Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Komunikat MSWiA w sprawie spotkania z przedstawicielami służb mundurowych

10 marca Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji spotkał się z przedstawicielami służb mundurowych. Spotkanie dotyczyło przygotowanych przez MSWiA założeń do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych. Przygotowane przez MSWiA zmiany przewidują m.in., że podczas absencji chorobowej wynagrodzenie służb mundurowych wynosiłoby 80 proc., a nie 100 proc. pensji jak określa to obecnie obowiązujące prawo.

Podczas spotkania Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że stworzenie założeń do projektu ustawy nie jest motywowane zamiarem oszczędności w formacjach, a jedynie umożliwieniem dodatkowego wynagrodzenia funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w zastępstwie osób przebywających na zwolnieniach. Minister podczas spotkania zaznaczył również, że nie mówimy o zabieraniu pieniędzy z tych służb. Mówimy natomiast o innym podziale pieniędzy. Dostrzegamy bowiem problem zastępstw w służbach podległych MSWiA. Szef MSWiA zapewnił również, że projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili chęć do współpracy przy opracowaniu uzasadnienia do projektu ustawy.

Szef MSWiA zaproponował stronie związkowej, że w związku z wątpliwościami co do danych przedstawionych w projekcie założeń odnośnie liczby funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach, MSWiA przeanalizuje dane, które przedstawi strona związkowa.

Zmiana dotyczyłaby funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych.

Zgodnie z założeniami środki finansowe uzyskane dzięki nowym przepisom przeznaczone będą w całości na fundusz nagród dla funkcjonariuszy, którzy pełnią zastępstwa za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich.

Obniżenie uposażenia w związku z chorobą nie będzie dotyczyło funkcjonariuszy i żołnierzy korzystających ze zwolnień lekarskich w szczególnych okolicznościach np. z tytułu wypadku w drodze do służby lub ze służby, wypadku w czasie służby czy choroby w czasie ciąży. Obniżenie uposażenia ze względu na przebywanie na zwolnieniach lekarskich, nie będzie również stanowić podstawy do zmniejszenia podstawy naliczeń uprawnień emerytalnych. Ponadto nie ulegnie zmniejszeniu wynagrodzenie funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy korzystają ze zwolnień lekarskich podczas misji oraz działań ratowniczych poza terytorium kraju.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Robert Osmycki, Przewodniczący SKP NSZZ "Solidarność"; Sławomir Gotowicz, Wiceprzewodniczący SKP NSZZ "Solidarność"; Damian Kochoń, Wiceprzewodniczący SKP NSZZ "Solidarność"; Sebastian Jarych - sekretarz SKP NSZZ "Solidarność"; płk Marian Babuśka, Konwent Dziekanów; Antoni Duda, NSZZ Policjantów; Andrzej Szary, NSZZ Policjantów; Jerzy Kostrzewski, NSZZ Policjantów; Jerzy Przybyszewski, NSZZ Policjantów; Mariusz Tyl, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Jacek Zakrzewski, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Krzysztof Oleksak, ZZS "FLORIAN”; Jarosław Nowak, ZZS "Florian”; Zbigniew Rogoziński, NSZZ Pracowników Pożarnictwa; Wiesław Żurawski, NSZZ FiP Więziennictwa; Czesław Tuła - NSZZ FiP Więziennictwa.

W spotkaniu uczestniczyli również Adam Rapacki i Zbigniew Sosnowski, podsekretarze stanu w MSWiA oraz zastępcy komendantów służb podległych MSWiA.