Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Już obowiązuje (Nr 88 / 07.2012)

Pokoje przejściowe, policyjne izby dziecka

Od 7 czerwca 2012 r. obowiązują nowe wymagania co do warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia dla osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. M.in. uwzględnia się możliwość podziału takich pomieszczeń na oddziały oraz tworzenia pokoju obsługi.

Policja może także organizować tymczasowe pomieszczenia przejściowe, dostosowane do potrzeb zatrzymań większych grup, np. w wyniku naruszenia prawa w trakcie imprez masowych.

Określono rodzaj urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb oraz sposoby przechowywania, odtwarzania i niszczenia danych z monitoringu. W związku z wprowadzeniem nowych wzorów dokumentacji służbowej, rozporządzenie dopuszcza korzystanie z dotychczasowych formularzy do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2013 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz.U. z 2012 r., poz. 638).

Drogi transeuropejskie

Z każdego śmiertelnego wypadku drogowego, który miał miejsce w transeuropejskiej sieci drogowej, Policja jest obowiązana sporządzić sprawozdanie. Sporządzone według określonego formatu sprawozdania powinny zostać przekazane do Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w terminie do 31 marca każdego roku, za rok poprzedni. W Polsce drogi transeuropejskiej sieci mają długość 4800 km. Ustawa z 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 472).

Wyroby medyczne dla weteranów

Policjant, który jest weteranem poszkodowanym, może uzyskać dofinansowanie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, których kwota przekracza wysokość finansowania ze środków publicznych. Wniosek o takie środki należy złożyć do Departamentu Zdrowia MSW w ciągu 7 dni od otrzymania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Rozporządzenie określa dane i załączniki, które powinien zawierać wniosek.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 500).

Inne przepisy dla weteranów

Cztery rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 i 30 marca 2012 r.: w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom; w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny; w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom; w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego funkcjonariusza (Dz.U. z 2012 r., poz. 373, 375, 376, 378).

Kwota bazowa

Od 1 lipca 2012 r. wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów, wynosi 2,87. Tym samym przeciętne uposażenie funkcjonariuszy wzrasta do 4372 zł.

Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz.U. z 2012 r., poz. 448).

Nadchodzące zmiany

Emerytury według nowych zasad

Osoby przyjęte do służby w Policji po 31 grudnia 2012 r. zostaną objęte zmianami w przechodzeniu na emeryturę oraz jej naliczaniu.
Zgodnie z nowymi zasadami emerytura przysługiwać będzie funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia

1) ukończył 55 lat i
2) odsłużył co najmniej 25 lat.

Jako równorzędny ze służbą traktuje się okres służby wojskowej uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej. Poza tym do wysługi emerytalnej zalicza się również okresy:

1) pozbawienia wolności i odbywania kary pozbawienia wolności oraz zawieszenia w czynnościach służbowych, w przypadku gdy funkcjonariusz został uniewinniony lub postępowanie karne zostało umorzone, albo gdy nie został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby;
2) okres urlopu wychowawczego, udzielonego w trakcie pełnienia służby, w wymiarze łącznym nie większym niż 3 lata.
Emerytura ma wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru za 25 lat służby i wzrastać o kolejne 3 proc. z każdym rokiem dalszej służby, nie może jednak przekroczyć 75 proc. Dodatkowo emeryturę podwyższa się o 0,5 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych.

Podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie policjanta należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, które wybierze funkcjonariusz. Jeżeli tego nie zrobi, podstawą będzie jego średnie uposażenie należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, poprzedzających rok zwolnienia ze służby.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r. Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. z 2012 r., poz. 664).

oprac. AWz