Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Opiniowanie (Nr 70 / 01.2011)

17 grudnia ub.r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 sierpnia 2010 roku w sprawie opiniowania służbowego policjantów. Zastąpiło ono rozporządzenie z 17 czerwca 2002 roku (Dz.U. nr 98, poz. 890 z późn. zmianami).

Nowe rozporządzenie określa wzór formularza opinii służbowej, szczegółowe zasady i tryb opiniowania funkcjonariuszy, jego częstotliwość, kryteria brane pod uwagę przy opiniowaniu, właściwość przełożonych w zakresie wydawania opinii, tryb zapoznawania policjanta z opinią oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań.

NA PODSTAWIE DOŚWIADCZENIA PRAKTYKÓW

Projekt rozporządzenia został opracowany przez zespół powołany przez komendanta głównego Policji. Zespół ten w oparciu o doświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych Policji dotyczące opiniowania funkcjonariuszy dokonał analizy dotychczasowych mechanizmów, procedur, kryteriów i skali ocen oraz opracował propozycje zmian. Mają one uprościć proces opiniowania i podnieść poziom jego obiektywizmu.
Wprowadzone nowym rozporządzeniem zmiany dotyczą procedury oraz sfery merytorycznej i metodologicznej opiniowania.

ZMIANY W PROCEDURZE

* wprowadzono zasadę opiniowania zastępców kierowników jednostek i niektórych komórek organizacyjnych przez kierowników tych jednostek;
* wprowadzono procedurę opiniowania policjantów w służbie kandydackiej i kontraktowej;
* wprowadzono nowe terminy opiniowania:

– nie później niż na 30 dni przed mianowaniem policjanta na stałe, jeżeli od ostatniego opiniowania minęły co najmniej 3 miesiące,
– nie rzadziej niż raz na 24 miesiące w służbie stałej do osiągnięcia przez policjanta 10 lat służby,
– nie rzadziej niż raz na 36 miesięcy w służbie stałej po osiągnięciu przez policjanta 10 lat służby,
– nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy w służbie kandydackiej, przygotowawczej i kontraktowej;

* zrezygnowano z niektórych dodatkowych terminów opiniowania (np. przy wnioskach o mianowanie na wyższy stopień lub stanowisko). Dodatkowa opinia jest wymagana jedynie w wypadku delegowania, powierzenia obowiązków na okres ponad 6 miesięcy i przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej, gdy wiąże się to ze zmianą przełożonego;
* wprowadzono możliwość przesunięcia terminu opiniowania policjanta o okres zwolnienia go z wykonywanych zadań służbowych (z powodu: zawieszenia w czynnościach służbowych, odbywania szkolenia zawodowego, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, choroby, oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju lub za granicą, delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, zwolnienia z obowiązku wykonywania zadań służbowych udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych);
* zniesiono obowiązek stosowania ocen okresowych;
* wprowadzono obowiązek przeprowadzenia z opiniowanym przed sporządzeniem opinii rozmowy na temat wykonywanych obowiązków, trudności w ich realizacji, potrzeb szkoleniowych oraz obowiązek odnotowania tej rozmowy w formularzu opinii;
* zrezygnowano z części opisowej opinii (z wyjątkiem przypadków odwołania od opinii);
* zmieniono procedurę odwoławczą:

– termin na powołanie przez właściwego przełożonego komisji do rozpatrzenia odwołania przedłużony został z 7 do 14 dni,
– termin na podjęcie decyzji przez przełożonego przedłużono z 30 do 60 dni.

ZMIANY W SFERZE MERYTORYCZNEJ I METODOLOGICZNEJ

* Wyodrębniono trzy obszary kryteriów objętych opiniowaniem:

– realizacja zadań i czynności – jakość wykonania, samodzielność, inicjatywa, terminowość, planowanie i organizacja pracy;
– kompetencje ogólne – rozwój własny, podnoszenie kwalifikacji umiejętność współpracy, dyspozycyjność, kultura osobista;
– kompetencje kierownicze – dbałość o relacje międzyludzkie, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność.

* Zmniejszono z 12 do 8 liczbę kryteriów zadaniowych i behawioralnych.
* Zwiększono z 3 do 6 opisową skalę ocen przy każdym z kryteriów.
* Wprowadzono do opinii element samooceny.

Do spraw dotyczących odwołań od opinii, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia (17.12.2010 r.) stosuje się przepisy dotychczasowe.

PO KONSULTACJI ZE ZWIĄZKAMI

Projekt rozporządzenia był konsultowany z Zarządem Głównym NSZZ Policjantów. Uwagi i propozycje związkowców zostały uwzględnione częściowo. Nie uwzględniono propozycji, aby do rozmowy przełożonego z opiniowanym wprowadzić punkt „zastrzeżenia, uwagi i zarzuty do opiniowanego” wraz z możliwością ustosunkowania się do nich przez opiniowanego, gdyż wydłużyłoby to procedurę opiniowania. Bardziej skuteczne jest prawo do odwołania się opiniowanego od opinii służbowej. Również sporządzanie notatek z niektórych czynności z procesu opiniowania i włączanie ich do akt osobowych policjanta wraz z formularzem opinii (jak chcieli związkowcy) spowodowałoby znaczne wydłużenie czasu i trybu opiniowania oraz nadmierny przyrost dokumentacji.

oprac. Elżbieta Sitek