Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dodatkowe zadania za dodatkowe wynagrodzenie

Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe. Nowy akt prawny miałby zastąpić obowiązujące dotychczas rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2002 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt uzupełnia, doprecyzowuje, a także ujednolica dotychczasowe regulacje. Zakłada między innymi:

- określenia warunków otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe, wysokości i sposobu obliczania tego wynagrodzenia oraz tryb jego wypłacania,
- katalog zadań, za wykonanie których przysługuje policjantowi dodatkowe wynagrodzenie,
- stawki dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych, w tym m. in. za ręczne mycie sprzętu transportowego.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia projekt nie przewiduje możliwości zlecania dodatkowych czynności związanych z obsługą:

- przewożonych ładunków i osób,
- pojazdów takich jak samochody osobowe, osobowo - terenowe, furgony oraz motocykle.

Proponowane regulacje wynikają z konieczności dostosowania norm prawnych do realnych potrzeb w zakresie obsługi sprzętu transportowego Policji. Zaopatrzenie jednostek organizacyjnych Policji w nowoczesne samochody wyposażone w komputery pokładowe i narzędzia samodiagnozujące w znacznym stopniu ogranicza potrzebę zlecania czynności związanych z obsługą pojazdu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dbałości o powierzony sprzęt transportowy, do kierującego pojazdem należy kontrola ogólnego stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem, w trakcie oraz po zakończeniu jego użytkowania.

Katalog zadań ograniczono do sprzętu transportowego, którego używanie wymaga wykonywania czynności związanych z bieżącą eksploatacją. Dotyczy to szczególnie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t., w szczególności pojazdów specjalnych oraz łodzi motorowych. Zaproponowano również dodatkowe wynagrodzenie w razie zlecenia ręcznego mycia tego sprzętu transportowego.

Uwzględniając rozwój techniki motoryzacyjnej, obsługa pojazdów i sprzętu specjalnego powinna być wykonywana w obiektach zaplecza technicznego przez wykwalifikowany personel. Traci więc uzasadnienie zlecanie tych czynności policjantom.

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu policjantowi, któremu zlecono na piśmie wykonanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, polegających na obsłudze codziennej powierzonego mu do prowadzenia sprzętu transportowego, przysługuje za każdy dzień wykonania tych czynności dodatkowe wynagrodzenie, obliczane w relacji procentowej do kwoty bazowej, w wysokości określonej w rozporządzeniu. Określenie jedynie górnej granicy stawki prowadzi do różnicowania i dowolności ustalania wynagrodzenia w różnych jednostkach organizacyjnych Policji, powodując że za wykonywanie takich samych czynności policjanci otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w różnej wysokości.
 

Pliki do pobrania