Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Jakie zmiany w obowiązkach policjantów? (Nr 100 / 07.2013)

W czerwcu weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów. Zastąpiło obowiązujące od 2002 r.

Wprowadzone przepisy przede wszystkim uchylają rozwiązania, które powodowały rozbieżności interpretacyjne. Pozwalają przy tym na bardziej precyzyjne funkcjonowanie jednostek Policji w zakresie spraw personalnych funkcjonariuszy.

TERMINY, URLOPY

Nowe rozporządzenie doprecyzowało termin, w którym bezpośredni przełożony przesyła wyższemu przełożonemu wniosek w sprawie osobowej – 7 dni (par. 2).

Ustala też 7-dniowy termin na poinformowanie przełożonego o istotnych zmianach w sytuacji prawnej policjanta (par. 13). Chodzi o takie kwestie, jak:
• zmiana lub ustalenie pisowni nazwiska lub imienia;
• zmiana stanu cywilnego;
• wszczęcie i zakończenie postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego przeciwko niemu, małżonkowi lub dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu;
• ukaranie za wykroczenie;
• utrata uprawnienia lub prawa wykonywania zawodu lub czynności, które pozostają w bezpośrednim związku z zajmowanym stanowiskiem służbowym;
• zmiana adresu miejsca zamieszkania;
• urodzenie się dziecka, przysposobienie dziecka lub przyjęcie dziecka na wychowanie.

Termin stosuje się też do innych spraw określonych w odrębnych przepisach, które wiążą się ze zmianą sytuacji prawnej policjanta. O tych sprawach policjant ma obowiązek poinformować drogą służbową w pisemnym raporcie przełożonego właściwego w sprawach osobowych.
Wprowadzono także obowiązek rozliczania się funkcjonariuszy z otrzymanego wyposażenia oraz obowiązków służbowych w następujących sytuacjach:
• zwolnienia ze służby;
• przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości lub innej jednostce organizacyjnej Policji;
• delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa;
• oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją;
• zawieszenia w czynnościach służbowych;
• udzielenia urlopu wychowawczego lub bezpłatnego;
• innych powodów, wynikających z potrzeb służby. (par. 18 rozporządzenia).
Ze względu na potencjalną konieczność kontaktowania się z policjantem w trakcie jego urlopu wypoczynkowego wprowadzono przepisy, które zagwarantują taką możliwość. Przed rozpoczęciem urlopu funkcjonariusz jest teraz zobowiązany do zawiadomienia na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego o przewidywanym miejscu pobytu i sposobie nawiązania z nim kontaktu podczas urlopu (par. 11).
Doprecyzowano pojęcie „członek rodziny”. Zgodnie z par. 4 to małżonek, rodzice, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej), jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z policjantem w okresie sprawowania opieki.

ROZKAZ PERSONALNY

Zmianie uległy przepisy dotyczące zawartości rozkazów personalnych. W przypadku rozkazu personalnego o zwolnieniu policjanta ze służby wykreślono obowiązek wskazywania grupy zaszeregowania ostatnio zajmowanego stanowiska służbowego oraz przyznanych dodatków do uposażenia. Rozkaz ma już nie zawierać wysokości miesięcznych stawek uposażenia zasadniczego i dodatków, jeżeli mają one charakter uznaniowy. Zrezygnowano też z możliwości określania uprawnienia do nagrody rocznej oraz innych świadczeń pieniężnych, w tym z tytułu zwolnienia ze służby w Policji. Powyższe zmiany wynikają z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wskazywał wielokrotnie, że istotą rozkazu o zwolnieniu ze służby jest tylko i wyłącznie kwestia samego zwolnienia w zakresie podstawy prawnej oraz daty rozwiązania stosunku służbowego. Kwestie finansowe, jak wspomniana grupa zaszeregowania, powinny być rozstrzygane odrębnymi rozkazami personalnymi (par. 22). Co więcej, usunięto przepis przewidujący informowanie o zamiarze rozwiązania stosunku służbowego z policjantem, który nabył prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi. Zmianę uzasadniono problemami interpretacyjnymi związanymi z przyjęciem tezy, że przepis umożliwia wszczęcie postępowania wyłącznie z urzędu, co kłóciło się z przepisami ustawy o Policji (możliwością rozwiązania na wniosek policjanta).

Nowe rozporządzenie weszło w życie 20 czerwca 2013 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów, Dz.U. z 2013 r., poz. 644.

Aleksandra Wzorek