Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rusza nabór policjantów na misję w Kosowie

Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP rozpoczyna dobór policjantów do składu osobowego XX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX).

Wymagania:

* minimum 5 letni staż służby,
* ukończone 25 lat życia,
* posiadanie ważnego prawa jazdy i co najmniej 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu pojazdów samochodowych,
* bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w misji,
* posiadanie ważnego paszportu, minimum do czerwca 2013 roku.

Z postępowania zostaną wyłączeni policjanci, którzy:

* pełnili służbę w XVIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie,
* karani dyscyplinarnie (kara nie uległa zatarciu) lub przeciwko którym toczy się postępowanie wyjaśniające, dyscyplinarne, karne, karno-skarbowe (w przypadku wszczęcia jednego z wymienionych wyżej postępowań w stosunku do policjantów zgłoszonych do prowadzonego naboru, zostaną oni wyłączeni na każdym etapie przygotowania do udziału w misji),
* wobec których znane są przypadki nadużywania alkoholu,
* z uwagi na stan zdrowia korzystają z długotrwałych zwolnień lekarskich.

W strukturze JSPP, oprócz stanowisk policjantów, znajdują się także stanowiska kadry dowódczej i logistycznej. Do obsady tych stanowisk (np. dowódca plutonu, szef logistyki, oficer łącznikowy), przewidziani są kandydaci - oficerowie Policji ze znajomością języka angielskiego w mowie i w piśmie. Znajomość ta zostanie zweryfikowana w trakcie egzaminu wewnętrznego zorganizowanego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie przebiegało w trzech etapach:

ETAP I- realizowany we wszystkich jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji. Zgłoszenie akcesu wyjazdu przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP z zachowaniem drogi służbowej, zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną informacją o warunkach służby w jednostce.

ETAPII- realizowany w KWP, Szkołach Policji, KGP. Rozmowa z psychologiem. O miejscu i terminie spotkania, kandydaci do służby w JSPP zostaną poinformowani przez wydział kadr i szkolenia właściwej KWP oraz wydział kadr KSP i szkoły Policji.

Rozmowy z kandydatami z komórek organizacyjnych KGP wykonujących zadania na terenie województwa prowadzi psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji(§ 29pkt 31 ppkt d zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135 z późń. zm,), natomiast policjanci biur KGP pełniący służbę na terenie garnizonu warszawskiego zgłoszą się do Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr i Szkolenia KGP (tel. 125-04).

ETAP III- realizowany przez zespół oceniający predyspozycje policjantów do służby w JSPP, powołany decyzją Komendanta Głównego Policji, we wskazanej szkole Policji. Do trzeciego etapu zostaną zaproszeni policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem oraz ich raport otrzymał poparcie odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby; Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Szkoły Policji, Komendanta Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji.

Etap trzeci obejmować będzie:

* wywiad lekarski,
* test sprawności fizycznej (według zasad i zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej - Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.).
* rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez zespół kwalifikacyjny.

Charakter Jednostki Specjalnej Polskiej Policji oraz zadania przewidziane do realizacji przez Unię Europejską obligują do oceny dodatkowych preferencji promujących kandydatów, np:

* wzrost powyżej 180 cm.,
* posiadanie prawa jazdy kategorii „C",
* miejsce pełnienia służby,
* znajomość języka angielskiego przez policjantów korpus podoficerskiego i aspiranckiego.

Nie spełnienie dodatkowych warunków nie dyskwalifikuje policjantów z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP jest szczególnie zainteresowany pozyskaniem kandydatów pełniących służbę w pionach patrolowo- interwencyjnych, prewencji, konwojowo-ochronnych i AT, w tym oficerów ze znajomością języka angielskiego przewidzianych do obsady stanowisk dowódczych i logistycznych, a także policjantów z doświadczeniem zawodowym i/lub uprawnieniami:

* lekarza,
* finansisty,
* pielęgniarza,
* mechanika samochodowego,
* łącznościowca-informatyka.

O zakwalifikowaniu policjantów do kolejnego etapu (badania laboratoryjne) decydować będzie uzyskanie pozytywnego wyniku z testu sprawności fizycznej, dobrego stanu zdrowia, końcowej oceny predyspozycji do pełnienia służby poza granicami państwa.

Warunki socjalne i należności finansowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngentach policyjnymfwraz z późniejszymi zmianami) przysługuje:

1. Per-diem (środki finansowe na indywidualne utrzymanie policjanta wypłacane przez misję) 90 EUR dziennie,
2. dodatek zagraniczny (np.: policjant - 42,50 PLN, policjant kierowca - 45,00 PLN, specjalista ds. transportu, informatyki, łączności - 47,50 PLN, szef kompanii - 52,50 PLN dziennie).
3. ryczałt z tytułu delegowania w wysokości kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej.

UWAGA !

Z otrzymywanych środków finansowych (uposażenie lub inne przysługujące należności w kraju) będą potrącane koszty wyżywienia oraz prania, co wyniesie około 12 EUR dziennie. Nie wykorzystanie urlopu w trakcie 6 m-cy skutkuje jego utratą (z ważnych przyczyn służbowych zastrzega się ewentualny brak możliwości wykorzystania urlopu w całości). Podróże do kraju organizowane są we własnym zakresie (obecnie autokar wynajęty przez policjantów z prywatnej firmy lub samolot liniami komercyjnymi).

Policjanci zachowują prawo do otrzymywania uposażenia w wysokości wynikającej z zajmowanego stanowiska służbowego w kraju w chwili oddelegowania, w tym nagrody rocznej oraz do podwyżek uposażenia, jakie mają miejsce w czasie jego oddelegowania do służby poza granicami państwa.

Nienormowany czas służby w zależności od potrzeb na terenie misii.

Warunki socjalno-bytowe:

* jednostka stacjonuje w Bazie Żandarmerii Włoskiej w Prisztinie,
* pokoje 2-osobowe z klimatyzatorem,
* stołówka,
* siłownia, „dom polski".

Jednostka jest chroniona służbami wewnętrznymi przez 24 godziny.