Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rozliczanie czasu służby

Czas służby związanej z zabezpieczaniem Euro 2012 będzie odrębnie ewidencjonowany. Biuro Kadr i Szkolenia KGP przedstawiło w tej kwestii konkretne zalecenia.

Wprowadzony do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 31 sierpnia 2011 nr 217, poz. 1280) przepis art. 68f ust. 1 stanowi podstawę do wypłaty zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego policjantom, których czas służby został przedłużony ze względu na realizację, w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2012 r., zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012.

Konieczne jest odrębne ewidencjonowanie czasu służby za okres 1–30 czerwca 2012 r. w stosunku do policjantów realizujących zadania bezpośrednio związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012. Ewidencję tę mają prowadzić przełożeni właściwi w sprawach osobowych (dowódcy akcji policyjnych) lub kierownicy komórek organizacyjnych przez nich wyznaczeni. Będzie to się odnosiło zarówno do policjantów pełniących służbę w podległych jednostkach organizacyjnych Policji realizujących zadania w ramach akcji policyjnych, jak też policjantów delegowanych.

Przy rozliczaniu czasu służby ma być uwzględniany czas przejazdu z dotychczasowego miejsca pełnienia służby przez policjanta do miejsca jego zakwaterowania od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. (np. z Kielc do Warszawy) i czas powrotu. Natomiast czas mijający od momentu wyjazdu z miejsca zakwaterowania do chwili powrotu w to miejsce (np. z OPP w Piasecznie do Warszawy i powrót do OPP w Piasecznie) w celu realizacji zadań służbowych jest czasem służby. Okres przypadający między powrotem z realizacji zadań do miejsca zakwaterowania a kolejnym wyjazdem nie może być uznawany za czas służby.
W przypadku, gdyby środki finansowe nie pokrywały skutków sfinansowania uprawnień funkcjonariuszy służb do ekwiwalentu, za wszystkie godziny wypracowane w ramach przedłużonego czasu służby, dla każdego uprawnionego funkcjonariusza, obniża się wymiar godzin, za które wypłaca się ekwiwalent, proporcjonalnie do wymiaru, w jakim środki umożliwiają sfinansowanie tych uprawnień ogółem.

W takim przypadku za pozostały, przedłużony czas służby funkcjonariuszowi udziela się czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze, na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 12 ust. 4 ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw).

Przypomnijmy, że wymieniona na wstępie ustawa uprawnia do ekwiwalentu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, których czas służby podczas realizowania zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Euro 2012 przekracza ustawowo określoną tygodniową normę – w przypadku policjantów ponad 40 godzin. Za każdą rozpoczętą godzinę przedłużonego czasu służby ustalono ekwiwalent w wysokości 1/172 przeciętnego wynagrodzenia funkcjonariuszy (wg obliczeń redakcji to 23,47 zł). Na ten cel przeznaczono ponad 21 mln złotych.

oprac. AWz, IFBaw się dobrze!
Czuj bezpiecznie!

To hasło kampanii Komendy Głównej Policji na Euro 2012.

Celem kampanii jest budowanie prospołecznych postaw na rzecz bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012 oraz pokazanie Policji jako formacji budującej wizerunek Polski – sprawnego i bezpiecznego gospodarza mistrzostw. Temu mają służyć plakaty, karty pocztowe oraz spoty informacyjne.

Zespół Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu KGP ogłosił w związku z tym konkurs fotograficzny pod hasłem „Policjant w Euro 2012”. Konkurs potrwa do 20 lipca. Zdjęcia nagrodzone przez jury zostaną opublikowane na łamach miesięcznika „Policja 997”.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia do pobrania:

http://www.policja.pl/portal/pol/1/77315/Konkurs_fotograficzny_quotPolicja_w_EURO_2012quot.html

Szczegółowych informacji udziela sekretarz konkursu Katarzyna Krakowiak, tel.: 22 60 119 99, e-mail: katarzyna.krakowiak@policja.gov.pl