Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowa mundurowa ustawa emerytalna weszła w życie

Ustawa wydłuża staż służby do 25 lat oraz wiek przejścia na emeryturę do ukończenia 55 lat. Zmiany obejmą osoby, które rozpoczną służbę po wejściu w życie nowych przepisów, czyli 1 stycznia 2013 r. Funkcjonariusze i żołnierze pozostający w służbie w dniu ich wejścia w życie będą mogli wybrać, czy chcą odejść na emeryturę na starych, czy na nowych zasadach.

Mundurowy, który w dniu zwolnienia ze służby przepracował 25 lat, ale nie ukończył 55. roku życia, będzie mógł nabyć prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku pod warunkiem, że zwolnienie ze służby nastąpiło nie z jego winy, lecz np. było wynikiem likwidacji jednostki organizacyjnej. Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi w dalszym ciągu będą nabywali prawo do emerytury z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu zaopatrzeniowego. Oznacza to, że tak jak dotychczas, nie będą objęci powszechnym systemem emerytalnym.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw ma zachęcić dobrze wyszkolonych i doświadczonych funkcjonariuszy oraz żołnierzy do dłuższej aktywności zawodowej. Ponadto jej celem jest ograniczenie liczby świadczeń emerytalnych wypłacanych z budżetu państwa.

Nowelizacja przewiduje, że po 25 latach służby emerytura będzie wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru i wzrastać ma o 3 proc. za każdy kolejny rok służby. Maksymalna emerytura nie będzie mogła przekroczyć 75 proc. podstawy. Wysokość emerytury uzależniona będzie od średniego uposażenia z 10 kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną |i dodatkami stałymi, a funkcjonariusz lub żołnierz będzie mógł sam zdecydować, który okres jest dla niego najkorzystniejszy jako podstawa wyliczenia świadczenia. Emerytura będzie mogła być podwyższana o 0,5 proc. za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych.

Zmiany nie przewidują możliwości łączenia emerytury z rentą.

Sejm uchwalił ustawę 11 maja 2012 r. Prezydent podpisał nowelizację 6 czerwca 2012 r. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2013 r., z wyjątkami, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Źródło: sejm.gov.pl