Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Jak poprawiamy efektywność

Zmiany przeprowadzone dotąd w Policji usprawniły funkcjonowanie struktur oraz pozwoliły na przekazanie w dół 868 etatów. Można nimi obsadzić dużą komendę rejonową.

Modernizacji uległa Komenda Główna Policji oraz podległe jej jednostki organizacyjne.

CENTRALNE STRUKTURY POLICJI

Rozpoczęło się w 2008 roku od zmian w funkcjonowaniu oddziałów prewencji – struktur podporządkowanych bezpośrednio komendantowi głównemu Policji. Racjonalizacja ich rozmieszczenia to główny cel ówczesnych zmian. Był to pierwszy etap modyfikacji. W 2009 roku w Komendzie Głównej Policji i w szkołach przeprowadzono audyt i analizę struktur, by ocenić ich funkcjonalność. Dokonano przeglądu zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, a jej wyniki pozwoliły na podjęcie działań usprawniających funkcjonowanie struktury. Wygospodarowane dzięki temu wakaty zostały przekazane w dół, do wykonawczych jednostek Policji. Modyfikacja struktur szkół Policji pozwoliła na przekazanie do jednostek podstawowych 337 etatów policyjnych oraz 226 cywilnych.

PO AUDYCIE W KGP

W Komendzie Głównej Policji zlikwidowano 55 komórek organizacyjnych (wydziałów, sekcji). Likwidacji uległo 75 stanowisk kierowniczych (m.in. 6 zastępców dyrektora biura, 10 naczelników wydziału, 11 zastępców naczelnika wydziału, 46 kierowników sekcji). Spłaszczenie struktury ma podnieść sprawność zarządzania. Uwolnione etaty zostały przekazane do komendy stołecznej oraz komend powiatowych woj. mazowieckiego i innych jednostek Policji w całym kraju. Zmiany były robione po to, by zasilić jednostki robocze, wspomóc policjantów na podstawowych stanowiskach. Realizacja przyjętego przez komendanta głównego Policji programu modyfikacji centralnych struktur Policji, racjonalizującego zarówno wydatki osobowe, jak i rzeczowe, a także wykonanie zaleceń audytu skutkuje zmniejszeniem zatrudnienia policjantów i pracowników w KGP. Modyfikacja struktur komendy głównej, przeprowadzona w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 maja 2010 r., pozwoliła na przekazanie do KSP i jej jednostek wykonawczych 274 etatów policyjnych (w tym 60 funkcjonariuszy wróciło do Oddziału Prewencji Policji KSP) oraz 92 cywilnych, razem 366 etatów.

ZATRUDNIENIE GWARANTOWANE

Wszystkim osobom, które zajmowały zlikwidowane stanowiska zagwarantowano dalsze zatrudnienie. Należy podkreślić, że w procesie przekazywania zadań wraz z etatami bardzo ważny był czynnik ludzki. Kierownictwo KGP dołożyło wszelkich starań, żeby policjanci i pracownicy nie pozostali bez pracy. Choć nie wszystkie oczekiwania można było i udało się spełnić, to nikt nie został bez pomocy. Z wszystkimi policjantami i pracownikami objętymi zmianą warunków zatrudnienia przeprowadzono rozmowy, w trakcie których wskazywali oni komórki i jednostki organizacyjne Policji, w których chcieliby pracować. Po uzyskaniu od komendanta stołecznego Policji potwierdzenia możliwości zatrudnienia we wskazanej przez pracownika jednostce i przewidywanego nowego zakresu zadań pracownika przeprowadzano z nim kolejną rozmowę. Uczestniczył w niej dyrektor lub zastępca dyrektora danego biura (przełożeni pracownika) oraz dyrektor lub zastępca dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP, a w większości rozmów również przedstawiciel Wydziału Kadr KSP.

Pracownikom przedstawiano powody wprowadzanych zmian wynikających z audytu struktury organizacyjnej Komendy Głównej Policji, proponowane warunki zatrudnienia w innej jednostce Policji (tożsame pod względem finansowym z dotychczasowymi w KGP) i przewidywany zakres obowiązków. Niezwłocznie przygotowywano stosowną dokumentację kadrową (porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, zmiany umów o pracę, wystąpienia do komendanta stołecznego Policji, komendantów rejonowych lub powiatowych Policji, świadectwa pracy, protokoły przekazania akt osobowych).

PORA NA GARNIZONY

W wyniku zmian przeprowadzonych w komendzie głównej i szkołach Policji wygospodarowano etaty, które pozwoliłyby na utworzenie dużej komendy miejskiej/rejonowej Policji. Uwolniono 551 etatów policyjnych oraz 317 cywilnych, co daje łącznie 868 etatów. Dodatkowo do służby w OPP KSP powróciło 60 funkcjonariuszy, którzy w 2009 roku realizowali zadania ochronne w KGP. Centralne struktury Policji zmniejszyły się więc o około 19 procent. Teraz proces modyfikacji struktur trwa w garnizonach wojewódzkich. Celem zmian jest wzmocnienie policjantów pracujących na pierwszej linii. Na początek w dół przekazano wakaty. Wkrótce zostaną one zajęte przez funkcjonariuszy, którzy kończą przeszkolenie podstawowe. W kwietniu do służby wstąpiło około 1000 policjantów, w lipcu będą kolejne przyjęcia.

Sławomir Weremiuk
na podstawie informacji Biura Kadr i Szkolenia KGP
zdj. A. Mitura i KWP w Lublinie