Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne renty do zmiany

Projekt ustawy o komisjach lekarskich przygptowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zaproponowano w nim m.in. likwidację możliwości podwyższania emerytury funkcjonariuszy i żołnierzy do 15% podstawy wymiaru z tytułu inwalidztwa związanego ze służbą.

Celem zmian jest m.in. wprowadzenie przesłanek nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do służby porównywalnych do rozwiązań prawnych w zakresie renty z tytułu niezdolności do pracy istniejących w powszechnym systemie ubezpieczeniowym.

W nowych przepisach ujednolicone mają być kategorie niezdolności do służby. Ma to polegać na wprowadzeniu następujących wariantów: A - zdolny do służby, B - zdolny do służby z ograniczeniem, C - niezdolny do służby. Zlikwidowana ma zostanie możliwość podwyższania emerytury funkcjonariuszy i żołnierzy do 15% podstawy wymiaru, z tytułu inwalidztwa związanego ze służbą. Ponadto projekt odnosi się do zasad kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.

Zgodnie z projektem, renta z tytułu niezdolności do służby wynosi 70% podstawy jej wymiaru, zaś z tytułu niezdolności do służby ze znacznym ograniczeniem sprawności organizmu - 80 %. Bez zmian pozostanie możliwość zwiększenia o 10 % podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do służby powstała wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których przysługuje świadczenie odszkodowawcze.

W projekcie ustawy doprecyzowano, że renta z tytułu niezdolności do służby przysługuje jako renta stała albo renta okresowa, w zależności od orzeczenia komisji lekarskiej, przy czym renta okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji organu emerytalnego.

Więcej o projekcie na stronie internetowej MSW.