Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Klauzule tajności

Wchodzące w życie 1 stycznia 2012 r. przepisy dotyczące oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności wprowadzają zasadniczy podział na dokumenty elektroniczne i nieelektroniczne.

Zgodnie z nowymi definicjami przez dokument elektroniczny należy rozumieć materiał utrwalony na informatycznym nośniku danych lub przetwarzany w systemie teleinformatycznym. Jeśli chodzi o dokumenty nieelektroniczne, to są one utrwalane na nośnikach innych niż informatyczny nośnik danych. Nowe rozporządzenie wprowadza też pojęcie metryki dokumentu elektronicznego. Jest to zestaw informacji, powiązanych z tym dokumentem lub umieszczonych na nim, stanowiących jego oznaczenie.

Nowa regulacja rozróżnia sposoby postępowania z dokumentami elektronicznymi i nieelektronicznymi. Dotyczy to między innymi informacji, które mają być wskazane w oznaczeniu materiałów, kwestii związanych z dopuszczeniem kopiowania lub udzielania informacji o treści dokumentu, a także sposobów zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.

W przypadku, gdy poszczególnym częściom materiału zostały nadane różne klauzule tajności bądź gdy niektóre z tych części są jawne, wyodrębnione części oddziela się oznaczeniem odpowiedniej klauzuli tajności wskazanej w pełnym brzmieniu lub określeniem „jawne”. Części materiału zawierające tekst lub obraz oddziela się przez odpowiednie ich oznaczenie przed rozpoczęciem i po zakończeniu tekstu lub obrazu. Jeżeli poszczególnym częściom materiału zostały nadane różne klauzule tajności, materiał oznacza się klauzulą tajności co najmniej równą najwyższej klauzuli tajności, jaką nadano części materiału.

Traci moc rozporządzenie z 2010 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności.

AWz
 

Pliki do pobrania