Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zmiany w procedurze karnej

23 lipca 2013 r. weszły w życie zmiany w kodeksie postępowania karnego. Nowe regulacje przyznają osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub postanowienie o jego umorzeniu.

Zgodnie z nowymi przepisami prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje pokrzywdzonemu, instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, a także osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw. Natomiast na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie: stronom oraz instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Ustawodawca przyznał takie prawo także osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie wymienionym w art. 306 § 1a pkt 3 k.p.k., jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje również prawo do przejrzenia akt.

ARTUR KOWALCZYK