Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Satysfakcja z pracy

Z badania przeprowadzonego w listopadzie 2010 r. przez zespół badawczy w ramach projektu rozwojowego nr OR00004007, na grupie 12 354 policjantów i pracowników Policji, za pomocą ankiety internetowej, wynika, że zadowolenie z pracy w Policji jest najczęściej przeciętne (47,2 proc. wskazań). Nieco mniejszy odsetek (40,9 proc.) deklaruje duże zadowolenie z pracy, a ponad 1/10 (11,9 proc.) – małe.

Zadowolony pracownik to efektywny pracownik, co przekłada się na wydajność pracy zespołu oraz całej organizacji. Należy pamiętać, że praca jest jednym z kluczowych czynników w życiu człowieka, daje mu możliwość nabywania nowej wiedzy i doświadczeń, powinna zaspokajać wiele potrzeb zarówno o charakterze materialnym, jak i pozamaterialnym, m.in. potrzebę samorealizacji i osiągnięć.

SATYSFAKCJA I FRUSTRACJA

Wśród czynników, które kształtują zadowolenie ze służby/pracy, zdecydowanie najważniejsze jest stabilne zatrudnienie, ważne dla 73,4 proc. badanych. Niemal dwukrotnie mniej osób (35,8 proc.) zwraca uwagę na stałe warunki pracy. Trzy osoby na 10 pytanych uważają, że to dobre stosunki z kolegami oraz stosunkowo dobre wynagrodzenie przyczynia się do odczuwania przez nich satysfakcji.

Dlaczego zadowolenie z pracy 59,1 proc. badanych nie jest pełne? Czy osoby deklarujące duże zadowolenie również mają powody do niezadowolenia? Okazuje się, że u niemal wszystkich policjantów i pracowników Policji występują w pracy czynniki będące powodem frustracji. Tylko 1 proc. uważa, że takie rzeczy nie istnieją. Głównymi źródłami niezadowolenia są: nadmiar formalności i biurokracji (58,3 proc. wskazań) oraz stosunkowo słabe wynagrodzenie (54,7 proc. wskazań). Niezadowolenie to również skutek ciągłych zmian organizacyjnych (38,8 proc. wskazań), niesprawiedliwego traktowania (36,6 proc. wskazań) oraz złych warunków pracy (33,9 proc. wskazań).

(...)

WARUNKI PRACY I WYPOSAŻENIE

Badanych poproszono również o ocenę czynników dotyczących warunków i wyposażenia stanowiska pracy. Najlepiej oceniają warunki lokalowe (41,5 proc. wysokich ocen), dość wysoko – sprzęt transportowy oraz środki łączności (odpowiednio 38,5 i 38,0 proc. wskazań na ocenę wysoką). Najniżej oceniono wyposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz pozostałe wyposażenie stanowiska pracy (odpowiednio 27,0 proc. i 25,1 proc. wysokich ocen). Policjanci oceniali ponadto wyposażenie niezbędne do codziennego wykonywania czynności służbowych oraz warunki dbania o sprawność fizyczną i umiejętności strzeleckie. Wysoko oceniają wyposażenie w broń palną i amunicję (61,1 proc. wysokich ocen) oraz inne środki przymusu bezpośredniego (58,3 proc. wysokich ocen). Niezadowoleni są natomiast z warunków utrzymywania sprawności fizycznej (47,8 proc. niskich ocen) oraz bazy i wyposażenia strzelnicy (60,5 proc. niskich ocen).

(...)

oprac. Anna Chmielewska, Marta Firsiuk
Wydział Analiz Gabinetu KGP

Jest to fragment artykułu. Całość w tradycyjnej, drukowanej wersji miesięcznika „Policja 997”.


Badanie zrealizowano w ramach projektu rozwojowego nr OR00004007 „Przeciwdziałanie i Zwalczanie Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu w Warunkach Bezpiecznego Przyspieszonego i Zrównoważonego Rozwoju Społeczno‑Gospodarczego”, zad. 5. poz. 5.15.