Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Trwają prace nad procedurą asystowania pracownikom socjalnym

Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu czynności odebrania przez pracownika socjalnego dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

Obowiązek uczestnictwa Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego czynności związanych z odebraniem dziecka z rodziny i umieszczenia go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie wprowadziła ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842).

Rozporządzenie określi:

- procedurę postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego wspomnianych czynności
- procedurę postępowania Policji przy podejmowaniu decyzji o odebraniu dziecka z rodziny w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie
- sposób dokumentowania czynności, o których mowa powyżej

Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia funkcjonariusz Policji uczestnicząc przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego czynności związanych z odebraniem dziecka z rodziny,
- zapewni bezpieczeństwo osobiste dziecku, pracownikowi socjalnemu i innym uczestnikom postępowania,
- w razie potrzeby udzieli pierwszej pomocy i wezwie pogotowie ratunkowe,
- w zakresie swoich kompetencji oceni stopień zagrożenia życia lub zdrowia dziecka.
- umożliwi dostęp do miejsca wykonywania obowiązków służbowych pracownikowi socjalnemu
- zapewni porządek miejscu wykonywania czynności

Projekt rozporządzenia zakłada, że wezwanie Policji przez pracownika socjalnego do wykonywania czynności następuje na wniosek złożony w dowolnej formie. Uproszczony sposób wezwania Policji podyktowany jest okolicznościami, w których pracownik socjalny odbiera dziecko z rodziny, w przypadkach bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka, w związku z przemocą w rodzinie.

Przesłanką do wykonywania czynności przez pracownika socjalnego wspólnie z funkcjonariuszem Policji jest bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka, a więc okoliczność, której nie można przewidzieć przed przystąpieniem pracownika socjalnego do wykonywania obowiązków służbowych.

Projekt rozporządzenia określa również sposób dokumentowania wykonanych czynności, zakres niezbędnych informacji jakie zawarte zostaną w notatce urzędowej oraz jej obieg.
 

Pliki do pobrania