Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wyroby medyczne dla weteranów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało przepisy dotyczące zaopatrywania weteranów w wyroby medyczne, których kwota przekracza wysokość finansowania ze środków publicznych.

Policjant weteran uzyska dofinansowanie, składając wniosek do komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra spraw wewnętrznych, realizującej zadania z za¬kresu działalności leczniczej przez podmioty lecznicze utworzone przez tego ministra. Musi to zrobić w ciągu 7 dni od otrzymania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o którym mowa w art. 47 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro¬wotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przepisy wskazują, jakie informacje powinien zawierać wniosek:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania i numer telefonu;
3) adres korespondencyjny;
4) numer legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;
5) numer PESEL;
6) określenie wyrobu medycznego będącego przedmiotem zaopatrzenia;
7) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania;
8) wysokość kwoty refundacji wyrobu medycznego dokonywanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
9) wskazanie podmiotu realizującego zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
10) cenę wyrobu medycznego potwierdzoną na piśmie lub na wniosku przez podmiot realizujący zlecenie.
Należy pamiętać o załączeniu do wniosku:
1) kopii orzeczenia lub kopii wypisu z treści orzeczenia właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywa¬nia zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa albo kopię orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalającego uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
2) kopii zlecenia zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Rozporządzenie weszło w życie 11 maja 2012 r.
Szersze opracowanie przepisów dotyczących weteranów można znaleźć w kwietniowym numerze „Policji 997”.

Oprac. AWz
 

Pliki do pobrania