Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Emerytury mundurowe - propozycje zmian

Zespół rządowo-związkowy, zajmujący się reformą systemu emerytur mundurowych, zaakceptował wstępnie propozycje wypracowane wcześniej w podzespołach. Zgodnie z nimi zmiany emerytalne obejmą funkcjonariuszy i żołnierzy wstępujących po raz pierwszy do służby dnia 1 stycznia 2012 r.

Trwają prace rządowo-związkowego zespołu zajmującego się reformą systemu emerytur mundurowych. Podczas spotkania 23 marca b.r. zespół zaakceptował wstępnie propozycje wypracowane wcześniej w podzespołach – zgodnie z nimi zmiany obejmą funkcjonariuszy i żołnierzy wstępujących po raz pierwszy do służby dnia 1 stycznia 2012 r.

Minimalny staż służby, wymagany do nabycia prawa do emerytury, miałby wynosić 20 lat, przy jednoczesnym spełnieniu warunku osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego wynoszącego 50 lat (z wyjątkiem sytuacji odejścia ze służby z przyczyn leżących po stronie pracodawcy). W myśl przedstawionych propozycji, funkcjonariusze i żołnierze wstępujący do służby od 1 stycznia 2012 r. uzyskiwaliby po 20 latach świadczenie emerytalne w wysokości 45 proc. podstawy wymiaru, które po każdym kolejnym roku wzrastałoby o 3 proc. – aż do osiągnięcia 85proc. po ok. 33 latach służby. Podstawą wymiaru emerytury byłoby – jak dotychczas – uposażenie na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Funkcjonariusze i żołnierze pozostający w służbie przed 1 stycznia 2012 r. będą mogli przystąpić do nowego systemu emerytalnego, przy czym decyzja o wyborze systemu może nastąpić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia emerytalnego.
Zdaniem Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, wszystkie ustalenia w sprawie nowego systemu emerytalnego służb mundurowych winny zostać przyjęte na zakończenie prac zespołu w formie protokołu uzgodnień. Przewidywany termin – koniec kwietnia b.r.

E.S., źródło: NSZZP