Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Trwa dobór do służby w misjach pokojowych i policyjnych ONZ i UE

Policjantom, którzy chcą wziąć udział w misjach policyjnych i pokojowych w latach 2011/2012 organizowanych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w charakterze ekspertów przypominamy, że raporty muszą trafić do Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP nie później niż do 30 listopada 2010 roku.

Kandydaci wyrażający akces udziału w misjach pokojowych w charakterze ekspertów powinni spełniać następujące kryteria:

Wymagania podstawowe:

W celu wytypowania kandydatów zastosowane zostaną następujące minimalne kryteria formalne:

1. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
2. ukończony pozytywnie kurs przygotowania do służby poza granicami kraju tzw. „UN” w CSP w Legionowie (nie dotyczy osób które wcześniej uczestniczyły w misjach eksperckich)
3. minimum 8 lat stażu służby w Policji

Wymagania dodatkowe dla kandydatów na poszczególne misje:

1. wiek maks. 55 lat
2. doświadczenie w pełnieniu służby w kontyngentach policyjnych (nie dotyczy kandydatów zgłoszonych po raz pierwszy, którzy ukończyli pozytywnie kurs UN)
3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
4. dobry stan zdrowia,
5. unormowana sytuacja osobista/rodzinna,
6. posiadanie prawa jazdy min. Kat. B,
7. umiejętność pracy w warunkach stresu,

Raporty w powyższej sprawie należy składać do Komendanta Głównego Policji, z zachowaniem drogi służbowej, w terminach wskazanych przez właściwe komórki kadrowe KWP, SP oraz Biura KGP, które powinny wpłynąć do Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP nie później jak do dnia 30 listopada 2010 roku.