Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Projekt rozporządzenia w sprawie dyscyplinarek

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów. Ma on zstąpić obowiązujący akt wykonawczy z 18 listopada 2003 r., który został wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 139 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia jest związana z wcześniejszymi zmianami ustawy o Policji, jak i stwierdzonymi lukami prawnymi. Dotychczasowe rozporządzenie nie realizowało w pełni delegacji ustawowej, jak i przepisów rozdziału 10 o odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej policjantów. W projekcie przede wszystkim określono w sposób bardziej szczegółowy zadania rzecznika dyscyplinarnego. Projektowane przepisy mają zapewnić właściwy obieg dokumentów oraz sprawny przebieg samego postępowania dyscyplinarnego. Sprzyjać temu mają również opracowane na nowo wzory postanowień i pozostałych dokumentów jakie są sporządzane w toku postępowania. Opracowane wzory mają również zapewnić jednolitość dokumentów wytwarzanych w toku postępowania dyscyplinarnego oraz ułatwić ich sporządzenie. We wzorach uwzględniono zmiany wynikłe z nowelizacji ustawy o Policji, jak też zunifikowano ich treść oraz wyeliminowano stwierdzone błędy w podstawach prawnych i pouczeniach. Przyjęto, iż rozporządzenie wejdzie w życie 30 dni od dnia ogłoszenia. Termin ten ma umożliwi przygotowanie się do wdrożenia nowych przepisów i pozwolić na zakończenie prowadzonych postępowań dyscyplinarnych.

AK 

Pliki do pobrania