnych

Komenda Główna Policji, we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, uczestniczy w realizowaniu projektu pt. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, który rozpoczął się w ubiegłym roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu jest nabywanie przez osoby niepełnosprawne umiejętności praktycznych i społecznych niezbędnych do wykonywania pracy poprzez realizację zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W ramach tego projektu Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego deleguje stażystów, wspiera ich w aktywizacji zawodowej, a także  m. in. pokrywa koszty badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy na danym stanowisku i wypłaca stypendium stażowe. Warunkiem przyjęcia osoby niepełnosprawnej na staż jest jej współpraca z Fundacją.

Komenda Główna Policji zaoferowała możliwość odbycia stażu rehabilitacyjnego dla dwóch osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i będących nieaktywnych zawodowo. Od 6 listopada 2013 r. dwie osoby niedosłyszące przechodzą w Biurze Logistyki Policji KGP oraz Biurze Finansów KGP trzymiesięczne staże rehabilitacyjne.

Przedstawicieli biur KGP oraz osoby, które opiekowały się stażystami, przeszkolił łódzki oddział Polskiego Związku Głuchych. Program szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące kontaktu z osobami o różnych rodzajach ubytku słuchu, wyjaśnianie terminów kultura głuchych, mniejszości językowe, Polski Język Migowy, System Językowo-Migowy, a także savoir vivre osób głuchych oraz podstawowe zwroty w języku migowym.

Komenda Główna Policji zamierza kontynuować udział w projekcie, licząc na większe zaangażowanie innych komórek organizacyjnych KGP w organizowanie staży dla osób niepełnosprawnych.

BB