Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kontrolowanie uzbrojonych formacji ochronnych

5 czerwca 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie określające sposób kontrolowania działalności specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.

Zgodnie z nowymi przepisami upoważnienie do kontroli działalności tych formacji wydawane jest na wniosek. Może się o to ubiegać policjant służący w Komendzie Głównej Policji, komendzie wojewódzkiej Policji lub Komendzie Stołecznej Policji, wykonujący zadania z zakresu nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

Wniosek ma być składany do dyrektora właściwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, komendanta wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołecznego Policji.
Powinien zawierać:
1) stopień policyjny, imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej policjanta oraz nazwę jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę;
2) nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres siedziby, jeżeli podmiot objęty kontrolą jest osobą prawną albo jednostką organi¬zacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, albo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę i adres siedzi¬by, jeżeli podmiot ten jest osobą fizyczną;
3) numer i datę wydania koncesji, określenie jej zakresu i formy świadczonych usług albo numer i datę uzgodnienia planu ochrony jednostki, w której ochronę sprawuje wewnętrzna służba ochrony lub numer i datę wydania zezwolenia na utworzenie tej służby ochrony;
4) określenie specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej;
5) określenie rodzaju kontroli i jej zakresu przedmiotowego;
6) określenie miejsca przeprowadzenia kontroli;
7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.

Wraz z wejściem w życie tych przepisów straci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głów¬nego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (Dz. U. Nr 116, poz. 752).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, Dz.U. z 2012 r., poz. 557

Oprac. AWz
 

Pliki do pobrania