Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

WEJDĄ W ŻYCIE W 2013 r.: (Nr 93 / 12.2012)

Zmiany w emeryturach mundurowych

Nowe przepisy przewidują, że funkcjonariuszowi przyjętemu do służby w Policji po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. przysługiwać będzie emerytura tzw. mundurowa, jeżeli w dniu zwolnienia ze służby spełni łącznie dwa warunki:

1) ukończony 55. rok życia;

2) co najmniej 25 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej.

Emerytura dla funkcjonariusza wynosi 60 proc. podstawy jej wymiaru za 25 lat służby i wzrasta o 3 proc. za każdy kolejny rok tej służby. Emeryturę podwyższa się o 0,5 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych.

Podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie funkcjonariusza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza. W przypadku niewskazania przez funkcjonariusza kolejnych lat kalendarzowych podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie funkcjonariusza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, poprzedzających rok zwolnienia ze służby.

W celu ustalenia podstawy wymiaru emerytury:

1) oblicza się sumę kwot uposażeń należnych funkcjonariuszowi w okresie każdego roku z wybranych przez niego lat kalendarzowych;
2) oblicza się stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy obowiązującego w danym roku kalendarzowym, wyrażając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych części procentu;
3) oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury;
4) wskaźnik, o którym mowa w pkt 3, mnoży się przez kwotę przeciętnego uposażenia obowiązującego w dniu zwolnienia funkcjonariusza ze służby.

Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2013 r.

Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, poz. 664

Utrwalanie audio wideo na potrzeby procesowe

Do utrwalania obrazu lub dźwięku do celów procesowych używa się urządzeń typu analogowego lub cyfrowego. Rozporządzenie rozróżnia dwa rodzaje nośników: elektroniczne (w tym płyty CD, płyty DVD, karty pamięci, dyski twarde) oraz analogowe (w tym kaseta magnetofonowa, kaseta magnetowidowa, minikaseta DV lub fotograficzny materiał światłoczuły).

Dla każdego nośnika sporządza się metrykę identyfikacyjną, której wzór określa załącznik do rozporządzenia. Metrykę opatruje się numerem, nadanym zgodnie z kolejnością wykonywania zapisów i ich kopii w danej sprawie. Numer metryki i sygnaturę akt umieszcza się na powierzchni przeznaczonej do opisywania nośnika, o ile nośnik ją posiada. Sporządza się ją w oryginale i kopiach albo w formie elektronicznej.

W celu prezentacji obrazu lub dźwięku z przebiegu utrwalonej czynności procesowej zapis odtwarza się za pomocą przeznaczonego do tego celu urządzenia. Podczas odtwarzania można użyć urządzenia korygującego lub wzmacniającego utrwalony dźwięk.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2013 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, Dz.U. z 2012 r., poz. 1090


WESZŁY W ŻYCIE W 2012 r.:

Zasady podwyższania emerytur

Emeryturę podwyższa się o 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych, jeżeli funkcjonariusz został oddelegowany do wykonywania zadań służbowych poza Policją.
Przepisy weszły w życie 15 listopada 2012 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, poz. 1205

Pojazdy nienormatywne

W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań zgłoszenie przejazdu pojazdu nienormatywnego ma charakter zewnętrzny i jest adresowane do komendanta wojewódzkiego Policji lub komendanta stołecznego Policji. Zgłoszenia można dokonać za pomocą telefaksu lub innych środków komunikacji elektronicznej (e mail), ale nie później niż 6 godzin przed rozpoczęciem przejazdu.
Zgodnie z brzmieniem znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdem nienormatywnym jest pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary, lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych.

Rozporządzenie weszło w życie 19 października 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z 17 października 2012 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, poz. 1142

Przewóz osób pojazdami Policji

Rozporządzenie określa warunki przewozu osób, między innymi pojazdami Policji, przeznaczonymi lub przystosowanymi do tego celu. Liczba osób przewożonych powinna odpowiadać liczbie miejsc lub stanowisk w tych pojazdach, a ich łączna waga nie może przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu.

Samochodem ciężarowym można przewozić osoby dorosłe siedzące na skrzyni ładunkowej, której burty są zamknięte i zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem, pod warunkiem że:

1) osoby nie zajmują miejsca między ładunkiem a kabiną kierowcy;
2) osoby przewożone są na miejscach siedzących;
3) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h.

Rozporządzenie weszło w życie 19 października 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z 10 października 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, poz. 1139
Badania lekarskie osób zatrzymanych

Nowe rozporządzenie przewiduje, że brak zgody osoby zatrzymanej na udzielenie jej pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, na przeprowadzenie badania lekarskiego lub wykonanie medycznych czynności ratunkowych nie stanowi przeszkody w umieszczeniu tej osoby w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.

Rozporządzenie weszło w życie 5 listopada 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję, poz. 1102

Pomieszczenia przejściowe

Według nowych przepisów Policja może organizować tymczasowe pomieszczenia przejściowe, dostosowane do potrzeb zatrzymań większych grup, np. w wyniku naruszenia prawa w trakcie imprez masowych.

Określono także rodzaj urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb oraz sposoby przechowywania, odtwarzania i niszczenia danych z monitoringu.
Rozporządzenie weszło w życie 7 czerwca 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb, poz. 638

Postępowanie z kierowcami

Do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego mają być wpisywane osoby, które popełniły naruszenie w ruchu drogowym, kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem. Tym samym wyłączono z ewidencjonowania rowerzystów posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. Wprowadzono też przepis, który przewiduje, że wpisowi do ewidencji nie podlega kierowca niebędący obywatelem polskim i nieposiadający karty pobytu w kraju.
Rozporządzenie weszło w życie 9 czerwca 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, poz. 488

Przepisy dla weteranów:

1. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, Dz.U. 2011 nr 205, poz. 1203 (weszła w życie 30 marca 2012 r.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 17 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom, poz. 884 (weszło w życie 2 sierpnia 2012 r.).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 20 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego funkcjonariusza, poz. 875 (weszło w życie 2 sierpnia 2012 r.).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania weteranowi funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu funkcjonariuszowi zapomogi na pobyt w Domu Weterana oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi, poz. 686 (weszło w życie 21 czerwca).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy, poz. 685 (weszło w życie 21 czerwca).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 17 maja 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom, poz. 602 (weszło w życie 30 maja).

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne, poz. 500 (weszło w życie 11 maja).

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 marca 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego funkcjonariusza, poz. 378 (weszło w życie 6 kwietnia).

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom, poz. 376 (weszło w życie 5 kwietnia).

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny, poz. 375 (weszło w życie 5 kwietnia).

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom, poz. 373 (weszło w życie 5 kwietnia).

Inne zmiany w prawie:

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, poz. 432 (weszło w życie 21 kwietnia 2012 r.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów, poz. 238 (weszło w życie 20 marca 2012 r.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji lub o zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, poz. 234 (weszło w życie 9 marca 2012 r.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, poz. 713 (weszło w życie 1 lipca 2012 r.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji, poz. 774 (weszło w życie 24 lipca 2012 r.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji, poz. 899 (weszło w życie 21 sierpnia 2012 r.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe, poz. 1125 (weszło w życie 13 października 2012 r.).

oprac. Aleksandra Wzorek